При токсикозе молитва

Молитвенное правило: При токсикозе молитва | golgoffa.ru - ответы из святых книг и открытых источников в сети.

Молитвы во время беременности

Молитвенное воздыхание христианской супруги во время беременности
ко Господу Иисусу Христу

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, от преве́чнаго Отца́ рожде́нный Сы́не пре́жде ве́к, и в после́дния дни́, благоволе́нием и соде́йствием Свята́го Ду́ха, изво́ливый рожде́ну бы́ти от Пресвяты́я Де́вы я́ко младе́нцу, повиену и положе́ну во я́сли, са́м Го́споди, в нача́ле сотвори́вый челове́ка и жену́ спряги́й ему́, за́поведь да́в и́м: расти́теся и мно́житеся и напо́лните зе́млю, поми́луй меня́ по вели́цей ми́лости Твое́й рабу́ Твою́ (и́мя) готовящуюся роди́ти по за́поведи Твое́й. Прости́ мне́ во́льныя и нево́льныя грехи́, благода́тию Твое́ю да́руй мне́ си́лу благополу́чно разреши́тися от бре́мене своего́, сохрани́ меня́ и младе́нца во здра́вии и благомощии, огради́ я́ а́нгелы Твои́ма и сохрани́ от неприя́зненнаго де́йствия лука́вых духо́в, и от вся́кия ве́щи злы́я. Ами́нь.

Молитвы пред иконою Божией Матери «Целительница»

Тропарь, глас 4

Я́ко Пресве́тлая Звездо́, просия́ Боже́ственными чудесы́ святы́й Твой о́браз, Цели́тельнице. Пода́ждь у́бо и нам, Богоро́дице Мари́е, исцеле́ние неду́гов душе́вных и теле́сных, спасе́ние и ве́лию ми́лость.

Перевод: Как преяркая Звезда, просиял Божественными чудесами святой Твой образ, Целительница. Подай и нам, Богородица Мария, исцеление болезней душевных и телесных, спасение и великую милость.

Молитва

Приими́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему. По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвы пред иконою Божией Матери «Скоропослушница»

Тропарь, глас 4

К Богоpо́дице пpитеце́м, су́щии в беда́х,/ и святе́й ико́не Ея́ ны́не пpипаде́м,/ с ве́pою зову́ще из глубины́ души́:/ ско́pо на́ше услы́ши моле́ние, Де́во,/ я́ко Скоpопослу́шница наpе́кшаяся,/ Тебе́ бо pаби́ Твои́ в ну́ждах// гото́вую Помо́щницу и́мамы.

Перевод: К Богородице обратимся, находящиеся в бедах, и у святой иконы Ее сейчас преклоним колени, с верой взывая из глубины души: «Поскорее услышь нашу молитву, Дева, так как зовешься Скоропослушницей, поскольку Ты быстрая Помощница в скорбях для рабов Твоих».

Кондак, глас 8

В мо́ри жите́йстем обурева́емии,/ треволне́нию подпа́даем страсте́й и искуше́ний./ Пода́ждь у́бо нам, Госпоже́, ру́ку по́мощи, я́коже Петро́ви Сын Твой,/ и ускори́ от бед изба́вити ны, да зове́м Ти:// ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице.

Перевод: В бурном море житейском мы попадаем в штормы страстей и искушений. Подай же нам, Госпожа, руку помощи, как Петру Сын Твой ( Мф.14:28-31 ), и поспеши от бед избавить нас, да взываем к Тебе: «Радуйся, всеблагая Скоропослушница».

Молитва 1

Молитвы пред иконою Божией Матери «Помощница в родах»

Молитва 1-я
Молитва 2-я

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, в земно́й жи́зни нас не оставля́ющая! К кому́ моли́твы вознесу́, к кому́ сле́зы и воздыха́ния принесу́, а́ще не к Тебе́, всех ве́рных утеше́ние! Со стра́хом, ве́рою, любо́вию, Ма́ти Живота́, молю́: да вразуми́т Госпо́дь лю́ди правосла́вныя во спасе́ние, да даст ражда́ти нам чад Тебе́ и Сы́ну Твоему́ во благоугожде́ние, да соблюде́т нас в чистоте́ смире́ния, в наде́жде о Христе́ спасе́ния, и да́рует нам всем, в покро́вех благода́ти Твоея́, земно́е утеше́ние. Храни́ нас под се́нию ми́лости Твоея́, Пречи́стая, моля́щимся о ро́дах помози́, наве́тов злых свободи́, тя́жких бед, напа́стей и смерте́й отврати́. Даждь благода́тное прозре́ние, дух сокруше́ния о гресе́х, даждь зре́ти всю высоту́ и чистоту́ дарова́ннаго нам Христо́ва уче́ния; храни́ нас от поги́бельнаго отчужде́ния, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся Небе́снаго успокое́ния и та́мо с возлю́бленными Твои́ми, со все́ми святы́ми просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Феодоровской» 1

К кому́ воззову́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в печа́ли мое́й; кому́ принесу́ сле́зы и воздыха́ния моя́, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небесе́ и земли́. Кто́ исто́ргнет мя́ из ти́ны грехо́в и беззако́ний, а́ще не Ты́, о Ма́ти Живота́, Засту́пнице и Прибе́жище ро́да челове́ческаго.
У слы́ши стена́ние мое́, уте́ши мя́ и поми́луй в го́рести мое́й, защити́ в беда́х и напа́стех, изба́ви от озлобле́ний и скорбе́й и вся́ких неду́гов и боле́зней, от вра́г ви́димых и неви́димых, умири́ вражду́ стужа́ющих мне́, да изба́влен бу́ду от клеветы́ и зло́бы челове́ческия; та́кожде от своея́ ми́ пло́ти гну́сных обы́чаев свободи́ мя́.
У кры́й мя́ под се́нию ми́лости Твоея́, да обря́щу поко́й и ра́дость и от грехо́в очище́ние. Твоему́ Ма́тернему заступле́нию себе́ вруча́ю; бу́ди мне́ Ма́ти и наде́жда, покро́в и по́мощь и заступле́ние, ра́дость и утеше́ние и ско́рая во все́м Помо́щнице.
О, чу́дная Влады́чице! Вся́к, притека́яй к Тебе́, без Твоея́ всеси́льныя по́мощи не отхо́дит: сего́ ра́ди и а́з недосто́йный к Тебе́ прибега́ю, да изба́влен бу́ду от внеза́пныя и лю́тыя сме́рти, скре́жета зу́бнаго и ве́чнаго муче́ния. Небе́сное же Ца́рствие получи́ти сподо́блюся и Тебе́ во умиле́нии се́рдца реку́: Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Предста́тельнице и Засту́пнице на́ша усе́рдная, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читайте так же:  Молитва чтобы избавиться от болезни

Молитвенные воздыхания жены во время беременности
ко Пресвятой Богородице

Молитва 1-я, о благополучном разрешении
Молитва 2-я, жене перед родами

Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода на́шего Иису́са Христа́, я́же ве́си рожде́ние и естество́ ма́тере и ча́да, поми́луй рабу́ Твою́ (и́мя) и помози́ в ча́с се́й да разреши́тся бре́мене своего́ благополу́чно. О, всеми́лостивая Влады́чице Богоро́дице, я́же не потре́бовала еси́ по́мощи в рожде́нии Сы́на Бо́жия, пода́ждь по́мощь се́й ра́бе твое́й по́мощи тре́бующей, наипа́че же от Тебе́. Да́руй е́й благомо́щие в ча́с се́й, и младе́нца и́же и́мать роди́тися и вни́ти в све́т ми́ра сего́ сподо́би в благопотре́бное вре́мя и у́мнаго све́та во святе́м креще́нии водо́ю и Ду́хом. Тебе́ припа́даем, Ма́ти Бо́га вы́шняго, моля́щеся: Бу́ди ми́лостива ма́ти се́й, е́йже прии́де вре́мя бы́ти ма́ти, и умоли́ воплоти́вшагося из Тебе́, Христа́ Бо́га на́шего, да укрепи́т ю́ си́лою свое́ю свы́ше. Ами́нь.

Молитвы преподобной Мелании Римляныне

Тропарь, глас 8 2

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу:/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́,/ и де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Мела́ния, дух твой.

Перевод: В тебе, матерь, точно сохранилось то, что в нас по Божию образу: ибо, взяв свой крест, ты последовала за Христом, и делом учила пренебрегать плотью, как преходящей, заботиться же о душе, творении бессмертном. Потому и радуется с Ангелами, преподобная Мелания, дух твой.

Кондак, глас 3

Де́вства чистоты́ возлю́бльши и обру́чника к благи́м увеща́вши,/ премно́жество бога́тства расточи́/ в пребыва́ние и́ночествующим, Богоблаже́нная, и оби́тели воздви́же./ Те́мже в Небе́сныя оби́тели всели́ся,// помина́й нас, Мила́ние всечестна́я.

Перевод: Девства чистоту возлюбив и супруга к благому побудив, многое богатство раздала ты в пользование монашествующим, Богоблаженная, и воздвигла обители. Потому в Небесные обители переселившись, вспоминай нас, Мелания всеми почитаемая.

Справиться с токсикозом беременных – легко!

О токсикозе беременных знает каждая женщина. Счастливицы те, кто знает об этой неприятности лишь понаслышке. В той или иной степени это явление испытывает практически каждая вторая женщина в положении – в лучшем случае токсикоз ограничивает нормальную жизнь, в худшем – вынуждает принимать специфическое лечение в стационаре. Разберемся с токсикозом подробнее.

Оглавление

С медицинской точки зрения токсикоз беременных является осложнением течения беременности. Чаще всего начало знакомых симптомов приходится на первые недели беременности. Токсикоз начинается с расстройства пищеварительной системы (превалирующий симптом — тошнота, пищевое отвращение, отсутствие аппетита), возникающего на фоне нарушения всех видов обмена веществ. Как правило, ночи проходят спокойно, а вот утро начинается с рвотных позывов, которые проходят после завтрака. Такое состояние возникает 3-4 раза за день.

Симптоматика постепенно затухает, и жизнь зацветает обычными красками. Заканчивается токсикоз ближе к 12й недели беременности.

Это наиболее благоприятный вариант развития, который не требует врачебной помощи. Гораздо опаснее, если токсикоз начинается во втором и третьем триместре. Как правило, такие ситуации нуждаются в стационарном лечении и наблюдении. Но и ранний токсикоз может в буквальном смысле свалить женщину в постель и значительно омрачить чудесные дни начала беременности.

Проявления токсикоза, требующие врачебного вмешательства

Существует ряд симптомов, сигнализирующих о необходимости срочно обратиться к гинекологу, и эти симптомы нужно знать всем будущим мамам:

  • рвота, происходящая после каждого приема пищи, т.е. весь объем съеденного выходит обратно;
  • ощутимая потеря веса, 300-1000 грамм в сутки;
  • усиление проявлений токсикоза без малейшего облегчения.

Токсикоз в таком проявлении называют тяжелым. Если женщина не обращается к врачу, симптоматика нарастает: рвота возникает и вне приемов еды, кожные покровы и слизистые становятся сухими, общее состояние оценивается как неудовлетворительное. В анализах крови обнаруживаются изменения, и такое состояние является угрожающим для нормального протекания беременности. Лечение только в условиях стационара.

Итак, выяснив, когда не обойтись без врача, разберемся с тем состоянием, которое можно взять под контроль самостоятельно. Легкий и средний токсикоз не нуждаются в стационарном лечении. От вас потребуется немного усилия и соблюдения определенных поведенческих правил, и токсикоз из проблемы превратится в мелочь!

^ Правило первое

Позитивное настроение. Зачастую токсикоз носит всего лишь психологический характер, когда нескрываемая радость от новости о беременности меняется массой беспокойств и переживаний. Все это нормальные вещи, ведь женщина претерпевает колоссальные гормональные изменения. Нужно успокоить себя, настроиться на позитив. Да, предстоит нелегкий период вынашивания ребенка, который еще и омрачается токсикозом, но все эти испытания того стоят! И не долог тот час, когда у вас на руках окажется самое долгожданное и любимое дитя!

^ Правило второе

Спокойствие. Как известно, наше настроение зависит только от нас. Создавайте его себе каждое утро. Когда совсем невмоготу, представьте себе своего ребеночка, отвлекитесь.

Старайтесь сдерживать рвотные позывы и не бегите при каждом дискомфорте в желудке его освобождать. Неудержимая рвота во время токсикоза – редкое явление, в большинстве случаев позывы являются управляемыми.

Прежде, чем отправляться кушать, подумайте, что организм примет, а что даже мысленно вызывает отвращение.

Читайте так же:  Молитва о здравии болящего родственника

Уберите с глаз все, что провоцирует ухудшение состояние. Именно с глаз, т.к. наше сознание, восприняв определенную вещь глазами, уже дает картину вкуса и запаха.

Все дела и процедуры, которые провоцируют тошноту, перенесите на более позднее время в течение дня, когда состояние более-менее стабилизируется.

Делайте приятные для вас вещи – покупки, добрые дела. Сделайте то, о чем давно думали, но откладывали в долгий ящик. Выброс в кровь эндорфинов – гормонов радости – способствует нормализации общего состояния.

^ Правило третье

Полноценный сон и свежий воздух. Это самые страшные враги токсикоза. Кислород активирует обменные процессы в организме, не дает накапливаться токсинам. Во время сна организм «очищается» от всего негативного, в том числе от токсических продуктов обмена веществ. Идеально, когда в течение всего периода сна, который должен быть не менее 8 часов, имеется постоянный приток свежего воздуха. Днем нужно гулять по улице как минимум 2 часа. Ну и неплохо в течение дня вздремнуть разок-другой.

^ Правило четвертое

Режим питания. Напомним, что самый пик токсикоза приходится на утро. Поэтому нельзя резко вскакивать с постели, т.к. с вероятностью в 90 % ваш маршрут изменится в сторону туалета. Резкая смена положения тела даже в нормальном состоянии может спровоцировать тошноту.

Позаботьтесь о том, чтобы рядом с кроватью лежало что-то съестное, что вам нравится. Даже маленькая порция еды займет ваш желудок работой, но избегать резких телодвижений нужно и после перекуса. Старайтесь, чтобы пища была жидкой или полужидкой, теплой, но не горячей.

Приемы пищи спланируйте так, чтобы вы кушали малыми порциями, но часто. Обязательно перед сном выпить стакан кефира или йогурта, чтобы уменьшить секрецию желудочного сока.

Обязательно соблюдать питьевой режим, который на период токсикоза должен быть повышенным. Пейте дробными глотками, между едой, до еды, но не после. Из напитков выбирайте что-то нейтральное: минералка без газов, неконцентрированные соки, легкие чаи.

Многим женщинам снять приступ тошноты помогают мятные конфеты. Носите их всегда с собой, они не раз выручат вас в транспорте или очередях. Хороша в этот период курага, а также другие сухофрукты. Отличный источник минералов и витаминов.

Хорошо справляется с тошнотой имбирь. Можно добавлять его в чай или просто жевать кусочек корня имбиря, когда подкатывает тошнота.

Такая приятная процедура как ароматерапия, помогает устранить приступы тошноты. Ароматерапию для беременных широко используют в специализированных санаториях. Однако здесь нужно проявить осторожность, т.к. некоторые эфирные масла вызывают сокращения матки, поэтому прежде применения процедур ароматерапии проконсультируйтесь со специалистом. Этот способ подходит не всем, так как даже самые приятные запахи в период беременности могут казаться отвратительными. При аллергии ароматерапия также противопоказана.

Как бы ни протекала ваша беременность, наслаждайтесь каждым ее днём и помните, что все, что происходит с организмом, является результатом развития новой жизни, которая скоро появится на свет!

Как молиться при токсикозе

О токсикозе беременных знает каждая женщина. Счастливицы те, кто знает об этой неприятности лишь понаслышке. В той или иной степени это явление испытывает практически каждая вторая женщина в положении – в лучшем случае токсикоз ограничивает нормальную жизнь, в худшем – вынуждает принимать специфическое лечение в стационаре. Разберемся с токсикозом подробнее.

С медицинской точки зрения токсикоз беременных является осложнением течения беременности. Чаще всего начало знакомых симптомов приходится на первые недели беременности. Токсикоз начинается с расстройства пищеварительной системы (превалирующий симптом — тошнота, пищевое отвращение, отсутствие аппетита), возникающего на фоне нарушения всех видов обмена веществ. Как правило, ночи проходят спокойно, а вот утро начинается с рвотных позывов, которые проходят после завтрака. Такое состояние возникает 3-4 раза за день.

Симптоматика постепенно затухает, и жизнь зацветает обычными красками. Заканчивается токсикоз ближе к 12й недели беременности.

Это наиболее благоприятный вариант развития, который не требует врачебной помощи. Гораздо опаснее, если токсикоз начинается во втором и третьем триместре. Как правило, такие ситуации нуждаются в стационарном лечении и наблюдении. Но и ранний токсикоз может в буквальном смысле свалить женщину в постель и значительно омрачить чудесные дни начала беременности.

Проявления токсикоза, требующие врачебного вмешательства

Существует ряд симптомов, сигнализирующих о необходимости срочно обратиться к гинекологу, и эти симптомы нужно знать всем будущим мамам:

  • рвота, происходящая после каждого приема пищи, т.е. весь объем съеденного выходит обратно;
  • ощутимая потеря веса, 300-1000 грамм в сутки;
  • усиление проявлений токсикоза без малейшего облегчения.

Токсикоз в таком проявлении называют тяжелым. Если женщина не обращается к врачу, симптоматика нарастает: рвота возникает и вне приемов еды, кожные покровы и слизистые становятся сухими, общее состояние оценивается как неудовлетворительное. В анализах крови обнаруживаются изменения, и такое состояние является угрожающим для нормального протекания беременности. Лечение только в условиях стационара.

Итак, выяснив, когда не обойтись без врача, разберемся с тем состоянием, которое можно взять под контроль самостоятельно. Легкий и средний токсикоз не нуждаются в стационарном лечении. От вас потребуется немного усилия и соблюдения определенных поведенческих правил, и токсикоз из проблемы превратится в мелочь!

Видео (кликните для воспроизведения).

Позитивное настроение. Зачастую токсикоз носит всего лишь психологический характер, когда нескрываемая радость от новости о беременности меняется массой беспокойств и переживаний. Все это нормальные вещи, ведь женщина претерпевает колоссальные гормональные изменения. Нужно успокоить себя, настроиться на позитив. Да, предстоит нелегкий период вынашивания ребенка, который еще и омрачается токсикозом, но все эти испытания того стоят! И не долог тот час, когда у вас на руках окажется самое долгожданное и любимое дитя!

Читайте так же:  Молитва в день рождения которая читается раз в год натальи

Спокойствие. Как известно, наше настроение зависит только от нас. Создавайте его себе каждое утро. Когда совсем невмоготу, представьте себе своего ребеночка, отвлекитесь.

Старайтесь сдерживать рвотные позывы и не бегите при каждом дискомфорте в желудке его освобождать. Неудержимая рвота во время токсикоза – редкое явление, в большинстве случаев позывы являются управляемыми.

Прежде, чем отправляться кушать, подумайте, что организм примет, а что даже мысленно вызывает отвращение.

Уберите с глаз все, что провоцирует ухудшение состояние. Именно с глаз, т.к. наше сознание, восприняв определенную вещь глазами, уже дает картину вкуса и запаха.

Все дела и процедуры, которые провоцируют тошноту, перенесите на более позднее время в течение дня, когда состояние более-менее стабилизируется.

Делайте приятные для вас вещи – покупки, добрые дела. Сделайте то, о чем давно думали, но откладывали в долгий ящик. Выброс в кровь эндорфинов – гормонов радости – способствует нормализации общего состояния.

Режим питания. Напомним, что самый пик токсикоза приходится на утро. Поэтому нельзя резко вскакивать с постели, т.к. с вероятностью в 90 % ваш маршрут изменится в сторону туалета. Резкая смена положения тела даже в нормальном состоянии может спровоцировать тошноту.

Позаботьтесь о том, чтобы рядом с кроватью лежало что-то съестное, что вам нравится. Даже маленькая порция еды займет ваш желудок работой, но избегать резких телодвижений нужно и после перекуса. Старайтесь, чтобы пища была жидкой или полужидкой, теплой, но не горячей.

Приемы пищи спланируйте так, чтобы вы кушали малыми порциями, но часто. Обязательно перед сном выпить стакан кефира или йогурта, чтобы уменьшить секрецию желудочного сока.

Обязательно соблюдать питьевой режим, который на период токсикоза должен быть повышенным. Пейте дробными глотками, между едой, до еды, но не после. Из напитков выбирайте что-то нейтральное: минералка без газов, неконцентрированные соки, легкие чаи.

Многим женщинам снять приступ тошноты помогают мятные конфеты. Носите их всегда с собой, они не раз выручат вас в транспорте или очередях. Хороша в этот период курага, а также другие сухофрукты. Отличный источник минералов и витаминов.

Хорошо справляется с тошнотой имбирь. Можно добавлять его в чай или просто жевать кусочек корня имбиря, когда подкатывает тошнота.

Такая приятная процедура как ароматерапия, помогает устранить приступы тошноты. Ароматерапию для беременных широко используют в специализированных санаториях. Однако здесь нужно проявить осторожность, т.к. некоторые эфирные масла вызывают сокращения матки, поэтому прежде применения процедур ароматерапии проконсультируйтесь со специалистом. Этот способ подходит не всем, так как даже самые приятные запахи в период беременности могут казаться отвратительными. При аллергии ароматерапия также противопоказана.

Как бы ни протекала ваша беременность, наслаждайтесь каждым ее днём и помните, что все, что происходит с организмом, является результатом развития новой жизни, которая скоро появится на свет!

Всемогущий Боже, Творец всего видимого и невидимого. Тебе — любимому небесному Отцу мы припадаем, одаренные Тобой всеми обильными благословениями. В Своей непостижимой мудрости Ты поставил, чтобы через мужа и жену в внедренном Тобою браке умножался род. Ты пожелал благословить людей, чтобы они плодились и наполняли землю. Пусть прославленное будет Твое имя среди нас веки вечные всего, совершенное Тобою!

Я благодарю Тебя, Господи, за Твое великое милосердие, что Ты благословил меня супругами и даровал плод, который я сейчас ношу во чреве своем. Это Твой дар, милость Твоя, мой Господи! Поэтому я с покорным сердцем обращаюсь к Тебе с благодарной молитвой и прошу — сохрани то, что сотворил еси и приведи его ко благословенному рождению. Я знаю, Господи, что все мы приходим в этот мир грешными и несостоятельными спастись своими собственными силами. Грех лежит внутри нас, побуждает нас к легкомыслию и ведет к гибели. Но по Своей милости Ты решил спасти грешное человечество, и в том числе и меня, через Своего Сына, а нашего единого Господа и Спасителя Иисуса Христа. В Твои руки я передаю свои тело и душу, и все, что имею и прошу Тебя помилуй меня, грешную, благослови также и моего мужа, чтобы мы вместе поклонялись Тебе в вере и правде и служили Тебе с радостью на каждом месте.

Я прошу Тебя, небесный Отец, дай мне благословенный течение моей беременности и благослови рождением ребенка, которую я ношу в своем чреве. Услышь, милостив, эту молитву и призри на молитву Твоей покорной рабы ради Иисуса Христа — нашего единственного Господа и Спасителя, который живет и царствует с Тобою, Отче, и со Святым Духом — один Бог, ныне и присно и во веки вечные. Аминь.—

Нашли в тексте ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Единых советов нет и быть не может.

Меру поста и молитвы нужно искать, исходя из сложившейся ситуации, конечно же, по согласованию с духовником или приходским священником

Да, получаться будет не все. Успевать будете не все. Вероятнее всего, и не на все службы, которые хотите посетить, попадете (после родов точно). Но не стоит унывать! Главное, нужно стремиться вперед хотя бы малыми шажочками. Не сможешь стоять, как раньше, всю службу – сиди на лавочке и молись, не сможешь вообще попасть в храм – постарайся прочитать дома положенное.

Читайте так же:  Молитва Святого Николая

Когда большая часть беременности позади, все чаще и чаще в голове появляется мысль о предстоящих родах. Зачастую львиную долю этих мыслей занимает страх. Страх неизвестности, боли, непредсказуемости… Да и всякие истории о тяжелых родах или невнимательных врачах, услышанные в палате или прочитанные в интернете, делают свою дело.

Очень желательно ближе к предполагаемой дате родов причаститься и пособороваться. Спокойнее и увереннее себя чувствуешь, пропадают тревожные настроения. Говорю из личного опыта: первые роды у меня начались в ночь после Причастия, а вторые – на следующий день после соборования.

Есть еще и хорошая традиция брать благословение у священника на роды. Можно также попросить его прочитать особую молитву перед родами.

Много трудностей, много переживаний, много боли… Но что все это по сравнению с первыми шевелениями малыша в животе? Или стуком его сердечка, который врач дает послушать на УЗИ, забыв, что у чересчур сентиментальных беременных при этом мигом наворачиваются слезы?

«С токсикозом к Чаше?»

«Как же я смогу теперь причащаться? Толком и в рот-то ничего не возьмешь, как же приступить к Чаше?» – именно с такого вопроса, далеко не тянущего на роль высокодуховного, началась моя «беременная» духовная жизнь, одолеваемая пресловутым токсикозом.

…Немного улеглись эмоции, нахлынувшие после увиденных – неожиданных, но заветных – двух полосок теста на беременность. И жизнь стала подкидывать много вопросов, касающихся именно духовной составляющей беременности, а ответы встречались зачастую немногим шире «больше поститесь, молитесь и не нервничайте»…

Но что делать, если очень часто расстояние между «как надо» поститься и молиться и «как могу» с каждым месяцем беременности все увеличивается? Хочется сделать одну оговорку, весьма банальную, на первый взгляд, но, тем не менее, существенную.

Единых советов нет и быть не может.

Меру поста и молитвы нужно искать, исходя из сложившейся ситуации, конечно же, по согласованию с духовником или приходским священником

Потому что течение беременности у каждой женщины очень индивидуально. Кто-то будто на крыльях все 9 месяцев летает и работает чуть ли не до родов, а кому-то беременность приходится не вынашивать, а в буквальном смысле «вылеживать» в больницах. Поэтому меру поста и молитвы нужно искать самим, исходя из сложившейся ситуации, конечно же, по согласованию с духовником или приходским священником.

Меня долго угнетал тот факт, что не получается выдерживать тот ритм духовной жизни, который был задан до беременности и родов. Но как-то «выстрадался», что ли, вывод, что «подвиг» этого периода и состоит в терпении своих недомоганий, ограничений, невозможности исполнить задуманное и в принятии своей немощи.

Да, получаться будет не все. Успевать будете не все. Вероятнее всего, и не на все службы, которые хотите посетить, попадете (после родов точно). Но не стоит унывать! Главное, нужно стремиться вперед хотя бы малыми шажочками. Не сможешь стоять, как раньше, всю службу – сиди на лавочке и молись, не сможешь вообще попасть в храм – постарайся прочитать дома положенное.

Малейшие отклонения от нормы – и врач может в лоб задать вопрос: «Ну что, сохранять будем? Или на аборт?»

Что подвергается сильной проверке, так это твое упование на Бога и на Его Промысл. Без этого к нашим врачам и на УЗИ слишком часто, к сожалению, и заглядывать-то страшно. Если в каких-то странах отношение к беременной – как к здоровой женщине в особенном состоянии, то у нас проблему готовы сделать из ничего. Помню, как в мою первую беременность врач устроила переполох из-за немного сниженного гемоглобина (что является нормальным!). Ну а я, по наивности испугавшись, вышла зареванная, в уверенности, что случилось нечто ужасное. Малейшие отклонения от нормы – и врач может в лоб задать вопрос: «Ну что, сохранять будем? Или на аборт?» Я ни в коем случае не утверждаю, что так делают все врачи поголовно, но однажды столкнувшись с подобным, долго не забудешь. А уж если проблемы серьезные, на бедную беременную женщину обрушиваются все и вся с запугиваниями, страшилками «про таких вот дурочек, собравшихся рожать во что бы то ни стало» и так далее. Есть множество случаев, когда женщины рожают здоровых детей вопреки самым ужасным медицинским прогнозам. Ну а про мамочек после такого испытания хочется написать книгу «Как закалялась сталь».

В одной из больниц, где мне довелось лежать на сохранении, из-за плохого качества УЗИ-аппарата у 8-недельного ребенка не прослушивалось сердцебиение, и маму отправляли на аборт. Несмотря на то, что женщина еле-еле забеременела спустя несколько лет супружеской жизни. Слава Богу, она отправила этих врачей «куда подальше», съездила в нормальную больницу, а потом благополучно выносила и родила малыша, да не одного. А если бы послушала «добрых» советчиков?!

Теперь о «сохранении», которого сейчас редко кому удается избегнуть. Огромным плюсом некоторых перинатальных центров является наличие на их территории храма. Никто не помешает вам в перерывах между процедурами, тихим часом и ужином придти в церковь и спокойно помолиться. Многие берут с собой в больницу молитвослов и свои любимые иконы.

Так как в больнице свободного времени предостаточно, можно запастись интересной и полезной литературой. Приведу несколько книг, которые пригодились мне. Во-первых, это книга православного психолога и многодетной мамы Екатерины Бурмистровой «Беременность. Роды. Материнство». Отличное чтение. Особенно для тех, кто впервые готовится стать мамой. Интересно и красочно оформленная, она также сможет стать замечательным подарком сестре или подруге, которая ждет ребенка. В ней затронуты все основные проблемы, с которыми сталкивается женщина и ее семья в период беременности и после родов.

Читайте так же:  Молитва на удачу и торговлю

Во-вторых, книга Уильяма и Марты Сирс «Ваш малыш с рождения до двух лет». Это кладезь практических советов по уходу за малышом. Очень подробно рассмотрено множество самых разнообразных вопросов, начиная с того, какие вещи необходимо подготовить к рождению малыша, и заканчивая рассмотрением причин беспокойного сна младенца и основных этапов его развития.

Когда большая часть беременности позади, все чаще и чаще в голове появляется мысль о предстоящих родах. Зачастую львиную долю этих мыслей занимает страх. Страх неизвестности, боли, непредсказуемости… Да и всякие истории о тяжелых родах или невнимательных врачах, услышанные в палате или прочитанные в интернете, делают свою дело.

В письмах Амвросия Оптинского дается совет старца женщине, боящейся трудностей в родах, обращаться к иконе Божией Матери «Феодоровская»

В письмах Амвросия Оптинского, представленных в книге «Советы супругам и родителям», дается совет старца женщине, боящейся трудностей в родах, обращаться к иконе Божией Матери «Феодоровская» (празднование 27 марта и 29 августа по новому стилю). Также он пишет: «Можете ежедневно молиться Царице Небесной, читая Ей не менее двенадцати раз в день “Богородице Дево радуйся”, хоть с поясными поклонами. Столько же раз читать и кондак Ей: “Не имамы иныя помощи”».

Очень желательно ближе к предполагаемой дате родов причаститься и пособороваться. Спокойнее и увереннее себя чувствуешь, пропадают тревожные настроения. Говорю из личного опыта: первые роды у меня начались в ночь после Причастия, а вторые – на следующий день после соборования.

Есть еще и хорошая традиция брать благословение у священника на роды. Можно также попросить его прочитать особую молитву перед родами.

Что касается непосредственно самих родов. Кто-то берет с собой в родблок молитвослов, и, пока боли не очень сильные, читает акафист иконе Богородицы «Помощница в родах», кто-то предпочитает на протяжении всех родов молиться краткими молитвами. Хорошо, если в это непростое для вас время за вас будут молиться близкие и друзья.

Много трудностей, много переживаний, много боли… Но что все это по сравнению с первыми шевелениями малыша в животе? Или стуком его сердечка, который врач дает послушать на УЗИ, забыв, что у чересчур сентиментальных беременных при этом мигом наворачиваются слезы?

Наверное, именно в это далеко не простое время призыв апостола Павла «всегда радоваться» исполним, как никогда ранее.

Заговор от токсикоза: очень сильный

Неприятные ощущения при токсикозе уйдут, если применить народную магию. Но какую? Ведь беременной женщине надо крайне осторожно подходить к волшебству. Что же, я как раз и хотела посоветовать вам быстрый, мягкий и очень сильный заговор от токсикоза. Цель ритуала: снять тошноту плюс, насколько возможно, нормализовать фон без вреда ребенку.

Заговор от токсикоза

Райская птичка на золотом яичке сидела, и таковы да песни пела: не крутить маете (имя), не мутить, а подобру-поздорову уходить. Аминь.

Итак, бороться с болезнью, если ее можно так назвать, следует на убывающей луне. Желательно — по утрам или вечерам. Начитывают на свежую воду, чтобы потом выпить ее мелкими глотками. При этом лучше всего в течение всего лечебного цикла использовать один и тот же стакан, который никто больше не должен трогать. Лишь после того, как заговор будет прочтен в последний раз, «магический стакан» разрешается вымыть и — поставить на общую полку.

Если через какое-то время организм вновь попытается выдать до боли знакомые симптомы, начните лечение снова. Впрочем, практически в 100% случаев заговор эффективно справляется с токсикозом, и последний больше не мучает беременную до самых родов.

Молитва при токсикозе

Когда у моей сестры наступила долгожданная беременность, с ней сразу начались и проблемы с самочувствием. Всю радость портили нескончаемые приступы тошноты и рвоты.За месяц сестра похудела на несколько килограммов, из еды могла есть, только бульон и кислые фрукты. Врачи говорили, что все пройдет во втором триместре – так бывает. Но до этого еще дожить надо…

Я бросилась за советом к свекрови: однажды она что — то говорила, что сама мучилась от токсикоза, когда носила моего мужа, но справилась каким – то нестандартным способом.
Свекровь рассказала, что ей помогла молитва для беременных. Читать ее надо каждый день, вечером, перед сном:

Видео (кликните для воспроизведения).

«Как я раба Божья (имя), отяжелела, так мне подурнело. Я дитя свое будущее Господу подношу, о малой малости прошу: избавь Ты меня, Господи, по Своей воле от тошноты, от дурноты и всякой боли. Аминь».
Сестра сразу начала читать и уже на третий день почувствовала себя гораздо лучше, в первый раз нормально покушала. Молитву читала весь первый триместр, состояние пришло в норму, беременность прошла хорошо и родились славные близнецы.

При токсикозе молитва
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here