Отче наш молитва текст на английском языке

Молитвенное правило: Отче наш молитва текст на английском языке | golgoffa.ru - ответы из святых книг и открытых источников в сети.

Молитва Отче наш на английском языке (текст)

Молитва Отче наш: читать текст на английском языке полностью с транскрипцией на русском языке.

На английском языке:

Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name;

thy kingdom come; thy will be done on earth as it is in heaven.

Give us this day our daily bread;

and forgive us our trespasses as we forgive them who trespass against us;

and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one.

For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever and ever.

Транскрипция:

Áуа фáзер, ху арт ин хéвн, хáллоуд би зáй Нейм,

Зай ки́нгдом кам, зай уил би дан, он эо́с ез ит из ин хевн.

Гив ас зис дей áуа дэ́йли брэд

энд фоги́в ас áуа трéспэсэс, эз уи фоги́в зóуз ху трэ́спас эгéйнст ас.

энд лид ас нот и́нту́ тэмптэ́йшн, бат дили́вер ас фром ивл.

Видео (кликните для воспроизведения).

Фо зáйн из зэ кíнгдм, энд зэ пáуа, энд зэ глóри, фор э́ва енд э́ва.

Молитва «Отче наш» на румынском языке

sfinţească-se numele Tău,

vie împărăţia Ta,

facă-se voia ta, precum în cer aşa şi pe pământ.

Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi

şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri

şi nu ne duce pe noi în ispită ci ne izbăveşte de cel rău.

Că a Ta este împărăţia
şi puterea
şi slava,
Acum şi pururea şi în vecii vecilor,

На румынском языке
Русская транскрипция

сфинцеáска-се ну́меле Тóу,

виа импараци́а Та,

фáкаса вóиа та, преку́м ин чер аса чи пи памíн.

Пы́инеа нóастра чес де тоате зилеле, ди-не-о нóуа áстацы

чи на я́рта нóуа грече́лиле нóастре преку́м ши нóи иертíм греши́тили нóстри

ши ну не дучé пе нóи ин испи́та чи не избавéште де чел рóу.

Ка а Та есте импаратíа
ши путéреа
ши слáва,
Акум ши пуруреа ши ин вéчии вечилор,

Латинская транскрипция

sfintseáska-se númele Tóu,

vía imparatsía Ta,

fákasa vóia ta, preckúm in cher asa chi pi pamín.

Píinea nóastra ches de toate zilele, di-ne-o nóua ástatsi

chi na iárta nóua grechélile nóastre prekúm shi nói iertím greshítili nóstri

shi nu ne duché pe nói in ispíta chi ne izbavéshte de chel róu.

Ka a Ta este imparatía
shi putérea
shi sláva,
Akum shi pururea shi in véchii vechilor,

Молитва «Отче наш» на китайском языке

На китайском языке
Русская транскрипция

Юа́нь ни́дэ ми́н бэйцзу́ньвéй шэнг,

Юа́нь ни́дэ гуó лáйлинь,

Юа́нь ни́дэ чжи́йи́ чэн си́н юй де,
жу́ ю́й тянь

Во́мэн дэ жи́юн лян,цю ни́ цзи́ньтиянь цы гэй во́мэн;

Куа́нь мянь во́мэн дэ цзуи́ чжа́й,

Йоужу́ во́мэн куа́нь мянь куй фу́ во́мендэ жэнь;

бу́яо жàн во́мэн сяньжу йоухо́,

да́нь цзю во́мэн туо́ли́ нà сé э чжэ

Инвэй гóду́,
Цюаньби́нг,
Жуняао, цюáнши нидэ, чжи́да́о юнюа́нь.

Латинская транскрипция

Yuàn nǐ de míng bèizūnwéi shèng,

Yuàn nǐ de guó láilín,

Yuàn nǐ de zhǐyì chéng xíngyú de,
rú yú tiān

Wǒmen de rìyòng liáng,qiú nǐ jīntiān cìgěi wǒmen;

Kuān miǎn wǒmen de zuì zhài,

Yóurú wǒmen kuān miǎn kuī fù wǒmen de rén;

búyào ràng wǒmen xiànrù yòuhuò,

dàn jiù wǒmen tuōlí nà xié’è zhě

Yīnwèi guódù,
Quánbǐng,
Róngyào, quán shì mí de, zhídào yǒngyuǎn.

Молитва «Отче наш» на английском языке

Здесь представлена сильнейшая православная молитва «Отче наш» на английском языке. К ней прилагаются транскрипции с ударениями для правильного произношения.

Give us this day our daily bread
And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us.

And lead us not into temptation, but deliver us from evil.

For thine is
The kingdom,
And the power,
And the glory,
For ever and ever.

На английском языке
Русская транскрипция

Гив ас зис дей áуа дэ́йли брэд
Енд фоги́в ас áуа трéспэсэс, эз уи фоги́в зóуз ху трэ́спыс эгéйнст ас.

Енд лид ас нот и́нту́ тэмптэ́йшн, бат дили́вер ас фром ивл.

Фо зáйн из
Зэ кíнгдм,
Енд зэ пáуа,
Енд зэ глóри,
Фор э́ва енд э́ва.

Латинская транскрипция

Giv as zis dey áua déyli bred
End fogív as áua tréspeses, ez wi fogív zóuz hu tréspas egéynst as.

End lid as not íntú temptéyshn, bat dilíver as from ivl.

Fo záyn iz
Ze kíngdm,
End ze páua,
End ze glóri,
For éva end éva.

Молитва Отче наш на арабском языке

Полный текст молитвы Отче наш на арабском языке: читать Отче наш по-арабски с ударениями и русской транскрипцией.

На арабском языке:

،أَبَانَا الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ

!لِتَكُنْ مَشِيئَتُكَ عَلَى الأَرْضِ كَمَا هِيَ السَّمَاءِ فِي

!خُبْزَنَا كَفَافَنَا أَعْطِنَا الْيَوْمَ

،وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا !كَمَا نَغْفِرُ نَحْنُ لِلْمُذْنِبِينَ إِلَيْنَا

،وَلاَ تُدْخِلْنَا فِي تَجْرِبَةٍ ،لَكِنْ نَجِّنَا مِنَ الشِّرِّيرِ

.لأَنَّ لَكَ
الْمُلْكَ
وَالْقُوَّةَ
وَالْمَجْدَ إِلَى الأَبَدِ

Транскрипция:

áбá-на алладхи́ фи́ ас-самáуáт-и, ли-я-та-яаддас-и áсм-у-кá!

ли-таку́н ма-ши-áт-у-кá áлá ал-áрд-и камá хиа фи́ ас-самá-и!

ху́бз-а-на кафáф-а-на́ а-ṭи-нá ал-яуам-а!

уа-ахфир ла-нá дхуну́б-а-нá, камá на-хфир-у нахну ли-лму-дхниб-и-на илай-нá!

уа-лá ту-дъкхил-нá фи́ та-йрибат-ин, лакин наййи-нá мина аш-ширрíр-и,

л’анна лака́
аль-му́лка
уа-аль-яу́ваха
уа-аль-майда илá ал-абади.

Молитва. Отче наш

Отче наш на английском
Our Father in English
Правильный перевод внизу

01
Our Father, who art in Heaven
Отче наш, сущий на небесах

Hallowed be Thy Name
Да святится имя Твое

02
Thy Kingdom come, Thy Will be done
Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя

On Earth, as it is in Heaven
На земле, как на небе

03
Give us this day our daily bread
Дай нам на сей день хлеб наш насущный

And forgive us our trespasses
И прости нам долги наши

04
As we forgive those who trespass against us
Как мы прощаем тех, кто согрешит против нас

05
And lead us not into temptation
И не введи нас в искушение

But deliver us from evil one
Но избавь нас от лукавого

Молитва * Отче наш — скачать звук

English2017

Английский для всех простым языком

Молитва «Отче наш» — на английском языке — текст и аудио

Предлагаю ознакомиться с молитвой Господу «Отче Наш» на английском языке.

Примечательно, что молитва является главной и повседневной у католиков и протестантов.
Её читают, как в храмах, так и в обычной жизни.
Интересно открывать такие вещи.
Я была уверена, что молитва «Отче наш» является исключительно православной старо-славянской молитвой.

The Lord’s Prayer — Молитва Отче наш на английском

У католиков и протестантов эта молитва называется по-разному.

Протестанты называют ее ‘The Lord’s Prayer’.
У католиков молитва Господу называется ‘The Our Father’.

Для тех, кто хочет услышать, как звучит молитва на английском языке — я прилагаю аудио.

Библия — Слово Божье.

Священные тексты на иврите, арамейском, греческом, латинском, коптском,
французском, английском, немецком, итальянском, церковно-славянском и русском языках.

Lord’s Prayer
(King James Version Bible)

Our Father which art in heaven,
Hallowed be thy name.
Thy kingdom come.
Thy will be done in earth,
as [it is] in heaven.
Give us this day our daily bread.
And forgive us our debts,
as we forgive our debtors.
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil:
For thine is the kingdom,
and the power,
and the glory,
for ever.
Amen.

Our Father which art in heaven,
Hallowed be thy name.
Thy kingdom come.
Thy will be done, as in heaven,
so in earth.
Give us day by day our daily bread.
And forgive us our sins;
for we also forgive every one that is indebted to us.
And lead us not into temptation;
but deliver us from evil.

Библия — Слово Божье.

Священные тексты на иврите, арамейском, греческом, латинском, коптском,
французском, английском, немецком, итальянском, церковно-славянском и русском языках.

Молитва Господня
(Синодальный перевод РПЦ)

Отче наш, сущий на небесах!
Да святится имя Твое;
Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
Хлеб наш насущный дай нам на сей день;
И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;
И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.
Ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки.
Аминь.
Матфей 6:9-13

Отче наш, сущий на небесах!
да святится имя Твое;
да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
хлеб наш насущный подавай нам на каждый день;
и прости нам грехи наши,
ибо и мы прощаем всякому должнику нашему;
и не введи нас в искушение,
но избавь нас от лукавого.
Лука 11:2-4

«Отче наш» по-английски

Статья написана 26 июля 2009 г. 21:26
Размещена:

  • в авторской колонке necrotigr

Гулял в парке возле Болотной площади, подошёл забавный старичок, рассказал много интересного о скульптурах Шемякина и памятнике Петру I, а в затем скороговоркой выпалил что-то по-английски и спросил, что это было. Мне показалось, что это какой-то из текстов Мановара, а оказалось — «Отче наш».

Нашёл текст, вот он:

Our Father, Who art in heaven

Hallowed be Thy Name;

Thy kingdom come,

Thy will be done,

on earth as it is in heaven.

Give us this day our daily bread,

and forgive us our trespasses,

as we forgive those who trespass against us;

and lead us not into temptation,

but deliver us from evil. Amen.

И понял, почему заблуждался. Многие слова этой молитвы различные метал- и рок-группы использовали в своих песнях. В принципе, ссылки на Библию (и древнегреческую мифологию) — это в традициях западной литературы, но иногда эти традиции всплывают очень уж неожиданно

Список выдержек получился такой:

Hallowed be Thy Name — песня Iron Maiden

Kingdom Come — название группы и одной из песен Manowar

Deliver us from the temptation — название песни Helloween

Tresspass — название альбома Genesis

Amen — название песни Sepultura

По Реквиему, я думаю, список ещё объёмней бы получился

Комментарии
baroni

На латыни молитва звучит много лучше:
Pater noster, qui es in cælis, sanctificétur nomen tuum. Advéniat regnum tuum. Fiat volúntas tua, sicut in cælo et in terra.
Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie. Et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris. Et ne nos indúcas in tentatiónem: sed líbera nos a malo. Amen.

На всякий случай приведу еще и греческую транскрипцию:
ПАтер имОн —- Отец наш
О ен тис Уранис —- В небесах
АгиастИто то Онома су —- Пусть будет освящено Имя Твое
ЭльтАто и васИлиа су —- Пусть придет Царство Твое
ГеннетИто то тЕлима су —- Пусть сбудется воля Твоя
Ос ен урАно ке Эпи гис —- Как в небе и на земле
Тон Артон имОн тон эпИусион —- Хлеб наш насущный
Дос имИн сИмерон —- Дай нам сегодня
Ке Афес имИн та офейлиматА имОн —- И оставь нам долги наши
Ос ке имИс афикамЕн —- Как и мы оставили
Тис офИлетес имОн —- Должникам нашим
ке ми исенЕнкис имАс ис пирасмОн —- И не введи нас в искушение
Алля ррИсе имАс апО ту пОниру —- но избави нас от злого.

26 июля 2009 г. 23:03 цитировать
necrotigr
26 июля 2009 г. 23:06 цитировать
baroni

Не совсем так. Например протестанты читают молитвы на родных языках.

У католиков зависит от того, на каком языке совершается месса. например, в Кафедральном Соборе в Москве служат латинскую, русскую, английскую, французскую, польскую и армянскую мессы.
Лично я предпочитаю латинскую.

26 июля 2009 г. 23:22 цитировать
duzpazir
26 июля 2009 г. 23:10 цитировать
baroni
26 июля 2009 г. 23:16 цитировать
duzpazir
26 июля 2009 г. 23:28 цитировать
laton

Да, на Мановар, действительно, смахивает, или все же наоборот.

Deliver Us From Evil — Bullet For My Valentine

Внимание! Администрация Лаборатории Фантастики не имеет отношения к частным мнениям и высказываниям, публикуемым посетителями сайта в авторских колонках.

Отче наш молитва текст на английском языке

Молитва на английском и французском языках (исполнитель: Отче наш )

Видео к песне:

Войти в Tekstovoi.ru

15 августа 2009 г. 22:24 цитировать
Видео (кликните для воспроизведения).

Используйте ВКонтакте, Одноклассники или Facebook, чтобы связаться с друзьями и активизировать участников вашей социальной сети.

Войти через ВКонтакте Войти через Одноклассники Войти через Facebook Войти, используя логин и пароль на Tekstovoi.ru

Отче наш молитва текст на английском языке

На какой языке молитву «Отче наш» читать?
( астро-нумерологические исследования)

Молитва «Отче наш» русском языке

Православная молитва Отче наш (Отче наш иже еси )

Отче наш, Иже еси на небесех !
Да святится имя Твое,
да приидет Царствие Твое,
да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.
хлеб наш насущный даждь нам днесь;
и остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем должникам нашим;
и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого,
яко Т вое есть Царствие и сила, и слава
во веки веков. Аминь .

Молитва Отче наш на латыни

Pater noster qui est in caelis :
sanctificetur nomen tuum ;
adveniat regnum tuum ;
fiat voluntas tua ;
sicut in caelo , et in terra
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie ;
et dimitte nobis debita nostra
sicut et nos dimittimus
debitoribus nostri ;
et ne nos inducas in teutationem ;
sed libera nos a malo .
Quia tuum est regnum, et potestas ,
et gloria in saecula .
Amen

«Отче наш» на английском языке ( English )

Our Father, who art in Heaven ,
hallowed be Thy Name.
Thy Kingdom come, Thy Will be done ,
on Earth, as it is in Heaven.
Give us this day our daily bread ,
and forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us.
And lead us not into temptation ,
but deliver us from evil.
For thine is the kingdom, and the power, and the glory ,
for ever and ever.
Amen

Земное воплощение = 66.

Наличие в голограмме 4-х квадратов говорит о трагической ситуации

Резюме. На русском читать молитву Отче наш предпочтительнее, чем на английском.

Отче наш на иврите

Авину , шэбашамаим — Отец наш, на небесах
Йиткадэш шимха — да святится Имя Т вое
Таво малькутэха — да придет Царствие Твое
Йеасэ рцонха — да исполнится воля Твоя
Кэбашамаим кэн баарэц — как на небе, также и на земле
Эт лэхэм хукэйну — хлеб наш насущный
Тэн ляну hайом — дай нам сегодня
Услях ляну аль хатаэйну — и прости нам долги наши
Кмо шэсольхим гам анахну — как и мы прощаем
Ле хотъим ляну — согрешающим против нас
Вэаль твиэйну лиядэй нисайон — не дай нам впасть во власть искушения
Ки им хальцэну мин hара — но сохрани нас от зла
Ки леха hамамлаха — потому что Т вое Царство
Вэhагвура — и сила
Вэhатифъэрэт — и слава
Леольмэй — на веки веков
Амэн — Аминь

אבינו
אבינו שבשמים
יתקדש שמך
תבוא מלכותך, יעשה רצונך כבשמים כן בארץ.
את לחם חקנו תן לנו הים, וסלח לנו על חטאינו
כפי שסולחימ גם אנחנו לחוטאים לנו.
ואל תביאנו לידי נסיון, כי אם חלצנו מן הרע

Земное воплощение = 44.

Слова молитвы Отче наш на греческом языке

ПАтер им Он — Отец наш
О ен тис Уранис — в небесах
АгиастИто то Онома су — пусть будет освящено Имя Твое
ЭльтАто и васИлиа су — пусть придет Царство Твое
ГеннетИто то тЕлима су — пусть сбудется воля Твоя
Ос ен урАно ке Эпи гис — как в небе и на земле
Тон Артон имОн тон эпИусион — хлеб наш насущный
Дос имИн сИмерон — дай нам сегодня
Ке Афес имИн та офейлиматА имОн — и оставь нам долги наши
Ос ке имИс афикамЕн — как и мы оставили
Тис офИлетес имОн — должникам нашим
ке ми исенЕнкис имАс ис пирасмОн — и не введи нас в искушение
Алля ррИсе имАс апО ту пОниру — но избавь нас от злого

Отче наш текст молитвы (на греческом )

Πάτερ
Π ά τερ ἡ µ ῶ ν ὁ ἐ ν το ῖ ς ο ὐ ρανο ῖ ς, ἁ γιασθ ή τω τ ὸ ὄ νοµ ά σου,
ἐ λθ έ τω ἡ βασιλε ί α σου,
γενηθ ή τω τ ὸ θ έ ληµ ά σου, ὡ ς ἐ ν ο ὐ ραν ῷ κα ὶ ἐ π ὶ γ ῆ ς.
Τ ὸ ν ἄ ρτον ἡ µ ῶ ν τ ὸ ν ἐ πιο ύ σιον δ ὸ ς ἡ µ ῖ ν σ ή µερον·
κα ὶ ἄ φες ἡ µ ῖ ν τ ὰ ὀ φειλ ή µατα ἡ µ ῶ ν,
ὡ ς κα ὶ ἡ µε ῖ ς ἀ φ ή καµεν το ῖ ς ὀ φειλ έ ταις
ἡ µ ῶ ν· κα ὶ µ ὴ ε ἰ σεν έ γκ ῃ ς ἡ µ ᾶ ς ε ἰ ς πειρασµ ό ν,
ἀ λλ ὰ ῥῦ σαι ἡ µ ᾶ ς
ἀ π ὸ το ῦ πονηρο ῦ .

Молитва «Отче наш» на украинском языке

Отче наш, Ти що єси на небесах,
нехай святится ім’я Твоє ,
нехай прийде царство Твоє ,
нехай буде воля Т воя,
як на небі , так і на землі .
Хліб наш насущний , дай нам, сьогодні ;
і прости нам провини наші ,
як і ми прощаємо винуватцям нашим;
і не введи нас у спокусу ,
але визволи нас від лукавого.
Бо Твоє є царство, і сил a і слава, на віки вічні . Амінь

Земное воплощение = 64.

Отче наш на Хинди
официальный язык большинства индийских штатов

He hamare svargbasi pita
tera nam pavitra kiya jae .
Tera rajya ae .
Teri iccha jaise svarg men vaise prithvi par puri ho .
Hamari dinbhar ki roti aj hamen de.
Aur jaise ham apne riniyon ko ksama karte hain
taise hamari rinon ko ksama kar .
Aur hamen pariksa men mat dal ,
parantu dust se baca .
Kyonki rajya aur parakram aur mahima sada tere hain .
Amen.

1.Властолюбие = 7 П о Библии число 1 относится к Богу; 2.Сексуальность = 4 По Библии число два является числом противоположностей; 3.Хозяйственность = 3 Число Божественного совершенства;

4.Контактность = 5 Число творческого труда, организации. Относится к мировому числу;5.Интуиция = 9 Число благодати — свободный дар Бога или число милости; 6.Логика = 3; число, относящееся к тому, что будет уничтожено

7.Религиозность = 4 число полноты духовного совершенства. Число завета, печати Божьей; 8.Совесть = 10 Число воскресения — новое начало. Число бессмертия; 9.Глобальность мышления = 5 Число законченности, суда;

Сумма по столбцам: Здоровье = 14; Интеллект = 17; Духовность = 19.

Сумма по строкам: Сила воли = 16; Эмоции = 23; Разум = 11.

Земное воплощение = 50.

Молитва на бенгальском языке (индусский диалект)

হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা ,
তোমার নাম পূজিত হউক ,
তোমার রাজ্য আসুক ,
তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে ,
তেমনি পৃথিবীতেও পূর্ণ হউক ,
আমাদের দৈনিক অন্ন আজ আমাদিগকে দাও ,
আর আমরা যেমন অপরাধীকে ক্ষমা করি তেমনি তুমিও আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর ,
আর আমাদিগকে প্রলোভনে পড়তে দিও না ,
কিন্ত মন্দের হাত থেকে উদ্ধার করো।
[ রাজ্য , পরাক্রম ও মহিমা যুগে যুগে তোমার। আমেন। ]

Магический квадрат из индийского
штата Кашмир на индусском диалекте

Молитва на греческом языке , используемая в настоящее время в богослужении [12] [13] :
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
γενηθήτω τὸ θέλημά σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφελήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
[ Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. ]

Отче наш на иврите

Авину , шэбашамаим — Отец наш, на небесах
Йиткадэш шимха — да святится Имя Т вое
Таво малькутэха — да придет Царствие Твое
Йеасэ рцонха — да исполнится воля Твоя
Кэбашамаим кэн баарэц — как на небе, также и на земле
Эт лэхэм хукэйну — хлеб наш насущный
Тэн ляну hайом — дай нам сегодня
Услях ляну аль хатаэйну — и прости нам долги наши
Кмо шэсольхим гам анахну — как и мы прощаем
Ле хотъим ляну — согрешающим против нас
Вэаль твиэйну лиядэй нисайон — не дай нам впасть во власть искушения
Ки им хальцэну мин hара — но сохрани нас от зла
Ки леха hамамлаха — потому что Т вое Царство
Вэhагвура — и сила
Вэhатифъэрэт — и слава
Леольмэй — на веки веков
Амэн — Аминь

Текст Отче наш на французском языке

Notre P è re , qui es aux cieux ,
que ton nom soit sanctifi é ,
que ton r è gne vienne ,
que ta volont é soit faite
sur la terre comme au ciel .
Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour .
Pardonne -nous nos offenses,
Comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés .
Et ne nous soumets pas à la tentation ,
mais délivre -nous du Mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent
le règne , la puissance et la gloire ,
pour les siècles des siècles ! Amen .

Земное воплощение = 76.

Резюме. На французском читать молитву Отче наш предпочтительнее, чем на английском.

Замкнутый квадрат говорит о тревожном состоянии голограммы.

Общие выводы. Не на все случаи удалось вывести параметры. Однако что имеем это то, что молитву надо читать на языке Хинди : Земное воплощение = 50 и хороший баланс = 39:11. Не совсем то, что молитвы введены английским алфавитом.

Латинский текст из Cod . Sang . 17, IX век

Pater noster qui in celis es ,
sanctificetur nomen tuum ,
veniat regnum tuum ,
fiat voluntas tua ,
sicut in celo et in terra,
panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie ,
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris ,
et ne nos inducas in temptationem ,
sed libera nos a malo . [14]

Текст на церковно-славянском

Ѻ ́ ч̃е нашъ и́же еси ́ на н ҃ бс ѣ хъ ,
да св ѧ ти́тс ѧ и́м ѧ твое́,
да прїи́детъ ц ҃ рствїе твое́,
да бу́детъ во́ля тво ѧ ́,
ѩ ́ко на небеси ́ и на земли́,
хл ѣ бъ нашъ насу́щный даждь намъ днесь,
и ωста́ви намъ до́лги на́ш ѧ ,
ѩ ́коже и мы ωставл ѧ ́ емъ должникώмъ нашымъ ,
и не введи́ насъ во искуше́нїе ,
но изба́ви насъ ѿ лука́вагω.
Ѩ ́ко Твое́ есть црс̃тво и си́ла и сла́ва во в ѣ ́ ки . ами́нь .


Земное воплощение = 62.

Молитва на языке манускрипта Войнич

КОДИРОВАТЬ И РАСШИФРОВАТЬ

Сортировка в 99 арканный код

DICT: аркан=99 код=0

Кодируем. Задаем в одну строку без знаков препинания:

Отче наш, Иже еси на небесех Да святится имя Твое да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. хлеб наш насущный даждь нам днесь и остави нам долги наша якоже и мы оставляем должникам нашим и не введи нас во искушение но избави нас от лукавого яко Т вое есть Царствие и сила и слава во веки веков. Аминь.

Дайдж -> Свертка 2 с вызовом файла сортировки*. dict нумерологического кода числами с подчислами :

67.1 42.1 24.1 35.1 16.1 77.1 66.1 13.1 57.1 45.1 66.2 86.1 22.1 45.1 66.2 54.1 65.1 72.1 61.1 16.1 58.1 11.1 16.1 92.0 44.1 42.1 12.1 49.1 33.1 75.1 11.1 69.1 33.1 48.1 43.1 75.2 11.1 43.2 88.1 94.1 66.3 11.1 21.1 27.1 35.2 19.1 88.2 31.1 35.3 35.2 36.1 86.2 61.1 45.1 75.3 22.1 11.1 43.3 11.1 37.1 19.1 31.2 26.0 44.0 = явмвфнувкфупкфунчвтфрафюевбяюфааюидфадрвуаяпвир0ввчптффкадауи0ое = 18

Расшифровка по числам с подчислами в Вектор Дайдж -> слова с вызовом файла Отче наш.dict

Расшифровка произошла правильно. Вот весь текст:

Отче наш Иже еси на небесех Д а святится имя Твое да приидет Царствие Твое да будет воля Твоя яко на небеси и на хлеб наш насущный даждь нам днесь и остави нам долги наша якоже и мы оставляем должникам нашим и не введи нас во искушение но избави нас от лукавого яко Твое есть Царствие и сила и слава во веки веков хлеб

Что интересно, вместо «аминь» получило слово «хлеб» — символично?!

Как видим, Молитва Отче наш может быть изображена на любом языке в том числе и манускрипта Войнич . А расшифровка только том языке, на котором сосдана амбарная книга, по ней сделан цифровой код, по которому расшифровать можно только в системе Вектор (типа карданной решетки Кардана 16 века), причем версии 2012 года. В текущей версии подчисла надо уменьшать на 1 (версия находится в папке Vector_unicode64 – там же где Вектор).

Молитва на английском

Предлагаю ознакомиться с молитвой Господу «Отче Наш» на английском языке.

Примечательно, что молитва является главной и повседневной у католиков и протестантов.
Её читают, как в храмах, так и в обычной жизни.
Интересно открывать такие вещи.
Я была уверена, что молитва «Отче наш» является исключительно православной старо-славянской молитвой.

The Lord’s Prayer — Молитва Отче наш на английском

У католиков и протестантов эта молитва называется по-разному.

Протестанты называют ее ‘The Lord’s Prayer’.
У католиков молитва Господу называется ‘The Our Father’.

Для тех, кто хочет услышать, как звучит молитва на английском языке — я прилагаю аудио.

The Our Father — The Lord’s Prayer
Отче наш
Our Father, which art in heaven,
hallowed be thy name;
thy kingdom come;
thy will be done in earth as it is in heaven.

Give us this day our daily bread;
and forgive us our trespasses
as we forgive them who trespass against us;
and lead us not into temptation,
but deliver us from the evil one.
Amen.

Отче наш, Иже еси на небесех!
Да святится имя Твое,
да приидет Царствие Твое,
да будет воля Твоя,яко на небеси и на земли.

Хлеб наш насущный даждь нам днесь;
и остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем должником нашим;
и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.
Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.
Аминь.

Возможно, вам будет интересно: Молитва Иисусова на английском — аудио и текст>>

Молитва Богородице Дево Радуйся текст на английском языке с озвучкой>>

Молитва Ангелу Хранителю с озвучкой — Амер >>

Отче наш молитва текст на английском языке

Молитва «Отче наш»

Молитва «Отче наш» на русском языке

Отче наш! Сущий на небесах!
Да святится имя Твоё, да придет Царствие Твоё,
Да будет воля Твоя на земле, как на небе;
Хлеб наш насущный дай нам на сей день;
И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;
И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого.
Ибо Твоё есть Царство и сила и слава вовеки!
Аминь.

Молитва «Отче наш» русском языке

Православная молитва Отче наш (Отче наш иже еси)

Отче наш, Иже еси на небесех!
Да святится имя Твое,
да приидет Царствие Твое,
да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.
хлеб наш насущный даждь нам днесь;
и остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем должникам нашим;
и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого,
яко Твое есть Царствие и сила, и слава
во веки веков.
Аминь.

(«Отче наш» на старославянском )

Молитва «Отче наш» на украинском языке

Отче наш, Ти що єси на небесах,
нехай святится ім’я Твоє,
нехай прийде царство Твоє,
нехай буде воля Твоя,
як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний, дай нам, сьогодні;
і прости нам провини наші,
як і ми прощаємо винуватцям нашим;
і не введи нас у спокусу,
але визволи нас від лукавого.
Бо Твоє є царство, і силa і слава, на віки вічні.

Отче наш на белорусском языке

Ойча наш, які ёсьць на небе!
Сьвяціся Імя Тваё.
Прыйдзі Валадарства Тваё.
Будзь воля Твая
Як на небе, так і на зямлі.
Хлеб наш штодзённы
дай нам сёньня.
І адпусьці нам грахі нашы,
як і мы адпускаем
вінаватым нашым.
І ня ўводзь нас у спакусу,
але збаў нас ад злога.
Амiнь

Молитва Отче наш на румынском языке

Tatal nostru care esti in ceruri!
Sfinteasca-se Numele Tau;
Vie imparatia ta; faca-se voia ta, precum in cer si pe pamint.
Pinea noastra cea de toate zilele da-ne-o noua astazi
si ne iarta noua greselile noastre,
precum si noi iertam gresitilor nostri;
si nu ne duce in ispita, ci izbaveste-ne de cel rau.
Caci a Ta este imparatia si puterea si slava in veci.
Amin!

Отче наш молитва на узбекском языке

Бизнинг осмондаги Отамиз!
Сенинг Муккадас исминг улуглансин.
Сенинг Шохлигинг келсин.
Османда булгани каби,
Ерда хам Сенинг ироданг бажо келсин.
Бугунги риск-рузимизни бергин.
Бизга гунох килганларни биз кечиргандек,
Сен хам бизнинг гунохларимизни кечиргин.
Бизни васвасага дучор килмагин,
Аммо явуз шайтондан халос килгин.
Салтонат, куч-кудрат ва шон-шухрат то абад
Сеникидир. Омин

Отче наш текст на казахском языке

Коктеги Экемiз!
Сенiн киелi есiмiн кастерлене берсiн,
Патшалыгын осында орнасын!
Сенiн еркiн, орындалгандай,
Жер бетiнде де орындала берсiн,
Кунделiктi нанымазды бiргiн де бере гор.
Бiзге кунэ жасагандарды кешiргенiмiздей,
Сен де кунэларымызды кешiре гор,
Азыруымызга жол бермей,
Жамандыктан сактай гор,
Патшалык, кудiрет пен улылык
Мэнги-баки Сенiнi
Аумин!

Молитва Отче наш текст на эстонском языке

Teie palvetage
Teie palvetage siis nõnda:
Meie Isa, kes sa oled taevas!
Pühitsetud olgu sinu nimi!
Sinu riik tulgu,
Sinu tahtmine sündigu
nagu taevas, nõnda ka maa peal!
Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev!
Ja anna meile andeks meie võlad,
nagu meiegi andeks anname oma võlglastele!
Ja ära saada me /> va /> [Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti.] Aamen.

Молитва Отче наш на латыни

Pater noster qui est in caelis:
sanctificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum;
fiat voluntas tua;
sicut in caelo, et in terra
Panem nostrum cot /> et dimitte nobis debita nostra
sicut et nos dimittimus
debitoribus nostri;
et ne nos inducas in teutationem;
sed libera nos a malo.
Quia tuum est regnum, et potestas,
et gloria in saecula.
Amen

Текст молитвы Отче наш на испанском языке

PADRE NUESTRO (ESPAÑOL)
Padre nuestro que estás en los cielos.
Santificado sea tu nombre.
Venga tu reino.
Hágase tu voluntad, como en el cielo,
asi también en la tierra.
El pan nuestro de cada dia, dánoslo hoy.
Y perdónanos nuestras deudas, como
también nosotros perdonamos a
nuestros deudores.
Y no nos metas en tentación, mas
líbranos del mal; porque tuyo es el
reino, y el poder, y la gloria, por
todos los siglos.
Amén.

Отче наш молитва текст на итальянском языке

Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quot /> e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal maligno.

Скачать Отче наш на немецком языке (Deutsch)

Unser Vater in dem Himmel!
Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme.
Deine Wille geschehe auf Erde wie im Himmel.
Unser täglich Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schulden, wie wir unsern Schuldigern vergeben.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.

Текст Отче наш на французском языке

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
Comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent
le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles! Amen.

«Отче наш» на английском языке (English)

Our Father, who art in Heaven,
hallowed be Thy Name.
Thy Kingdom come, Thy Will be done,
on Earth, as it is in Heaven.
Give us this day our daily bread,
and forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us.
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil.
For thine is the kingdom, and the power, and the glory,
for ever and ever.
Amen

Отче наш на иврите

Авину, шэбашамаим — Отец наш, на небесах
Йиткадэш шимха — да святится Имя Твое
Таво малькутэха — да придет Царствие Твое
Йеасэ рцонха — да исполнится воля Твоя
Кэбашамаим кэн баарэц — как на небе, также и на земле
Эт лэхэм хукэйну — хлеб наш насущный
Тэн ляну hайом — дай нам сегодня
Услях ляну аль хатаэйну — и прости нам долги наши
Кмо шэсольхим гам анахну — как и мы прощаем
Ле хотъим ляну — согрешающим против нас
Вэаль твиэйну лиядэй нисайон — не дай нам впасть во власть искушения
Ки им хальцэну мин hара — но сохрани нас от зла
Ки леха hамамлаха — потому что Твое Царство
Вэhагвура — и сила
Вэhатифъэрэт — и слава
Леольмэй — на веки веков
Амэн — Аминь

Отче наш сущий (иврит)

Слова молитвы Отче наш на греческом языке

ПАтер имОн — Отец наш
О ен тис Уранис — в небесах
АгиастИто то Онома су — пусть будет освящено Имя Твое
ЭльтАто и васИлиа су — пусть придет Царство Твое
ГеннетИто то тЕлима су — пусть сбудется воля Твоя
Ос ен урАно ке Эпи гис — как в небе и на земле
Тон Артон имОн тон эпИусион — хлеб наш насущный
Дос имИн сИмерон — дай нам сегодня
Ке Афес имИн та офейлиматА имОн — и оставь нам долги наши
Ос ке имИс афикамЕн — как и мы оставили
Тис офИлетес имОн — должникам нашим
ке ми исенЕнкис имАс ис пирасмОн — и не введи нас в искушение
Алля ррИсе имАс апО ту пОниру — но избавь нас от злого

Отче наш текст молитвы (на греческом)

Π?τερ
Π?τερ ?µ?ν ? ?ν το?ς ο?ρανο?ς, ?γιασθ?τω τ? ?νοµ? σου,
?λθ?τω ? βασιλε?α σου,
γενηθ?τω τ? θ?ληµ? σου, ?ς ?ν ο?ραν? κα? ?π? γ?ς.
Τ?ν ?ρτον ?µ?ν τ?ν ?πιο?σιον δ?ς ?µ?ν σ?µερον·
κα? ?φες ?µ?ν τ? ?φειλ?µατα ?µ?ν,
?ς κα? ?µε?ς ?φ?καµεν το?ς ?φειλ?ταις
?µ?ν· κα? µ? ε?σεν?γκ?ς ?µ?ς ε?ς πειρασµ?ν,
?λλ? ??σαι ?µ?ς
?π? το? πονηρο?.

Молитва Отче наш на азербайджанском языке

Ey göyl?rd? olan Atam?z! ?smin müq?dd?s tutulsun.
Pad?ahl. n g?lsin.
Göyd? oldu?u kimi, yerd? d? S?nin irad?n olsun.
Günd?lik çör?yimizi biz? bu gün ver;
V? biz? borclu olanlar? ba. lad. m?z kimi,
bizim borclar?m?z? da biz? ba. la;
V? bizi imtahana ç?km?,
f?q?t bizi hiyl?g?rd?n xilas et.
Çünki pad?ahl?q, qüdr?t v? izz?t ?b?di olaraq S?nindir.
Amin.

Молитва ОТЧЕ НАШ
на бенгальском языке индуистский диалект
(язык страны БАНГЛАДЕШ
и индийского штата ЗАПАДНАЯ БЕНГАЛИЯ)

Хе амадер Сваргер Пита!
Томар нам повитро боле манно хок.
Томар Раджо асук.
Томар иччха жемон сварге темни притхивитео пурно хок.
Же кхаддо амадер пройоджон та адж амадер дао.
Амадер каче джара апорадхи,
амра джемон тадер кхома коречи,
темни Тумио амадер шоб апорадх кхома коро.
Амадер пролобхоне порте дио на,
кинту мондер хат тхеке уддхар коро.
Раджа, поракром о махима джуге джуге Томар.
Амен.

Молитва на бенгальском языке
(индусский диалект)

То же самое на мусульманском диалекте:

Хе амадер Бехешта Пита!
Томар нам повитро боле манно хок.
Томар Раджо асук.
Томар иччха джемон бехеште темни дуниятео пурно хок.
Же кхаддо амадер доркар та адж амадер дао.
Джара амадер упор онной коре,
амра джемон тадер маф коречи темни
Тумио амадер сомосто онной маф коро.
Амадер туми порикхай порте дийо на,
боронг шойтанер хат тхеке рокха коро.
Раджа, поракром о махима джуге джуге Томар.
Амен.

Отче наш на Хинди
официальный язык большинства индийских штатов

He hamare svargbasi pita
tera nam pavitra kiya jae.
Tera rajya ae.
Teri iccha jaise svarg men vaise prithvi par puri ho.
Hamari dinbhar ki roti aj hamen de.
Aur jaise ham apne riniyon ko ksama karte hain
taise hamari rinon ko ksama kar.
Aur hamen pariksa men mat dal,
parantu dust se baca.
Kyonki rajya aur parakram aur mahima sada tere hain.
Amen.

Отче наш на урду
(язык Пакистана и мусульман Индии)

Ai hamare bap, tu jo asman par hai
tera nam pak mana jae.
Teri badshahat ae.
Teri marzi jaise asman par puri hoti hai, zamin par bhi ho.
Hamari roz ki roti aj hamen de.
Aur jis tarah ham apne qarzdaron ko muaf kiya hai,
tu bhi hamare qarz hamen muaf kar.
Aur hamen azmais men na

Отче наш молитва текст на английском языке
Оценка 5 проголосовавших: 1
Читайте так же:  Икона остробрамская молитвы

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here