Не знаю молитв

Молитвенное правило: Не знаю молитв | golgoffa.ru - ответы из святых книг и открытых источников в сети.

Молитва ежедневная святителя Филарета (Дроздова)

Го́споди! Не зна́ю, чего́ проси́ть у Тебя́! Ты оди́н ве́даешь, что мне потре́бно. Ты лю́бишь меня́ па́че, не́жели я уме́ю люби́ть себя́.

О́тче! Да́ждь рабу́ Твоему́ — чего́ и сам я проси́ть не уме́ю. Не дерза́ю проси́ть ни креста́, ни утеше́ния. То́лько предстою́ пред Тобо́ю, се́рдце моё отве́рсто.

Ты зри́ши ну́жды, кото́рых я не зрю. Зри! — и сотвори́ со мно́ю по ми́лости Твое́й! Порази́ и исцели́, низложи́ и подыми́ меня́. Благогове́ю и безмо́лвствую пред свято́ю Твое́ю во́лею и непостижи́мыми для меня́ Твои́ми су́дьбами.

Приношу́ себя́ в же́ртву Тебе́. Предаю́сь Тебе́. Нет у меня́ жела́ния, кро́ме жела́ния — испо́лнить во́лю Твою́. Научи́ меня́ моли́ться. Сам во мне моли́сь! *

Молитвы в недоумении, как поступить

Иисусова молитва

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя́, гре́шнаго (или гре́шную).

Молитва свт. Иоанна Златоуста

Дай, Го́споди, моему́ недосто́инству благода́ть разуме́ния, что́бы распознава́ть прия́тное для Тебя́, а для меня́ поле́зное, и не то́лько распознава́ть, но и соверша́ть, что́бы не увлека́ться и не прилепля́ться к пусто́му, что́бы сострада́ть страда́ющим и снисходи́ть к гре́шникам.

Преподобному Силуану Афонскому

Святителю Иоанну Златоусту

Св. Ангелу-Хранителю *

А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой святы́й, на соблюде́ние мне от Бо́га с Небесе́ да́нный, приле́жно молю́ тя: ты мя днесь просвети́, и от вся́каго зла сохрани́, ко благо́му дея́нию наста́ви и на пу́ть спасе́ния напра́ви. Ами́нь.

Молитвы пред иконой Божией Матери «Взыскание погибших»

Пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» молятся о благословении брака; к ней приходят с мольбой об освобождении от пороков, притекают матери с ходатайством о погибающих детях, о здравии и благополучии детей, об исцелении болезней глаз и слепоты, от зубной боли, от лихорадки, от недуга пьянства, при головной боли, о вразумлении отпавших от веры Православной и о возвращении заблудших в Церковь.

Тропарь, глас 4

Взыщи́ нас, погиба́ющих, Пресвята́я Де́во,/ не по грехо́м бо на́шим наказу́еши нас,/ но по человеколю́бию ми́луеши,/ изба́ви нас от а́да, боле́зни и ну́жды// и спаси́ нас.

Перевод: Взыщи нас, погибающих, Пресвятая Дева, ибо по грехам нашим не наказываешь нас, но по человеколюбию милуешь, избавь нас от ада, болезни и скорби и спаси нас.

Кондак, глас 6

Предста́тельство христиа́н непосты́дное,/ хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное,/ не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы,/ но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас,/ ве́рно зову́щих Ти:/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние,// предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Защита христиан надежная, Ходатайство ко Творцу неизменное! Молитвенных голосов грешников не презри, но скоро приди, как Благая, на помощь нам, с верою взывающим Тебе: «Поспеши с заступлением и ускорь моление, Богородица, всегда защищая чтущих Тебя!»

Величание

Велича́ем Тя, Пресвята́я Де́во, и чтим о́браз Твой святы́й, и́мже боле́зни на́ша врачу́еши и ду́ши на́ша к Бо́гу возво́диши.

Молитва

О, Пресвята́я и Преблагослове́нная Де́во, Влады́чице Богоро́дице! При́зри ми́лостивным Твои́м о́ком на нас, предстоя́щих пред свято́ю ико́ною Твое́ю и со умиле́нием моля́щихся Тебе́; воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя, просвети́ ум наш, омраче́нный страстьми́, и уврачу́й я́звы душ и теле́с на́ших. Не и́мамы ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Влады́чице. Ты ве́си вся не́мощи и согреше́ния на́ша, к Тебе́ прибега́ем и вопие́м: не оста́ви нас Твое́ю Небе́сною по́мощию, но предста́ни нам при́сно и Твои́м неизрече́нным милосе́рдием и щедро́тами спаси́ и поми́луй нас, погиба́ющих. Да́руй нам исправле́ние грехо́вныя жи́зни на́шея и изба́ви нас от скорбе́й, бед и боле́зней, от напра́сныя сме́рти, а́да и ве́чныя му́ки. Ты бо, Цари́це и Влады́чице, ско́рая Помо́щница и Засту́пница еси́ всем притека́ющим к Тебе́ и кре́пкое прибе́жище гре́шников ка́ющихся. Пода́ждь у́бо нам, Преблага́я и Всенепоро́чная Де́во, христиа́нский коне́ц жития́ на́шего ми́рен и непосты́ден и сподо́би нас Твои́м хода́тайством всели́тися в Оби́телях Небе́сных, иде́же непреста́нный глас пра́зднующих ра́достию сла́вит Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвы пред иконой Божией Матери «Знамение» Корчемная

(27 ноября / 10 декабря)

Пред иконой Пресвятой Богородицы «Знамение» Корчемная молятся о наставлении в Православной вере, об избавлении от ереси и расколов, об исцелении болезней рук и ног, от пьянства, о вразумлении отпавших от веры Православной и о возвращении заблуждших в Церковь.

Величание

Велича́ем Тя, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего, и чтим о́браз Твой святы́й, от него́же источа́еши исцеле́ния всем, с ве́рою к Тебе́ притека́ющим.

Молитва

О, Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, Небе́снаго Царя́ Ма́ти, Богоизбра́нная Отрокови́це! Ненаде́жных наде́яние, больны́х исцеле́ние, си́рым предста́тельнице, скорбя́щим утеше́ние и ра́дость, оби́димым покрови́тельнице и всем в беда́х и напа́стях су́щим ско́рое поможе́ние и заступле́ние! Помози́, о Ма́ти Бо́жия, и нам гре́шным в ско́рби на́шей, возвесели́ ра́достию сердца́ люде́й Твои́х; упра́ви в ми́ре и тишине́ жизнь на́шу и не да́ждь во отча́яние впа́сти. Ты бо Еди́на еси́ па́че всех святы́х и па́че всех Го́рних умо́в Предста́тельница на́ша к Бо́гу, я́ко Всеблага́го Царя́ Блага́я Ма́ти. Те́мже мы, гре́шнии, на Пречи́стый Твой о́браз Зна́мения взира́юще, умиле́нно преклоня́ем коле́на и, благогове́йно лобыза́юще, мо́лим Тя, Благосе́рдая Ма́ти: не отри́ни смире́ннаго моле́ния на́шего и яви́ нам зна́мение ми́лости Твоея́: никто́же бо, к Тебе́ прибега́я со упова́нием, исхо́дит от Тебе́ посра́млен, но про́сит благода́ти и прие́млет дар к поле́зному проше́нию, прославля́я Сы́на Твоего́ и Бо́га, и Тебе́ с Ним, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читайте так же:  Молитва на икону Николай Чудотворец

Можно ли молиться своими словами?

У каждого из нас есть молитвослов — сборник молитв, составленных святыми. Но ведь отношения верующего человека с Богом индивидуальны. Так, может быть, лучше молиться Богу своими словами? Корреспонденты «НС» Екатерина СТЕПАНОВА и Алексей РЕУТСКИЙ спрашивали об этом православных священников.

У Льюиса есть классификация людей на две группы — одни говорят: «…да будет воля Твоя», а другим уже Бог говорит: «…да будет твоя воля». И вот здесь — «да будет воля Твоя» и «да будет воля моя» — и пролегает это противопоставление. Когда мы вычеркиваем что-то из молитвы — это своеволие. И получается, что тогда вся молитва теряет смысл. Потому что если мы отказываемся подчиняться Богу и собираемся жить так, как хотим, «по воле своей», то мы и не вправе рассчитывать на Его помощь.

Протоиерей Игорь ИУДИН, клирик Дивеевского Свято-Троицкого подворья г.Нижнего Новгорода: «Когда каешься, не прячься за церковнославянскими словами»
— Своими словами, я думаю, нужно каяться в грехах. Покаяние должно быть ваше личное. И келейно, и на исповеди. Не прятаться за церковнославянскими словами, малопонятными и не очень стыдными, а говорить конкретно, что натворил, и просить у Бога прощения.
Но когда мы молимся своими словами, наша молитва бывает несовершенна. Ведь наше сердце несовершенно, оно не очищено, погрязло в грехах, в плотских страстях и в мирской суете. Сердце-то наше каменное, оно будет тянуть нас вниз, и молитва своими словами получится гордая и тщеславная, а мы это сами можем и упустить, не заметить. А когда мы молимся словами святых отцов, мы отчасти получаем то духовное состояние, в котором они пребывали, когда молились. То есть тянемся к Богу за ними, поднимаемся на их молитве вверх.

Протоирей Валериан КРЕЧЕТОВ, настоятель Покровского храма в селе Акулове (Одинцовский район Московской области): «Господи, помилуй меня сорок раз! Куда это годится?!»
— Каждый человек может молиться своими словами. Но молитвы из молитвослова составлены святыми, и их молитвы позволяют нам почувствовать и пережить то, что они сами чувствовали и переживали. Сравнивать свои собственные молитвы с молитвами святых все равно, что сравнивать музыку Шопена и мелодию, которую ты сочинил и напеваешь, стихи Пушкина и твои стихи. В то же время, услышит ли тебя Господь, зависит от состояния души самого человека, от его духовного уровня. Где-то я читал, что один человек (самый обычный) молился своими словами буквально до кровавого пота, как Господь в Гефсиманском саду. Такие сильные у него были переживания и вера в Бога. Без сомнения, такую молитву Господь услышал.

Читая молитвослов или Псалтирь, некоторые люди натыкаются на пугающие выражения, которые там содержатся. На самом деле древние тексты имеют под собой этнографическую основу. Например, кого-то шокирует слова «избави меня от кровей» (50-й псалом). Здесь имеется в виду: избави меня от последствий моих грехов. То есть, если что-то непонятно в молитвах, особенно пришедших к нам из древности, нужно посмотреть их толкование, а не исключать их, сокращая свое молитвенное правило. Некоторые люди, правда, шутят: зачем говорить сорок раз «Господи, помилуй» — проще сказать: «Господи, помилуй меня сорок раз». Это проще, короче и ясней. Так нам что, по этому принципу жить, что ли?!

Протоиерей Анатолий ЕФИМЕНКОВ, клирик Успенского кафедрального собора города Смоленска, руководитель отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, член Комиссии по помилованию при губернаторе Смоленской области: «Опаздываешь — молись своими словами!»
— Когда бывает много работы, ты рано встаешь и бежишь по делам, не успев открыть молитвослов, — в этих случаях обязательно молитесь Богу своими словами (не пропускать же «с самоукорением» утреннюю молитву вовсе), и Бог вас услышит. Но в то же время человека обязательно учат грамоте по букварю, хотя он умеет разговаривать на своем языке. Более того, мать понимает своего ребенка, даже если тот говорит плохо и малопонятно для остальных. Но учиться говорить грамотно ему все равно необходимо. Так и с молитвой. Человек может всю жизнь говорить с Богом только своими словами, но, если он хочет стремиться в этом к совершенству, ему нужно учиться у святых отцов. Молитвослов — это азбука молитвы.

Игумен Василий ПАСКЬЕ, настоятель храма Иверской иконы Божией Матери города Алатыря Чувашской Республики: «Я не использую своих слов в молитвах»
— Когда мы учим детей говорить, мы используем литературные тексты известных талантливых авторов, классиков. Потом, когда дети вырастают, эти слова, которые они читали, становятся для них родными, ясными, сильными и помогают в формировании мышления и разговора. Так же молитвы, которые находятся в молитвослове или Псалтири, учат человека общаться с Богом.

Не думаю, что есть разница для Бога, когда человек молится своими словами или читает молитвы по молитвослову. Ведь есть безмолвная форма молитвы, молитва без слов, которую практиковали отцы — исихасты. Но для человека есть разница, и большая. Потому что исихасты были воспитаны и пропитаны молитвами, псалмами, священнописанием, словом Божиим. И мы, со всем вниманием читая молитвы по молитвослову, учимся так общаться с Богом. Поэтому харизматы не вправе обвинять православных в формализме. Ведь Иисус Христос в синагоге молился, используя слова из традиционных иудейских богослужений, так же апостолы. Даже в новой форме богослужений, которые дал Господь Иисус Христос своим ученикам (имею в виду Евхаристию), были использованы молитвы из древних еврейских традиций.
Я лично не использую своих слов в молитвах, а читаю молитву Иисусову на своем родном языке, и так же читаю молитвы из богослужений на французском. Но теперь, после 13 лет в России, я привык к церковнославянскому языку, люблю читать молитвы на нем, и, несмотря на то, что не изучал специально, я его понимаю.
Не могу не вспомнить слова преподобного Иоанна Лествичника: «Благоразумное молчание есть матерь молитвы… Любитель молчания приближается к Богу и, тайно с Ним беседуя, просвещается от Него».

Читайте так же:  Молитвы на увеличение денег

Архимандрит АЛЕКСИЙ (Поликарпов), наместник московского Свято-Данилова монастыря: «Я смотрю на Него, а Он смотрит на меня, и нам вдвоем хорошо!»
— Каждый человек вправе молиться своими словами, и тому множество примеров. Мы видим это в церковных семьях, когда маленькие дети, подражая молящимся взрослым, поднимают вверх ручки, крестятся, может быть и неумело, берут какие-то книжки, лепечут какие-то слова. Митрополит Нестор Камчатский в книге «Моя Камчатка» вспоминает, как он молился в детстве: «Господи, спаси меня, папу, маму и мою собачку Ландышку».

Есть яркий пример собственной молитвы, которая была найдена в гимнастерке убитого солдата. Красноармеец Александр Зайцев обращался к Богу перед тяжелым боем и говорил, что может погибнуть в этом бою. И хотя никогда не знал Его, но:
«Не странно ль, что среди ужаснейшего ада
Мне вдруг открылся свет, и я узрел Тебя?
А кроме этого мне нечего сказать.
Еще хочу сказать, что, как Ты знаешь,
Битва будет злая;
Быть может, ночью же к Тебе я постучусь.
И вот, хоть до сих пор я не был Твоим другом,
Позволишь ли Ты мне войти, когда приду?»

Мы знаем, что священники молятся и за своих чад, свою паству у себя дома и в своих кельях. Я знаю такой пример, когда священник вечером, после трудового дня одевает чистую одежду и просто, своими обыденными словами печалуется перед Господом за свою паству, говоря, что у кого-то из них нужда, кто-то болеет, кого-то обидели, «Господи, помоги им».

Молитва может быть и безмолвной. Если мы пришли в такую меру духовной жизни, не обязательно нужны слова. Митрополит Антоний Сурожский приводит в своих проповедях такой пример. Один крестьянин сидел достаточно долго в церкви и молча смотрел на иконы. У него не было четок, губы его не шевелились. Но когда священник спросил его, что он делает, крестьянин ответил: «Я смотрю на Него, а Он смотрит на меня и нам вдвоем хорошо». Вот человек такого состояния достиг.

После смерти отца Иоанна Крестьянкина издана его келейная книжица . В ней есть молитвы, которые старец читал ежедневно, молитвы подвижников веры, молитвы святых. И я думаю, есть там и его собственные молитвы. И его дух, его устремления к Богу тоже через эти молитвы выражаются.

Итак, молитва собственными словами уместна, но давайте посмотрим на это с другой стороны. Предположим, человек молится только собственными словами, какой будет его молитва? Он поблагодарит Бога, попросит прощения, обратится с какими-то своими просьбами. Останется ли у него после этого потребность в молитве или окажется, что его мысли и чувства уже исчерпаны? Может быть, его мысли нечисты и скверны, его духовная жизнь примитивна и неглубока.

Но когда мы обращаемся к Богу молитвами святых, которые пережили высокие состояния, поняли свою греховность и ничтожность перед Богом, поняли Его величие и святость, то, конечно, мы приближаемся по мере своих немощных сил к их состоянию. И тогда слова их молитв становятся для нас близкими, и мы можем молиться, прежде всего в церкви, молитвами этих святых.

Поэтому не нужно противопоставлять молитву своими словами молитве по молитвослову. Наоборот, они дополняют друг друга. Если мы будем внимательно читать, стараясь вникнуть умом и сердцем в смысл этих молитв, то они станут нашими собственными.

Сильные молитвы

Сильные молитвы

Сильные молитвы… Как часто нам кажется, что должно существовать какое-то чудодейственное средство от всех бед, что, если сильная молитва, особенные слова помогут нам, как только мы произнесем. К сожалению, так работают только заклинания из детских сказок. Молитва — это благодарность или обращение к Богу, открытый разговор с Ним. Но, почему же тогда соседи и друзья рассказывают нам о чудесах, совершенных по той или иной молитве? Что придает молитве силу?

В Библии и Предании есть немало примеров того, как молитва становилась сильной и значимой. Некоторые молитвы мы узнали благодаря Писанию, некоторые — через святых, но удивительно то, что сильной может стать любая молитва, произнесенная с искренней верой. Сильной молитву делает не сам ее текст, а наша вера и преданность Богу.

Поэтому не стоит ждать и искать молитву, которая сработает как волшебная палочка, но вы обязательно почувствуете изменения в своей жизни, может быть, со временем, если ваша молитва обретет силу искренней веры в произнесенные слова.

Отче наш

Отче наш, Иже еси на небесех!
Да святится имя Твое,
да приидет Царствие Твое,
да будет воля Твоя,
яко на небеси и на земли.
Хлеб наш насущный даждь нам днесь;
и остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем должником нашим;
и не введи нас во искушение,
но избави нас от лукаваго.
Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.
Аминь.

Молитва Господня известна нам из Священного Писания, что делает ее совершенно особенной. Отче наш начинается с воззванию к Господу, что должно быть первой мыслью верующего человека. К кому обратиться в беде, как не к Отцу? В молитве сосредоточены все самые важные постулаты веры. Слова, которыми Сам Господь велел обращаться к нему.

Читайте так же:  Молитвы для снятия любовного приворота

Молитва «Отче наш» читается ежедневно и в любых ситуациях, когда этого просит душа:

 • В болезни;
 • В укреплении во время тягот;
 • Когда страшно;
 • Когда человек боится оказаться во власти греха.

Символ веры

Еще одна молитва, которую знает каждый православный христианин — Символ веры. Строго говоря, Символ веры — это изложение всех основ и столпов христианского вероучения.

Видео (кликните для воспроизведения).

Мы читаем Символ веры

 • Во время богослужения;
 • Когда провозглашаем свою верность Христу.

По-церковнославянски

По-русски

Богородице Дево, радуйся

Текст молитвы «Богородице Дево, радуйся» знает каждый православный христианин, который живет церковной жизнью. Она напоминает нам о словах Архангела Гавриила Деве Марии (Евангелие от Луки, глава 1, стихи 28—31;Евангелие от Матфея, глава 1, стихи 18—35). О Благой вести говорил еще пророк Исайя: «Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7, 14)

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою, Благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

В этой краткой молитве заключена большая вера Девы Марии в слова Архангела, явившегося к ней, и эта вера — пример для нас.

Молитву «Богородице дево, радуйся» можно читать в любой ситуации:

 • Во время скорби и страха;
 • Уныния и печали;
 • В благодарность за заступничество;
 • В дороге;
 • Благословляя пищу;
 • Благословляя новое начинание и.т.д.

Молитва Святителю Николаю Чудотворцу

Святитель Николай Чудотворец — один из самых почитаемых православных святых. Святителю Николаю Чудотворцу молятся в самых разных жизненных испытаниях, и, как свидетельствуют люди, он скоро откликается на молитву верующих.

О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче!

Помози мне грешному и унылому в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечного мучения: да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков.

Тропарь святителю Николаю, глас 4

Видео (кликните для воспроизведения).

Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду твоему яже вещей истина; сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая, отче священноначальниче Николае, моли Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак святителю Николаю, глас 3

В Мирех, святе, священнодействитель показался еси: Христово бо, преподобне, Евангелие исполнив, положил душу твою о людех твоих, и спасл еси неповинныя от смерти; сего ради освятился еси, яко великий таинник Божия благодати.

Молиться можно всегда, но часто к Святителю Николаю обращаются, когда жизненная ситуация совсем экстренная и без помощи Господа — ждет беда.

Если же вам кажется, что вы не получили помощи по вашей искренней горячей и сильной молитве, помните, что он нас сокрыты многие знания, которые ведает Господь. Может быть то, что сейчас кажется вам бедой, нужно для спасения вашей души.

Надо молиться как следует

Отец Клеопа

Молитва значит вот что, как говорил один старец из «Патерика»: «Я повелел горе этой три дня подниматься к небу! И чтоб не спускалась оттуда три дня». Вот это молитва! Или как молился один старец из Скитской пустыни. Он, когда пришел к нему брат, спросил его:

– Чадо, а как теперь в Александрии? Что делают люди?

– Отче, там сильная засуха, – ответил брат.

– Так почему же вы не молитесь? – сказал старец.

– Да мы молимся, отче! Вышли в поле со святыми мощами и иконами, пришли священники, совершили елеосвящение с архиереями в открытом поле с большим крестным ходом. Молятся, а дождя все нет!

А старец сказал:

– Явно, что вы не молитесь!

Старец знал истинную молитву.

– Да нет, мы молимся, отче! – твердил брат.

– Чадо, если это так, тогда давай немного помолимся! – чтобы показать ему, какова истинная молитва.

Воздел старец руки, и пальцы его загорелись, как десять огненных факелов, а лицо засияло как солнце. И не опускал он рук целый час. И тогда как было ясно и сухо, набежали тучи, почернели облака, загремели громы и молнии, и полился такой обильный дождь вокруг них и во всем Египте, что брат вскрикнул:

– Отче, отче, опусти руки, а то меня потопит вода!

И тогда старец опустил руки, и лицо его снова стало таким, как прежде [1] .

Ты видел, какова истинная молитва? Вот так надо молиться и нам! Молились тысячи и тысячи людей – и священники, и архиереи, но дождь не шел. А помолился один человек, но помолился как следует, и не прошло и часа, как начался и дождь, и тучи, и всё. Этой молитвой Илия разверз небо, которое пребывало заключенным три года и шесть месяцев (см.: 3 Цар. 18: 42–45). Это – молитва в экстазе, или восхищении.

Итак, когда молимся, будем знать, что мы далеки от молитвы все то время, пока ум наш обретается в нижних и нечист. Но не нужно отчаиваться, потому что Бог знает нашу немощь. И много раз бывает, что иной молится, бедняжка, удрученный каким-нибудь горем, и ему даже некогда в ту минуту почитать молитвы из «Часослова» или Псалтири. Говорит и он тоже немножко: «Господи, помилуй! Господи, прости!», – но говорит от всего сердца.

Когда ум его входит в сердце, он даже не может молиться продолжительной молитвой. Всего-то и говорит он, что: «Помилуй меня, Господи!», или «Милость моя!», или «Благосердие мое!», или «Боже мой!» Итак, когда ум сошел в сердце и вошел в клеть сердца, он всего-то и говорит, что: «Иисусе мой! Иисусе мой!» Потому что сердце тогда раскрывается и тут же закрывается. Сердце охватывает Иисуса, и Иисус – сердце!

Тогда уже нет времени для разговоров, ибо он стоит пред лицом Спасителя и боится говорить длинные речи, потому что отвлечет свое внимание. Ибо внимание есть сила молитвы пред лицом Спасителя. И тогда он говорит одно только: «Иисусе мой!» Но в этих словах столько слез изливается и столько любви Божественной, что человек весь делается как огонь во время молитвы.

Поэтому, когда молимся, будем говорить, как можем. Святой Макарий знал, что мы не умеем молиться, но дал нам совет: «Человек, я знаю, что ты не умеешь молиться! – он знал, что значит молитва, ибо он был великий столп Православия. – Но даю тебе совет: молись, как можешь, но молись часто!» [2] Ибо от частой молитвы человек начинает учиться молитве истинной.

А святой Иоанн Лествичник говорит: «Станем ли бросать молитву количественную?» Ибо молитва количественная – это та, которую мы совершаем во множестве, но умом своим не находимся в сердце и взор ума нашего не обращен к Богу. «Не станем оставлять ее! Ибо первая молитва является причиной второй» [3] . Количество рождает качество.

Есть поговорка: «Упражнение – мать ученья». Молись постоянно! Апостол Павел говорит: непрестанно молитесь (1 Фес. 5: 17)! Когда мы, немощные и рассеянные, будем молиться так, как можем, то Бог, видя нашу душу, что она сколько-нибудь хочет молиться, дает ей несколько минут чистой молитвы. И тогда она тотчас начинает молиться со слезами, с великой пылкостью.

Однако молитва эта, даже если она длится всего несколько минут, то эти несколько минут молитвы умом в сердце сильнее, чем если бы ты простоял целый месяц на молитве, читая Псалтирь или «Часослов». Такой великой силой она обладает. И тогда христианин, вкусив сладость этой чистой молитвы, говорит: «О, вот это молитва!» Но это вкушение чистой молитвы, молитвы благодатной, не приходит по нашему велению, когда хотим этого мы. Оно приходит, когда Бог желает помиловать нашу душу.

Слышишь, что говорит святой Исаак Сирин? «Признак милости Божией – слёзы на молитве» [4] . Когда мы видим, что Бог посещает нас многими слезами, – это признак того, что милость Божия коснулась глаз твоих и хочет этими слезами покаяния и великой любви очистить тебя, просветить, омыть от грехов и показать тебе, какова истинная молитва.

Итак, мы должны молиться, как знаем, как можем, начиная с предначинательных молитв: «Царю Небесный», «Святый Боже», «Пресвятая Троице», «Отче наш», «Верую» и других. Будем молиться, как можем, но будем молиться чаще.

Ибо слышишь, что говорят святые отцы? Святой Феофан Затворник с полным правом свидетельствует нам: «Кто молится часто, для того сама молитва становится великим учителем молитвы. Сама молитва может научить его восходить с самых нижних ступеней молитвы до самых высоких, и до экстаза, и до духовной молитвы». Значит, молитва научила святых молиться, потому что они молились все время.

Потому и сказано: непрестанно молитесь! То есть всегда. Дома ли ты, в пути ли, в келье или на работе — повсюду возноси ум свой к Богу. И как можешь, но твори молитву все время! Всякая молитва хороша, если ты произносишь ее со страхом Божиим и вниманием.

Перевод выполнен по: Ne vorbeşte Părintele Cleopa. Vol. 1. Ed. a 2-a. Vânători-Neamţ: Editura Mănăstirea Sihăstria, 2004

рец. — Не знаю молитв.

Не знаю молитв.
Яков Баст

Я не знаю молитв. Не приучен к ним с детства…
Значит, есть тайный грех… Недочёт. Недобор…
В этих грустных словах нет ни грамма кокетства.
Между верой и мною – незримый забор.

Я пытался молиться, слова подбирая.
Уносились они в небеса. В никуда…
Пропадали в полях между адом и раем…
А в ночи с небосвода «катилась звезда»…

Но мой возглас от сердца стремился всё выше,
Растворяясь в просторах сплошной пустоты.
Может быть долетел… И Всевышний услышал.
И ответ затаился в осколках звезды…

Но сгорела она. И пропала бесследно…
Никогда не узнаю мне поданный знак.
Не осталось ни пятнышка на небе бледном.
Восходящее солнце прорезало мрак…

И не надо молитв. Нужно искренне верить.
Все мы ходим под Богом. Для всех он един…
А когда выйдет срок…И откроются двери –
Мы предстанем на Суд из своих домовин…

Людей на «Шарике»- что звёзд,
хоть от рождения Всевышний-
всех к высшей!
Продля лекарствами свой век-
уже бессмертья ищет человек:
в поэзии или иконе-
как тот- Один,
что небом узаконен.

Не знаю молитв.

Я не знаю молитв. Не приучен к ним с детства…
Значит, есть тайный грех… Недочёт. Недобор…
В этих грустных словах нет ни грамма кокетства.
Между верой и мною – незримый забор.

Я пытался молиться, слова подбирая.
Уносились они в небеса. В никуда…
Пропадали в полях между адом и раем…
А в ночи с небосвода «катилась звезда»…

Но мой возглас от сердца стремился всё выше,
Растворяясь в просторах сплошной пустоты.
Может быть долетел… И Всевышний услышал.
И ответ затаился в осколках звезды…

Но сгорела она. И пропала бесследно…
Никогда не узнаю мне поданный знак.
Не осталось ни пятнышка на небе бледном.
Восходящее солнце прорезало мрак…

И не надо молитв. Нужно искренне верить.
Все мы ходим под Богом. Для всех он един…
А когда выйдет срок…И откроются двери –
Мы предстанем на Суд из своих домовин…

Молитва в недоумении как поступить

У каждого человека в жизни случается ситуация, когда он не знает, как поступить. Некоторые прибегают к помощи гадалок, другие же приходят в церковь. Безусловно, второй вариант предпочтительней для православного человека. Жизнь наша в руках Господа и только он может вразумить нас.

Правила чтения

К сожалению, современное общество отдалилось от церкви и Бога. Люди склонны вспоминать о Всевышнем только в моменты, когда появляются проблемы. В идеале каждый православный христианин должен соблюдать ежедневное утреннее и вечернее молитвенное правило. И в самом начале дня просить у Господа благословения на день грядущий и напутствия, чтобы всё сделать правильно. Тогда жизнь стала бы на порядок яснее.

Но сегодня все далеки от подобного идеала. Люди торопятся по утрам на работу, вечерами предпочитают провести час-другой возле телевизора или в социальных сетях, ссылаясь на усталость. Вот и получается, что поговорить с Творцом, просветить свою душу постоянно некогда. И, тем не менее, когда принять важное решение становится затруднительно, а от этого многое зависит, человек решается обратиться к Богу.

Другие православные молитвы:

И тут возникает другой вопрос — как это сделать правильно? Многие убеждены, что нужно читать какие-то длинные и сложные молитвы, обязательно прийти в храм. Конечно, поход в церковь — это никогда нелишнее. Но на самом деле в обращении к Господу важна искренность и вера. Молитва может быть произнесена в произвольной форме. Бог слушает не столько слова, сколько нашу душу. Если в душе не просыпается благоговейное чувство в процессе молитвы, то, скорее всего, она была прочитана без особой веры.

Чтобы настроить себя на правильную волну, следует выбрать для молитвы уединенное место. Лучше, конечно, молиться перед иконами с горящей свечой. Но если такой возможности нет, то нужно постараться абстрагироваться от происходящего вокруг, сосредоточиться на смысле молитвословия и проговорить его про себя, перекрестившись.

Совет! Святители рекомендуют после молитв не бежать сразу и приниматься за повседневные дела, а дать себе время на получение ответа свыше. Это значит побыть в тишине и прислушаться к себе.

Вверяя себя и свою судьбу в руки Творца, человек получает те знания, которые помогают ему пережить сложившуюся ситуацию и даже принять её с благодарностью. Ведь всё послано нам не зря, а для извлечения полезного урока.

Чем помогает

Любая молитва направлена в первую очередь на успокоение души и избавление от греховных страстей. Ведь человек, руководствующийся не разумом, а охватившими его чувствами, может легко оступиться и сделать что-то неправильно. Это же касается и молитв, читаемых в состоянии недоумения.

Когда люди в растерянности и не понимают, как поступить в той или иной ситуации, ими овладевает страх, уныние, раздражение и другие не слишком приятные эмоции. Молитва помогает ощутить защиту, дарит надежду на то, что всё закончится обязательно хорошо. Человек успокаивается и начинает находить варианты решения проблемы.

Как читать

Чтение молитв не должно напоминать монолог театральной пьесы. Тот, кто хоть раз бывал на службе в храме, замечал, что батюшка читает молитвенные тексты монотонно, немного нараспев. Важна не интонация, важен смысл. Вот чем нужно проникаться.

Другие интересные статьи:

Поэтому дома необходимо придерживаться тех же принципов — читать спокойно, ровно, вдумчиво. Каждое слово должно находить отклик в душе. Если человек не очень воцерковлен и ему трудно понять молитвы на церковнославянском языке, можно найти их перевод на русский или же просить о помощи своими словами. Главное, делать это от всего сердца с верой в то, что молитва непременно будет услышана.

Важно не забывать благодарить Господа и его угодников за помощь.

К кому обращаться за помощью

Обычно в православной практике с молитвами в непонятных жизненных обстоятельствах обращаются к нескольким святым и к самому Иисусу Христу.

Господи, я человек грешный и не разумею, как должно, но Ты, Милостивый, вразуми меня, как нужно поступить.

Молитва, когда не знаешь, как поступить

В случаях, когда человеку трудно выбрать одно из двух решений, нужно попросить помощи у Бога. Можно прочитать такую молитву:

Господи, я ничего не знаю сам, я ничего не могу решить верно, я хочу узнать решение вопроса от Тебя, Единого Всеблагого. Открой мне его, имиже веси путями.

Какие молитвы читать, когда не можешь определиться

Если принять верное решение затруднительно, то священнослужители рекомендуют читать сильную молитву Оптинских Старцев, «Отче наш». Кроме того, нелишним будет попросить заступничества своего Ангела-хранителя.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небес данный! Прилежно молю тя: ты мя днесь просвети, и от всякого зла сохрани, ко благому деянию настави, и на путь спасения направи. Аминь.

Не знаю молитв
Оценка 5 проголосовавших: 1