Молитва Священномученику единому

Молитвенное правило: Молитва Священномученику единому | golgoffa.ru - ответы из святых книг и открытых источников в сети.

Молитва Священномученику единому

Ц е́ркве Ру́сския сто́лпе непоколеби́мый, / благоче́стия пра́вило, / жития́ ева́нгельского о́бразе, / священному́чениче (имярек), / Христа́ ра́ди пострада́вый да́же до кро́ве, / Его́же моли́ усе́рдно, / я́ко Нача́льника и Соверши́теля спасе́ния, / Русь Святу́ю утверди́ти в Правосла́вии // до сконча́ния ве́ка.

В осхва́лим ве́рнии, / изря́днаго во святи́телех ( или свяще́нницех) / и сла́внаго в му́ченицех (имярек) , / Правосла́вия побо́рника и благоче́стия ревни́теля, / земли́ Ру́сския кра́сное прозябе́ние, / и́же страда́нием Небе́с дости́же / и та́мо те́пле мо́лит Христа́ Бо́га // спасти́ся душа́м на́шым.

О избра́нниче и уго́дниче Христо́в, священному́чениче (имярек) , Це́ркве Ру́сския сто́лпе непоколеби́мый, земли́ на́шея благо́е прозябе́ние и кра́сный плод, сро́дников твои́х предста́телю и наста́вниче! Ты во вре́мя гоне́ния безбо́жнаго от сокро́вищницы души́ твоея́ спаси́тельное испове́дание Правосла́вныя ве́ры изне́сл еси́, и лю́дем ве́рным па́стырь до́брый яви́лся еси́, ду́шу твою́ за Христа́ и Его́ о́вцы полага́я и лю́тыя во́лки дале́че отгоня́я. Ны́не у́бо при́зри на нас, недосто́йных чад твои́х, умиле́нною душе́ю и сокруше́нным се́рдцем тя призыва́ющих. Умоли́ Го́спода Бо́га, да прости́т согреше́ния на́ша и изба́вит от а́довых уз и ве́чнаго муче́ния. Утверди́ нас в ве́ре святе́й, научи́ нас всегда́ твори́ти во́лю Бо́жию и храни́ти за́поведи церко́вныя. Бу́ди па́стырем на́шым — пра́вило ве́ры, во́ином — вождь духо́вный, боля́щим — врач изря́дный, печа́льным — уте́шитель, гони́мым — засту́пник, ю́ным — наста́вник, всем же благосе́рдый оте́ц и те́плый моли́твенник. Я́ко да моли́твами твои́ми соблюде́ся в Правосла́вии Свята́я Русь и непреста́нно сла́вится в ней и́мя Пресвяты́я Тро́ицы, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В елича́ем тя, / священному́чениче (имярек) , / и чтим честна́я страда́ния твоя́, / я́же за Христа́ / во утвержде́ние на Руси́ Правосла́вия // претерпе́л еси́.

Молитва Священномученику единому

И нра́вом прича́стник, / и престо́лом наме́стник апо́столом быв, / дея́ние обре́л еси́, Богодухнове́нне, / в виде́ния восхо́д: / сего́ ра́ди, сло́во и́стины исправля́я, / и ве́ры ра́ди пострада́л еси́ да́же до кро́ве, / священному́чениче Киприа́не, / моли́ Христа́ Бо́га // спасти́ся душа́м на́шим.

О т худо́жества волше́бнаго обрати́вся, Богому́дре, / к позна́нию Боже́ственному, / показа́лся еси́ ми́ру врач мудре́йший, / исцеле́ния да́руя че́ствующим тя, Киприа́не со Иусти́ною: / с не́юже моли́ся Человеколю́бцу Влады́це // спасти́ ду́ши на́ша.

О святы́й уго́дниче Бо́жий, священному́чениче Киприа́не, ско́рый помо́щниче и моли́твенниче о всех к тебе́ прибега́ющих. Приими́ от нас недосто́йных хвале́ние на́ше и испроси́ нам у Го́спода Бо́га в не́мощех укрепле́ние, в боле́знех исцеле́ние, в печа́лех утеше́ние и всем вся поле́зная в жи́зни на́шей. Вознеси́ ко Го́споду благомо́щную твою́ моли́тву, да огради́т нас от паде́ний на́ших грехо́вных, да научи́т нас и́стинному покая́нию, да изба́вит нас от плене́ния диа́волъскаго и вся́каго де́йствия духо́в нечи́стых, и изба́вит от оби́дящих нас. Бу́ди нам кре́пкий побо́рник на вся враги́ ви́димыя и неви́димыя, во искуше́нии пода́ждь нам терпе́ние и в час кончи́ны на́шей яви́ нам заступле́ние от истяза́телей на возду́шных мыта́рствах на́ших, да води́мии тобо́ю, дости́гнем Го́рняго Иерусали́ма и сподо́бимся в Небе́сном Ца́рствии со все́ми святы́ми сла́вити и воспева́ти Всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О святи́и священному́чениче Киприа́не и му́ченице Иусти́на! Внемли́те смире́нному моле́нию на́шему. А́ще бо вре́менное житие́ ва́ше му́ченически за Христа́ сконча́ли есте́, но ду́хом от нас не отступа́ете есте́, при́сно по за́поведем Госпо́дним ше́ствовати нас науча́юще и крест свой терпели́во нести́ нам посо́бствующе. Се, дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу и Пречи́стей Его́ Ма́тери стяжа́ли есте́. Те́мже и ны́не бу́дите моли́твенницы и хода́таи о нас, недосто́йных (имена). Бу́дите нам засту́пницы кре́пции, да заступле́нием ва́шим сохраня́еми невреди́мы от бесо́в, волхво́в и от челове́к злых пребу́дем, сла́вяще Святу́ю Тро́ицу: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвы новомученикам и исповедникам Российским

Тропарь, глас 4 *

Днесь ра́достно лику́ет Це́рковь Ру́сская,/ я́ко ма́ти ча́да, прославля́ющи новому́ченики и испове́дники своя́:/ святи́тели и иере́и,/ ца́рственныя страстоте́рпцы, благове́рныя кня́зи и княги́ни,/ преподо́бныя мужи́ и же́ны и вся правосла́вныя христиа́ны,/ во дни гоне́ния безбо́жнаго/ жизнь свою́ за ве́ру во Христа́ положи́вшия/ и кровьми́ и́стину соблю́дшия./ Тех предста́тельством, Долготерпели́ве Го́споди,// страну́ на́шу в Правосла́вии сохрани́ до сконча́ния ве́ка.

Перевод: Сегодня радостно торжествует Церковь Русская, как матерь прославляя своих чад — новомучеников и исповедников: святителей и иереев, царственных страстотерпцев, благоверных князей и княгинь, преподобных мужей и жен и всех православных христиан, во дни гонений безбожных жизнь свою за веру во Христа отдавших и кровью истину сохранивших. Их защитой, долготерпеливый Господи, страну нашу в Православии сохрани до скончания времен.

Кондак, глас 3 *

Днесь новому́ченицы Росси́йстии в ри́зах бе́лых предстоя́т А́нгцу Бо́жию/ и со а́нгелы песнь побе́дную воспева́ют Бо́гу:/ благослове́ние, и сла́ва, и прему́дрость,/ и хвала́, и честь, и си́ла, и кре́пость// на́шему Бо́гу во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: Сегодня новомученики Российские в белых одеждах предстоят Агнцу Божию и с ангелами воспевают победную песнь Богу: «Благословение, и слава, и премудрость, и хвала, и честь, и сила, и крепость нашему Богу во веки веков. Аминь».

Молитва 1-я *

Молитва 2-я

Священномученику единому

О преславный священномучениче (имя) и скорый помощниче христианом в болезнех! Верую от всея души и помышления, яко дадеся тебе от Господа дар болящия врачевати и расслабленныя укрепляти. Сего ради к тебе, яко благодатному врачу болезней, аз, немощный, прибегаю и, твой досточтимый образ с благоговением лобызая, молюся: твоим предстательством у Царя Небеснаго испроси мне, болящему, исцеление от удручающия мя болезни, аще бо и недостоин есмь тебе, благостнейшаго отца и приснаго заступника моего, но ты, быв подражатель человеколюбия Божия, сотвори мя достойна твоего заступления чрез мое обращение от злых дел к благому житию, уврачуй обильно дарованною тебе благодатию язвы и струпы души и тела моего, даруй ми здравие и спасение и во всем благое поспешение, да тако, тихое и безмолвное житие пожив во всяком благочестии и чистоте, сподоблюся со всеми святыми славити всесвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Читайте так же:  Прасковея пятница молитва

И нравом причастник, и престолом наместник апостолом быв, деяния обрел еси, богодухновенне в видения восход, сего ради слово истины исправляя, и веры ради пострадал еси даже до крове, священномучениче (имя), моли Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак, глас тойже

Во святителех благочестно пожив и мучения путь прошед, идольския угасил еси жертвы и поборник быв твоему стаду, богомудре, темже тя почитающе тайно вопием ти: от бед избави ны присно твоими мольбами, отче наш (имя).

Величаем тя, священномучениче (имя), и чтим святую память твою, ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.

Похожие главы из других книг

Отношение к Библии как единому целому

Отношение к Библии как единому целому Сначала необходимо определить место изучаемого фрагмента в истории искупления. Ученые, которые полагают, что библейские книги следует рассматривать отдельно друг от друга, которые не видят в Писании единой идеи, склонны оспаривать

4. Храм — место служения (жертвоприношений) Единому Богу

4. Храм — место служения (жертвоприношений) Единому Богу Храм Иерусалимский был издревле важнейшим нервом и центром религиозной жизни иудеев. С ним были связаны все религиозные и национальные чувства и чаяния. Во многих местах Ветхого Завета о нем говорится, как о центре

Жития новомучеников, дни памяти которых ведомы единому господу

Жития новомучеников, дни памяти которых ведомы единому господу Священномученик Варнава Бучан, настоятель монастыря Подластве Родился 8 июня 1896 года в Сараево. Богословское образование получил в Сремских Карловцах, окончил философский и историко-географический

Священномученику

Священномученику Тропарь, гл. 4И нравом причастник, и престолом наместник Апостолом быв, деяние обрел еси Богодухновенне, в видения восход: сего ради слово истины исправляя, и веры ради пострадал еси даже до крове, священномучениче (имя), моли Христа Бога, спастися душам

Священномученику

Священномученику Тропарь, глас 4И нравом причастник, и престолом наместник Апостолом быв, деяние обрел еси, Богодухновенне, в видения восход, сего ради слово истины исправляя, и веры ради пострадал еси даже до крове, священномучениче (имя), моли Христа Бога спастися душам

Священномученику Мокию Амфипольскому

Священномученику Мокию Амфипольскому Священномученику Мокию молятся об избавлении от любых недугов. День памяти 11/24 мая Святой Мокий, живший в македонском городе Амфиполе в III в. во времена правления гонителя христиан императора Диоклетиана, был христианским

Пророку единому

Пророку единому МолитваО прехвальный и пречудный пророче Божий (имя)!Услыши нас, грешных и непотребных, в час сей предстоящих пред святою твоею иконою и усердно прибегающих к ходатайству твоему. Моли о нас Человеколюбца Бога, да подаст нам дух покаяния и сокрушения о

Апостолу единому

Апостолу единому МолитваО преславный апостоле (имя), душу за Христа предавший и кровию своею пажить Его удобривший! Услышь чад твоих молитвы и воздыхания, сердцем сокрушенным ныне приносимыя. Се бо беззаконьми омрачихомся, и того ради бедами, якоже тучами, обложихомся,

Святителю единому

Святителю единому Молитва перваяО всехвальный святителю Христов и чудотворче (имя)! Приими сие малое моление от нас, грешных, к тебе прибегающих, и теплым твоим предстательством умоли Господа и Бога нашего Иисуса Христа, яко да, призрев на ны милостивно, дарует нам

Преподобному единому

Преподобному единому Молитва перваяПреподобне отче (имя)! Воззри на нас милостивно и к земли приверженных возведи к высоте небесней. Ты горе на небеси, мы на земли низу, удалены от тебе, не толико местом, елико грехми своими и беззаконии, но к тебе прибегаем и взываем:

Мученику единому

Мученику единому МолитваСвятый мучениче (имя), призри с небеснаго чертога на требующих твоея помощи и не отвергни прошений наших, но, яко присный благодетель и ходатай наш, моли Христа Бога, да, человеколюбив и многомилостив сый, сохранит нас от всякаго лютаго обстояния:

Священномученику российскому XX в.

Священномученику российскому XX в. Тропарь, глас 3Церкве Русския столпе непоколебимый, благочестия правило, жития евангельскаго образе, священномучениче (имя), Христа ради пострадавый даже до крове, Егоже моли усердно яко Начальника и Совершителя спасения, Русь Святую

Преподобномученику единому

Преподобномученику единому МолитваО священная главо, преподобне отче, преблаженне авво (имя)! Не забуди убогих твоих до конца, но поминай нас всегда во святых твоих и благоприятных молитвах к Богу. Помяни стадо твое, еже сам упасл еси, и не забуди посещати чад твоих. Моли за

Преподобномученику российскому XX века единому

Преподобномученику российскому XX века единому МолитваО священная и многострадальная главо, преподобномучениче (имя) приснопамятне, воине Христов добропобедный, Православныя Русския Церкве сыне верный! Ты, первее труды постническими душу твою очистив, демонская

Праведному единому

Праведному единому МолитваО святый угодниче Божий (имя), подвигом добрым подвизався на земли, восприял еси на небесех венец правды, егоже уготовал еси Господь всем любящим Его: темже взирающе на святый твой образ, радуемся о преславнем скончании жительства твоего и чтем

О нищелюбии. Слово 2 на слова Евангелия: «понеже сотвористе единому сих», и следующие (Матф. 25:40.)

О нищелюбии. Слово 2 на слова Евангелия: «понеже сотвористе единому сих», и следующие (Матф. 25:40.) Опять останавливаюсь пред зрелищем страшного явления Царя, которое начертывает Евангелие! Опять потрясается душа, прислушиваясь к страшным словам! Она как бы видит некоторым

Русская Православная Церковь

Официальный сайт Московского Патриархата

Главные новости

Святейший Патриарх Кирилл возглавил церемонию вручения премии Международного фонда единства православных народов Блаженнейшему Патриарху Феофилу
В Храме Христа Спасителя состоялся прием по случаю визита Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского Феофила III
Предстоятели Иерусалимской и Русской Православных Церквей совершили Литургию в Храме Христа Спасителя
Состоялась встреча Президента России с Предстоятелями Иерусалимской и Русской Православных Церквей
Президент РФ В.В. Путин поздравил Святейшего Патриарха Кирилла с днем рождения

Архив

Службы новомученикам и исповедникам Российским

Служба общая священномученику Российскому ХХ века единому (текст утвержден решением Священного Синода от 26 января 2003 года, журнал № 88)

Служба общая священноисповеднику Российскому ХХ века единому

Служба общая преподобномученику Российскому ХХ века единому

Читайте так же:  Молитва на рождество Богородицы о семье обычаи

Служба общая преподобноисповеднику Российскому ХХ века единому

Служба общая мученику Российскому ХХ века единому

Служба общая исповеднику Российскому ХХ века единому

Служба общая преподобномученице Российстей ХХ века единей

Служба общая преподобноисповеднице Российстей ХХ века единей

Служба общая мученице Российстей ХХ века единей

Служба общая исповеднице Российстей ХХ века единей

Тексты в окончательной редакции с проставленными ударениями предоставлены Издательством Московской Патриархии и размещены также на сайте http://nbt.rop.ru.

Желающие приобрести «Минею общую новомученикам и исповедникам Российским» в церковнославянском начертании могут обратиться в Издательство Московской Патриархии.

Русская Православная Церковь

Официальный сайт Московского Патриархата

Главные новости

Святейший Патриарх Кирилл возглавил церемонию вручения премии Международного фонда единства православных народов Блаженнейшему Патриарху Феофилу
В Храме Христа Спасителя состоялся прием по случаю визита Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского Феофила III
Предстоятели Иерусалимской и Русской Православных Церквей совершили Литургию в Храме Христа Спасителя
Состоялась встреча Президента России с Предстоятелями Иерусалимской и Русской Православных Церквей
Президент РФ В.В. Путин поздравил Святейшего Патриарха Кирилла с днем рождения

Архив

Службы новомученикам и исповедникам Российским

Служба общая священномученику Российскому ХХ века единому (текст утвержден решением Священного Синода от 26 января 2003 года, журнал № 88)

Служба общая священноисповеднику Российскому ХХ века единому

Служба общая преподобномученику Российскому ХХ века единому

Служба общая преподобноисповеднику Российскому ХХ века единому

Служба общая мученику Российскому ХХ века единому

Служба общая исповеднику Российскому ХХ века единому

Служба общая преподобномученице Российстей ХХ века единей

Служба общая преподобноисповеднице Российстей ХХ века единей

Служба общая мученице Российстей ХХ века единей

Служба общая исповеднице Российстей ХХ века единей

Тексты в окончательной редакции с проставленными ударениями предоставлены Издательством Московской Патриархии и размещены также на сайте http://nbt.rop.ru.

Желающие приобрести «Минею общую новомученикам и исповедникам Российским» в церковнославянском начертании могут обратиться в Издательство Московской Патриархии.

Мученику единому

Мученик Твой, Господи (имя), во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего; имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости, Того молитвами спаси души наша.

Звезда светлая явился еси, непрелестная мирови, Солнце Христа возвещающи зарями твоими, страстотерпче (имя), и прелесть погасил еси всю, нам же подаеши свет, моляся непрестанно о всех нас.

Величаем тя, страстотерпче святый (имя), и чтим честная страдания твоя, яже за Христа претерпел еси.

Похожие главы из других книг

Отношение к Библии как единому целому

Отношение к Библии как единому целому Сначала необходимо определить место изучаемого фрагмента в истории искупления. Ученые, которые полагают, что библейские книги следует рассматривать отдельно друг от друга, которые не видят в Писании единой идеи, склонны оспаривать

4. Храм — место служения (жертвоприношений) Единому Богу

4. Храм — место служения (жертвоприношений) Единому Богу Храм Иерусалимский был издревле важнейшим нервом и центром религиозной жизни иудеев. С ним были связаны все религиозные и национальные чувства и чаяния. Во многих местах Ветхого Завета о нем говорится, как о центре

Жития новомучеников, дни памяти которых ведомы единому господу

Жития новомучеников, дни памяти которых ведомы единому господу Священномученик Варнава Бучан, настоятель монастыря Подластве Родился 8 июня 1896 года в Сараево. Богословское образование получил в Сремских Карловцах, окончил философский и историко-географический

2.5.3. Господу Иисусу Христу, как единому Лицу, подобает единое нераздельное Божеское поклонение

2.5.3. Господу Иисусу Христу, как единому Лицу, подобает единое нераздельное Божеское поклонение Господь Иисус Христос говорит о необходимости чтить Сына так же, как чтут Отца (Ин. 5, 22-23). «Сын» же есть наименование не природы, а Лица. В Православной Церкви поклонение всегда

Мученику Трифону

Мученику Трифону О, святый мучениче Христов Трифоне, скорый помощниче и всем к тебе прибегающим и молящимся пред святым твоим образом скоропослушный предстателю! Услыши ныне и на всякий час моление нас, недостойных рабов твоих, почита ющих святую память твою во

Мученику

Мученику Тропарь, гл. 4Мученик Твой, Господи (имя), во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего: имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости: того молитвами спаси души наша.Кондак, гл. 6 Звезда светлая явился еси,

Мученику

Видео (кликните для воспроизведения).

Мученику Тропарь, глас 4Мученик Твой, Господи, (имя), во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего, имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Того молитвами спаси души наша.(Перевод: Мученик Твой, Господи, (имя) подвигом

Пророку единому

Пророку единому МолитваО прехвальный и пречудный пророче Божий (имя)!Услыши нас, грешных и непотребных, в час сей предстоящих пред святою твоею иконою и усердно прибегающих к ходатайству твоему. Моли о нас Человеколюбца Бога, да подаст нам дух покаяния и сокрушения о

Апостолу единому

Апостолу единому МолитваО преславный апостоле (имя), душу за Христа предавший и кровию своею пажить Его удобривший! Услышь чад твоих молитвы и воздыхания, сердцем сокрушенным ныне приносимыя. Се бо беззаконьми омрачихомся, и того ради бедами, якоже тучами, обложихомся,

Святителю единому

Святителю единому Молитва перваяО всехвальный святителю Христов и чудотворче (имя)! Приими сие малое моление от нас, грешных, к тебе прибегающих, и теплым твоим предстательством умоли Господа и Бога нашего Иисуса Христа, яко да, призрев на ны милостивно, дарует нам

Преподобному единому

Преподобному единому Молитва перваяПреподобне отче (имя)! Воззри на нас милостивно и к земли приверженных возведи к высоте небесней. Ты горе на небеси, мы на земли низу, удалены от тебе, не толико местом, елико грехми своими и беззаконии, но к тебе прибегаем и взываем:

Священномученику единому

Священномученику единому МолитваО преславный священномучениче (имя) и скорый помощниче христианом в болезнех! Верую от всея души и помышления, яко дадеся тебе от Господа дар болящия врачевати и расслабленныя укрепляти. Сего ради к тебе, яко благодатному врачу болезней,

Преподобномученику единому

Преподобномученику единому МолитваО священная главо, преподобне отче, преблаженне авво (имя)! Не забуди убогих твоих до конца, но поминай нас всегда во святых твоих и благоприятных молитвах к Богу. Помяни стадо твое, еже сам упасл еси, и не забуди посещати чад твоих. Моли за

Читайте так же:  Православная молитва за упокой

Преподобномученику российскому XX века единому

Преподобномученику российскому XX века единому МолитваО священная и многострадальная главо, преподобномучениче (имя) приснопамятне, воине Христов добропобедный, Православныя Русския Церкве сыне верный! Ты, первее труды постническими душу твою очистив, демонская

Праведному единому

Праведному единому МолитваО святый угодниче Божий (имя), подвигом добрым подвизався на земли, восприял еси на небесех венец правды, егоже уготовал еси Господь всем любящим Его: темже взирающе на святый твой образ, радуемся о преславнем скончании жительства твоего и чтем

О нищелюбии. Слово 2 на слова Евангелия: «понеже сотвористе единому сих», и следующие (Матф. 25:40.)

О нищелюбии. Слово 2 на слова Евангелия: «понеже сотвористе единому сих», и следующие (Матф. 25:40.) Опять останавливаюсь пред зрелищем страшного явления Царя, которое начертывает Евангелие! Опять потрясается душа, прислушиваясь к страшным словам! Она как бы видит некоторым

Молитвы мученикам

Мученик Твой, Господи (имя), во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего; имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости, Того молитвами спаси души наша.

Звезда светлая явился еси, непрелестная мирови, Солнце Христа возвещающи зарями твоими, страстотерпче (имя), и прелесть погасил еси всю, нам же подаеши свет, моляся непрестанно о всех нас.

Величаем тя, страстотерпче святый (имя), и чтим честная страдания твоя, яже за Христа претерпел еси.

Похожие главы из других книг

К мученикам

К мученикам 1.Ученики Христовы, которым предстоит мученичество! В то время как наша мать и владычица Церковь, а также отдельные братья-христиане помогают вам в темнице поддерживать свое бренное тело, примите и от меня скромный дар для подкрепления вашего духа.

Похвальное слово мученикам

Похвальное слово мученикам Малосмысленный, неученый и ничего не стоящий человек намеревается написать и выставить всем напоказ прекрасную, величественную и привлекательную картину, то есть рассказать о подвиге святых мучеников; в то же время нет у него и красок,

ОБРАЩЕНИЕ К МУЧЕНИКАМ

ОБРАЩЕНИЕ К МУЧЕНИКАМ Припев Дивен Бог во святых Своих, употребляемый пред первыми тропарями каждой песни всех восьми заупокойных канонов Октоиха, соответствует и содержанию этих тропарей, в которых, как и вообще очень часто в заупокойных песнопениях, обращение с

К мученикам

К мученикам 1. Ученики Христовы, которым предстоит мученичество! В то время как наша мать и владычица Церковь, а также отдельные братья–христиане помогают вам в темнице поддерживать свое бренное тело, примите и от меня скромный дар для подкрепления вашего духа.

Мученикам Александру и Антонине

Мученикам Александру и Антонине 10 (23) июняБоже святый и во святых почиваяй, трисвятым гласом на небеси от Ангел воспеваемый, на земли от человек во святых Своих хвалимый, давый Святым Твоим Духом коемуждо благодать по мере дарования Христова, и тою поставивый Церкви Твоей

Мученикам Адриану и Наталии

Мученикам Адриану и Наталии 26 августа (8 сентября)О, священная двоице, святии мученицы Христовы Адриане и Наталие, блаженнии супрузи и доблии страдальцы!Услышите нас, молящихся вам со слезами, и ниспослите на ны вся благопотребная душам и телесем нашим, и молите Христа

Мученикам Адриану и Наталии

Мученикам Адриану и Наталии Молитва первая О, святии мученицы Адриане и Наталие! Услышите нас, раб Божиих (имена) , в час сей к вам молящихся: помолитеся о нас Владыце Христу Богу, много бо дерзновение к Нему стяжали есте, искреннии молебницы о нас суще. Умолите Господа

Мученикам Адриану и Наталии

Мученикам Адриану и Наталии Молитва О, священная двоице, святии мученицы Христовы Адриане и Наталие, блаженнии супрузи и доблии страдальцы! Услышите нас молящихся вам со слезами, и низпослите на ны вся благопотребная душам и телесем нашим, и молите Христа Бога, да

Мученикам Флору и Лавру

Мученикам Флору и Лавру Мученики достохвальные, всечестные братья Флоре и Лавре, услышите всех притекающих к вашему заступлению, и как при жизни вашей вы исцеляли коней, так и теперь избавляйте их от всяких недугов. Вонмите мольбе прибегающих к вам, да от всех будет

Мученикам

Мученикам Тропарь, гл. 4Мученицы Твои, Господи, во страданиях своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего: имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости. Тех молитвами спаси души наша.Иной тропарь, гл. 1 Болезньми святых, имиже о

Мученикам

Мученикам Тропарь, глас 4Мученицы Твои, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего, имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости. Тех молитвами спаси души наша.(Перевод: Мученики Твои, Господи, подвигом

Молитвы о счастии в браке и покровительстве семейному очагу мученикам Хрисанфу и Дарии

Молитвы о счастии в браке и покровительстве семейному очагу мученикам Хрисанфу и Дарии День памяти 19 марта/1 апреляСвятые мученики Хрисанф и Дария жили в Риме в III веке. Сын знатного язычника Хрисанф в юные годы принял Святое Крещение и стал проповедовать истинную веру.

Молитвы об устранении семейных неурядиц святым мученикам и исповедникам Гурию, Самону и Авиву

Молитвы об устранении семейных неурядиц святым мученикам и исповедникам Гурию, Самону и Авиву День памяти 15/28 ноябряДва друга, Гурий и Самон, жили в III–IV веках в городе Едессе и исповедовали христианскую веру. Во время гонений на христиан, совершавшихся в правление

Молитвы о благополучном возвращении мужа из дальней поездки или с войны Сорока мученикам, в Севастийском озере мучившимся

Молитвы о благополучном возвращении мужа из дальней поездки или с войны Сорока мученикам, в Севастийском озере мучившимся День памяти 9/22 марта, 9/22 августаВ начале IV века под началом правителя-язычника Агри колая в армянском городе Севастии был отряд из 40 храбрых

Мученикам Флору и Лавру

Мученикам Флору и Лавру Мученики достохвальные, всечестные братья Флоре и Лавре, услышите всех притекающих к вашему заступлению, и как при жизни вашей вы исцеляли коней, так и теперь избавляйте их от всяких недугов. Вонмите мольбе прибегающих к вам, да от всех будет

Кондак святым мученикам

Кондак святым мученикам Кондак, глас 1 От худо?жества волше?бнаго обрати?вся богому?дре, к позна?нию боже?ственному, показа?лся еси? ми?ру врач мудре?йший, исцеле?ния да?руя че?ствующым тя, Киприа?не со Иусти?ною: с не?ю же моли?ся человеколю?бцу Влады?це, спасти? ду?ши

Читайте так же:  Молитва чтобы прибывало молоко

Молитва священномученика Киприана

В гостях у настоятеля храма Рождества Иоанна Предчети в Юкках, доктора медецинских наук, профессора, заслуженного врача РФ, протоиерея Григория (Григорьева). Тема «Молитва священномученика Киприана».

Молитва священномученика Киприана считается очень сильной молитвой. В случае необходимости ее следует читать ежедневно.

Перед началом чтения молитвословий следует избавиться от отвлекающих внимание звуков в квартире, исключить размышления о повседневных проблемах и уверовать в помощь с Небес. Главное в молитве – искренняя и сильная вера.

Священномученик Киприан и святая мученица Иустина

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Аминь.

Начинаем глаголати молитву Священномученика Киприана, во дни или в нощи, или в кой час упражняешися, вся силы сопротивнаго от славы Бога Живаго отпадут.

Сей Священномученик, всей душеюмоляшеся Богу глаголах: «Господи Боже Сильный и Святый, Царь царствующих, ныне услыши молитву раба Твоего, Киприана».

Тебе предстоят тысящатысящь и тьма тьмам Ангел и Архангел, Ты веси тайное, сердца раба Твоего (имя), предстани ему Господи, яко во узах Павлу и во огне Фекле. Тако, познати мне, Тебя, аз бо первый творях вся беззакония моя.

Ты, держахоблак, и небо неодождих древа садовняго, и то плод нетворих. Непраздным женам переждати, и иным зачатия недах. На ограждение пертограда токмо взирах, и нетворих. Розге не цвести и класунепрозябати; Винограду неродити, и зверям неплождатися. Рыбам морским неплавати и птицам небесным летативозбраних. Тако, Ты показал силу Свою при пророцеИлие.

Молю Тя, Господи Боже мой; вся чародейства, и вся лукавыя бесы ко греху человека клонях и на нем грех творях, Ты, силою Своею, запрети! Нынеже, Господи Боже мой, Сильный и Великий, благоволивый от недостойного, достойному мне быти, и сопричастному Святому Твоему стаду, молю Тя, Господи Боже мой, кто имать молитву сию в дому или при себе, сотвори ему просящее ею.

Пресвятым Величеством Своим, милосердовах на мне и не восхотепогубитимя со беззакониями моима; таконепогуби всякого молящего Тя молитвою сиею.

Непрочнаго в вере, утверди! Безсильного духом, укрепи! Отчаянного, вразуми и не отверзи всякаго прибегающего к Твоему Святому имени.

Яже, припадая к Тебе Господи, молю и прошу святое имя Твое: во всяком доме и на всяком месте наипаче на православном христианине яже имеется чародейство кое от лукавых человек или от бесов, да прочтется молитва сия над главою человека или в дому и да разрешится от связания злыми духами в зависти, лести, ревности, ненависти, злопомучении, злоустрашении, действенном отравлении, от языческагоядения и от всякаго заклинания и клятвы.

Кто убо стяжав молитву сию во своем дому да будет соблюден от всякаго ухищрения диавольского, потвора, отравы злыми и лукавыми человеками, от заклинаний и всякагоколдования и чародеяния, и да бежат от него бесы и да отступят злые духи. Господи Боже мой, имеяй власть на небеси и на земли, ради имени Твоего Святаго и ради несказанныя благости Сына Твоего, Бога нашего Иисуса Христа, услыши в час сей недостойного раба Твоего (имя), яжечтет молитву сию и по ней да разрешится вся диавольская козни.

Яко тает воск от лица огня, тако да погибнут вся чародеяния и заклинания лукавския от лица человека чтущаго молитву сию. Яко имя, Живоначальныя Троицы, нам просвещение суть, и разве Тебе, инаго бога не знаем. Тебе веруем, Тебе поклоняемся и Тебя молим; защити, заступи и сохрани нас, Боже, от всякого лукаваго действа и чародейства злых человек.

Яко же Моисеовымсыновам из каменисладку воду источил еси, такожде, Господи Боже Сил, положи руку Свою на раба Твоего (имя), с ним предстоящих и молящихся со сродниками, полную благости Твоея и защити от всякагокознодейства.

Благослови, Господи, дом в нем же да пребывает молитва сия и всякагочтущаго память мою, Милость Свою пошли ему, Господи, и защити его от всякагочародеяния. Помощником и покровителем ему буди, Господи.

Четыре реки: Фисон, Геон, Евфрат и Тигр: эдемский человек не может удержати, тако не может никакой чародей ставления дел или мечтаний бесовских являти пред чтением молитвы сия, заклинаю Богом Живым! Да сокрушится демон и прогонится вся противная и злая сила, пущенная от злых человек на раба Божия (имя), с ним предстоящих и молящихся со сродниками.

Яко умножил лета Иезекию царю, такоумножи и лета имущему молитву сию: службою Ангел, пением Серафимским, благовещением Пресвятыя Девы Марии от Архангела Гавриила и безплотнаго ради зачатия Ея, Господа нашего Иисуса Христа, славного Рождества Его в Вифлиеме, закланием от Ирода царя четыре на десяти тысящь младенцев и Святого Крещения его воспринятым во Иордановой реке, постом и искушением еже от диавола, ужасныя Его победы и ужаснейшего суда Его, ужаснейших чудес Его в мире бывших: исцеление и очищение даруяй. Мертвых оживляяй, бесы изгоняяй и во Иерусалим вход Его, яко Царя исполняй: — «Оссаина Сыну Давидову — от младенец вопиющих Ти, слышай» Святыя Страсти, Распятие и Погребение терпя, и иже в третий день Воскресению быстьякоже писано есть, и на небеса восхождение. Пение тамо многочисленных Ангел и Архангел, славя восход Его, иже одесную Отца сидения до второго пришествия Его судити живых и мертвых.

Власть дал еси святым учеником Твоим и Апостолом, рекий им: «Держите и держатся — решите и разрешатся», тако и всякому по молитве сей, разреши всякое диавольское чародейство над рабом Твоим (имя), с ним предстоящих и молящихся со сродниками,.

Ради боСвятагоВеликаго имени Твоего заклинаю и прогоняю всидусилукавыя и злыя и очеса злых человек и чародейства их наговоры, колдовство, глазную порчу, чародеяния и всякое ухищрение диавольское. Молю Тя, Многомилостиве Господи, отведи от раба Твоего (имя), с ним предстоящих и молящихся со сродниками, и от дому его, и от всякаго стяжания его.

Яко же умножил богатство праведному Иову, тако, Господи, умножи домашнее житие имущему молитву сию: созданием Адамовым, жертвою Авелевой, благовещаниемИосифовым, святостию Еноха, правдою Ноя, обращением Мелхисидека, верою Авраама, святостию Иакова, пророчеством Пророков, святынею Патриархов, кровию Священномучеников, закланием Петра и Павла, детством Моисея, девством Иоанна Богослова, священством Аарона, действом Иисуса Навина, святостию Самуила, дванадесятью колен Израилевых, молением Пророка Елисея, постом и ведЕнием Пророка Даниила, проданием Иосифа прекрасного, Премудростию пророка Соломона, силою ста шестидесяти Ангел, молением ЧестнагоСлавнаго Пророка и Крестителя Иоанна и сто на десять Святителей второго собора, святых исповедников и споручниковстрашнагонесказаннаго имени Твоего Святаго, Всеславного Всевидца Бога, Ему же предстоят тысяща и тьма Ангел и Архангел. Молитв их ради молю и прошу Тя, Господи, прогоняй и одолевай всяку злобу и лукавство от раба Твоего (имя), с ним предстоящих и молящихся со сродниками, и да бежит оно в тартар.

Читайте так же:  Вечерние молитвы православные читать на старославянском

Молитву сию возношу Единому и Непобедимому Богу, яко да подобает всем человекам православным спасение в дому том, в нем же имеется молитва сия, еже писана в семидесяти двух языцех и да разрешится по ней всякое лукавство; или в мори, или при пути, или в источнице, или в кладязе; или в верхнем порозе, или в нижнем; или позади, или спереди; или в стене, или в крове, всюду да разрешится! (крест, поклон)

Да разрешится всякое диавольское наваждение в ходу, или в стану; или в горах, или в вертепах, или в претворах домовых, или в пропастех земных; или в корене древа, или листиях растений; или в нивах, или в садах; или в траве, или в кусте, или в пещи, или в бане, да разрешится! (крест, поклон)

Да разрешится всякое лукавское деяние; или в коже рыбьей, или в плотской; или в коже змеиной, или в коже человеческой; или в украшениях нарядных, или в уборах головных; или в глазах, или в ушах, или в волосах головных, или в бровях; или в постели, или в одежде; или в обрезании ногтей ножных, или в обрезании ногтей ручных; или в крови горячей, или в воде студеной: да разрешится! (крест, поклон)

Всякое злодеяние и чародеяние да разрешится; или в мозгу, или под мозгом, или в плече, или между плечами; или в мышцех, или в голенех; или в ноге, или в руке; или во чреве, или под чревом, или в костех, или в жилах; или в желудке, или в естественных пределах, да разрешится! (крест, поклон)

Да разрешится всякое диавольское действо и наваждение содеянное; или на злате, или на сребре; или на меди, или на железе, или в олове, или в свинце, или в меду, или в воске; или в вине, или в пиве, или в хлебе, или в явствах; во всем да разрешится! (крест, поклон)

Да разрешится всякое злое диавольскоеумышление против человека; или в морских гадах, или в летающих насекомых; или в животных, или в птицах; или в звездах, или в луне; или в зверях, или в пресмыкающихся; или в хартиях, или в чернилах; во всем да разрешится! (крест, поклон)

Аще двух язык лукавых: саламару и ремихару, погоню; елизду и диавола от раба Божьего (имя), с ним предстоящих и молящихся со сродниками, силою Честнаго и Животворящего Креста Господня со всеми небесными силами пред Высоким и Страшным Престолом Божиим, твори слуги Своя огнь палящь. Херувимы и Серафимы; Власти и Пристоли; Господства и Силы.

Во един час разбойник вниде в рай молитвою. Молитвою помолися Иисус Навин, солнце ста и луна. Еже помолися пророк Даниил и загради уста львов. Три отроцы: Анания, Азария и Мисаил погаси пламень пещи огненной молитвою. Такожде молю Тя Господи, по молитве сей даждь всякому молящемуся ей.

Сохрани его, Господи, от воздушных, тартарных, водяных, лесовых, дворовых и всякого рода других бесов и духов злобы.

Молю, Тя Господи, яженаписалася молитва сия святая Священномученика Киприана, утверждена и ознаменована бысть от Святыя Троицы на погубление и прогнание всякого зла, врага и супостата бесовских сетей, ловящих всюду человека колдовством и чародейством Садока и НафаиланарицаемогоЕфил и дщерей Самуиловых, искусных в чародеянии.

Словом Господним утвердися небо и земля и вся еже в поднебесной, силою молитвы сия изгонится всякое вражеское наваждение и потворство. Призываю в помощь вся силы небесные и чиноначалия Твоя; Архангелы: Михаила, Гавриила, Рафаила, Уриила,Селафиила, Иегудиила, Варахаила, Иеремиилаи Ангела хранителя моего: Силу Честнаго и Животворящего Твоего Креста и вся силы и духи небесныя и будет соблюден раб Твой, Господи (имя), с ним предстоящие и молящиеся со сродниками, и да будет посрамлено лукавство диавольское всею Небесною Силою во славу Тебе, Господи, Создателя моего и во славу Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Господи! Ты един Всесильный и Всемогущий, сохрани по молитве Священномученика Киприана раба Твоего (имя), с ним предстоящих и молящихся со сродниками. (Трижды говорить это и трижды кланяться.)

Господи Иисусе Христе Слове и Сыне Божий, молитвою ПресвятыяТвоея Матери и Ангела хранителя моего, помилуй мя грешного раба Твоего (имя), с ним предстоящих и молящихся со сродниками. Трижды говорить это и трижды кланяться. (Трижды говорить это и трижды кланяться.)

Всисвятии и праведнии, молитеМилостиваго Бога о рабе (имя), с ним предстоящих и молящихся со сродниками, да сохранит и помилует, и избавит нас от всякаго врага и супостата. (Трижды говорить это и трижды кланяться.)

Окропление водой освященной.

Во исцеление болезней души и тела, во исцеление души и тела.

Господи, благослови, чтобы все плохое ушло и назад не вернулось.

Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Божие благословение да пребудет со всеми вами! Аминь.

Видео (кликните для воспроизведения).

Если у Вас возникли вопросы,
воспользуйтесь формой для связи:

Молитва Священномученику единому
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here