Молитва о рожающей жене

Молитвенное правило: Молитва о рожающей жене | golgoffa.ru - ответы из святых книг и открытых источников в сети.

Молитвы во время беременности

Молитвенное воздыхание христианской супруги во время беременности
ко Господу Иисусу Христу

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, от преве́чнаго Отца́ рожде́нный Сы́не пре́жде ве́к, и в после́дния дни́, благоволе́нием и соде́йствием Свята́го Ду́ха, изво́ливый рожде́ну бы́ти от Пресвяты́я Де́вы я́ко младе́нцу, повиену и положе́ну во я́сли, са́м Го́споди, в нача́ле сотвори́вый челове́ка и жену́ спряги́й ему́, за́поведь да́в и́м: расти́теся и мно́житеся и напо́лните зе́млю, поми́луй меня́ по вели́цей ми́лости Твое́й рабу́ Твою́ (и́мя) готовящуюся роди́ти по за́поведи Твое́й. Прости́ мне́ во́льныя и нево́льныя грехи́, благода́тию Твое́ю да́руй мне́ си́лу благополу́чно разреши́тися от бре́мене своего́, сохрани́ меня́ и младе́нца во здра́вии и благомощии, огради́ я́ а́нгелы Твои́ма и сохрани́ от неприя́зненнаго де́йствия лука́вых духо́в, и от вся́кия ве́щи злы́я. Ами́нь.

Молитвы пред иконою Божией Матери «Целительница»

Тропарь, глас 4

Я́ко Пресве́тлая Звездо́, просия́ Боже́ственными чудесы́ святы́й Твой о́браз, Цели́тельнице. Пода́ждь у́бо и нам, Богоро́дице Мари́е, исцеле́ние неду́гов душе́вных и теле́сных, спасе́ние и ве́лию ми́лость.

Перевод: Как преяркая Звезда, просиял Божественными чудесами святой Твой образ, Целительница. Подай и нам, Богородица Мария, исцеление болезней душевных и телесных, спасение и великую милость.

Молитва

Приими́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему. По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвы пред иконою Божией Матери «Скоропослушница»

Тропарь, глас 4

К Богоpо́дице пpитеце́м, су́щии в беда́х,/ и святе́й ико́не Ея́ ны́не пpипаде́м,/ с ве́pою зову́ще из глубины́ души́:/ ско́pо на́ше услы́ши моле́ние, Де́во,/ я́ко Скоpопослу́шница наpе́кшаяся,/ Тебе́ бо pаби́ Твои́ в ну́ждах// гото́вую Помо́щницу и́мамы.

Перевод: К Богородице обратимся, находящиеся в бедах, и у святой иконы Ее сейчас преклоним колени, с верой взывая из глубины души: «Поскорее услышь нашу молитву, Дева, так как зовешься Скоропослушницей, поскольку Ты быстрая Помощница в скорбях для рабов Твоих».

Кондак, глас 8

В мо́ри жите́йстем обурева́емии,/ треволне́нию подпа́даем страсте́й и искуше́ний./ Пода́ждь у́бо нам, Госпоже́, ру́ку по́мощи, я́коже Петро́ви Сын Твой,/ и ускори́ от бед изба́вити ны, да зове́м Ти:// ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице.

Перевод: В бурном море житейском мы попадаем в штормы страстей и искушений. Подай же нам, Госпожа, руку помощи, как Петру Сын Твой ( Мф.14:28-31 ), и поспеши от бед избавить нас, да взываем к Тебе: «Радуйся, всеблагая Скоропослушница».

Молитва 1

Молитвы пред иконою Божией Матери «Помощница в родах»

Молитва 1-я
Молитва 2-я

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, в земно́й жи́зни нас не оставля́ющая! К кому́ моли́твы вознесу́, к кому́ сле́зы и воздыха́ния принесу́, а́ще не к Тебе́, всех ве́рных утеше́ние! Со стра́хом, ве́рою, любо́вию, Ма́ти Живота́, молю́: да вразуми́т Госпо́дь лю́ди правосла́вныя во спасе́ние, да даст ражда́ти нам чад Тебе́ и Сы́ну Твоему́ во благоугожде́ние, да соблюде́т нас в чистоте́ смире́ния, в наде́жде о Христе́ спасе́ния, и да́рует нам всем, в покро́вех благода́ти Твоея́, земно́е утеше́ние. Храни́ нас под се́нию ми́лости Твоея́, Пречи́стая, моля́щимся о ро́дах помози́, наве́тов злых свободи́, тя́жких бед, напа́стей и смерте́й отврати́. Даждь благода́тное прозре́ние, дух сокруше́ния о гресе́х, даждь зре́ти всю высоту́ и чистоту́ дарова́ннаго нам Христо́ва уче́ния; храни́ нас от поги́бельнаго отчужде́ния, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся Небе́снаго успокое́ния и та́мо с возлю́бленными Твои́ми, со все́ми святы́ми просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Феодоровской» 1

К кому́ воззову́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в печа́ли мое́й; кому́ принесу́ сле́зы и воздыха́ния моя́, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небесе́ и земли́. Кто́ исто́ргнет мя́ из ти́ны грехо́в и беззако́ний, а́ще не Ты́, о Ма́ти Живота́, Засту́пнице и Прибе́жище ро́да челове́ческаго.
У слы́ши стена́ние мое́, уте́ши мя́ и поми́луй в го́рести мое́й, защити́ в беда́х и напа́стех, изба́ви от озлобле́ний и скорбе́й и вся́ких неду́гов и боле́зней, от вра́г ви́димых и неви́димых, умири́ вражду́ стужа́ющих мне́, да изба́влен бу́ду от клеветы́ и зло́бы челове́ческия; та́кожде от своея́ ми́ пло́ти гну́сных обы́чаев свободи́ мя́.
У кры́й мя́ под се́нию ми́лости Твоея́, да обря́щу поко́й и ра́дость и от грехо́в очище́ние. Твоему́ Ма́тернему заступле́нию себе́ вруча́ю; бу́ди мне́ Ма́ти и наде́жда, покро́в и по́мощь и заступле́ние, ра́дость и утеше́ние и ско́рая во все́м Помо́щнице.
О, чу́дная Влады́чице! Вся́к, притека́яй к Тебе́, без Твоея́ всеси́льныя по́мощи не отхо́дит: сего́ ра́ди и а́з недосто́йный к Тебе́ прибега́ю, да изба́влен бу́ду от внеза́пныя и лю́тыя сме́рти, скре́жета зу́бнаго и ве́чнаго муче́ния. Небе́сное же Ца́рствие получи́ти сподо́блюся и Тебе́ во умиле́нии се́рдца реку́: Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Предста́тельнице и Засту́пнице на́ша усе́рдная, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвенные воздыхания жены во время беременности
ко Пресвятой Богородице

Молитва 1-я, о благополучном разрешении
Молитва 2-я, жене перед родами

Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода на́шего Иису́са Христа́, я́же ве́си рожде́ние и естество́ ма́тере и ча́да, поми́луй рабу́ Твою́ (и́мя) и помози́ в ча́с се́й да разреши́тся бре́мене своего́ благополу́чно. О, всеми́лостивая Влады́чице Богоро́дице, я́же не потре́бовала еси́ по́мощи в рожде́нии Сы́на Бо́жия, пода́ждь по́мощь се́й ра́бе твое́й по́мощи тре́бующей, наипа́че же от Тебе́. Да́руй е́й благомо́щие в ча́с се́й, и младе́нца и́же и́мать роди́тися и вни́ти в све́т ми́ра сего́ сподо́би в благопотре́бное вре́мя и у́мнаго све́та во святе́м креще́нии водо́ю и Ду́хом. Тебе́ припа́даем, Ма́ти Бо́га вы́шняго, моля́щеся: Бу́ди ми́лостива ма́ти се́й, е́йже прии́де вре́мя бы́ти ма́ти, и умоли́ воплоти́вшагося из Тебе́, Христа́ Бо́га на́шего, да укрепи́т ю́ си́лою свое́ю свы́ше. Ами́нь.

Читайте так же:  Молитвы Святой равноапостольной нине

Молитвы преподобной Мелании Римляныне

Тропарь, глас 8 2

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу:/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́,/ и де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Мела́ния, дух твой.

Перевод: В тебе, матерь, точно сохранилось то, что в нас по Божию образу: ибо, взяв свой крест, ты последовала за Христом, и делом учила пренебрегать плотью, как преходящей, заботиться же о душе, творении бессмертном. Потому и радуется с Ангелами, преподобная Мелания, дух твой.

Кондак, глас 3

Де́вства чистоты́ возлю́бльши и обру́чника к благи́м увеща́вши,/ премно́жество бога́тства расточи́/ в пребыва́ние и́ночествующим, Богоблаже́нная, и оби́тели воздви́же./ Те́мже в Небе́сныя оби́тели всели́ся,// помина́й нас, Мила́ние всечестна́я.

Перевод: Девства чистоту возлюбив и супруга к благому побудив, многое богатство раздала ты в пользование монашествующим, Богоблаженная, и воздвигла обители. Потому в Небесные обители переселившись, вспоминай нас, Мелания всеми почитаемая.

Новая Скрижаль

Часть четвертая. О молитвах и последованиях, содержащихся в требнике

Глава I. Молитвы в первый день, по внегда родити жене отроча

§1. Содержание молитв родившей жене

§2. Грехи невольные

И простити вольная и невольная ея прегрешения. В числе грехов есть грехи невольные, в которых мы хотя и не прямо виновны, но тем не менее приемлем их на свою душу и делаемся чрез то недостойными Бога. По смыслу богословскому невольный грех есть в начале грех первородный или причтенный нам от прародителей, которого виною есть чуждая, а не наша воля. Невольным же грехом называется и тот, который хотя производим и мы сами, но производим не с полным сознанием нашего разума и не вследствие прямой наклонности к нему нашей воли. Сии грехи, как происходящие от неведения или от несовершенного согласия нашего, хотя тоже невольные, но все же суть грехи.

§3. Духи дневные и ночные

От духов лукавых, дневных же и нощных. По лукавому умыслу соглашаясь искушать людей многими и превратными образами, демоны – одни возбуждают людей к одному греху, другие к другому. Отсюда и самые духи называются различными именами: асмодей – духом блуда, светоносец – духом гордости; есть дух зависти, дух немощи и проч. Также одни из них стараются обольстить нас днем, другие уловить в нощи. И не в сем ли смысле Священное Писание проповедует: не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходящия, от сряща (от нападения) и беса полуденного ( Пс.90 ). От сих-то напастей св. церковь испрашивает в своих молитвах избавление новорожденному младенцу.

§4. Чародейство троякое

От ревности и зависти и от очес призора. В этих словах означается троякое чародейство. Первое – мифическое или баснословное, второе – физическое или вещественное, третье – волшебное. О сих образах чародейства упоминает блаженный Августин в книге о граде Божием (кн. 4, гл. 4). Отвергая первое, как вымышленное, мы утверждаем, что слова: от ревности и зависти относятся ко второму вещественному чародейству, посредством которого наполненный ревностию и завистию дух злого человека сообщает младенцу поврежденные и гнилые мокроты и вредоносные дыхания, которые нередко повреждают нежное младенческое тело, скоро приемлющее даже самые малейшие поражения. Слова – от очес призора, означают чародейство волшебное, которое дух злобы своими ухищрениями соединяет со взглядом, прикосновением и другими действиями злых людей.

Источник: Новая Скрижаль или объяснение о церкви, о литургии, и о всех службах и утварях церковных, Вениамина, архиепископа Нижегородского и Арзамасского (1739-1811). В четырех частях. М.: Издательство Православного Братства Святителя Филарета Митрополита Московского, 1999.

Поделиться ссылкой на выделенное

Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Молитвы, которые нужно читать при беременности.

Молитва во время беременности

Беременность и рождение ребенка – это настоящее чудо и ни с чем не сравнимый по глубине эмоций период в жизни женщины. Большинство будущих мам считают период ожидания малыша самым счастливым в своей жизни, особенно если беременность долгожданная и желанная. Однако вместе с радостью от предстоящего материнства одновременно приходят и страхи, которым способствует и подливает масло в огонь всевозможная общедоступная, зачастую пугающая информация в интернете. А если еще действительно есть повод для волнений – как справиться со страхом и паникой? Зарождение новой жизни является Божьим даром, поэтому помимо полного доверия лечащему врачу и соблюдения всех его предписаний для верующей будущей мамочки никаких сомнений нет в том, что уповать нужно и на Божью помощь.

На всё воля Господа, и нам неведом Промысел Его о нас, но не зря есть такая пословица: «Молитва матери со дна моря достанет». Ни для кого не секрет, что искренняя молитва творит чудеса. И кроме всего прочего, когда будущая мамочка молится и живет духовной жизнью, то и малыш в ее чреве этой молитвой духовно укрепляется, как бы молится вместе с ней. Один из самых великих православных духовников – Феофан Затворник – говорит, что пока ребенок во чреве матери, с самого момента его зачатия, все, что происходит с матерью, происходит и с ним, ведь они составляют одно целое, одну жизнь, и всё, что переживает мать, передается и малышу по физическим, душевным и духовным каналам. В этот период будущей маме особенно важно как можно чаще посещать храм Божий, чтобы участвовать в Таинствах исповеди и причащения или хотя бы просто поставить свечу и помолиться у икон. Можно и нужно молиться и дома, и в любом другом месте, но церковная молитва несравнимо выше домашней, келейной, ведь храмы церковные – это места особого присутствия Божия.

Кому же должна молиться беременная женщина? Обычно будущие мамы просят помощи и заступничества у Пресвятой Богородицы, ведь чувства матери может в полной мере понять только мать. Пресвятая Богородица является самой великой святой, Она Матерь Божья и всегда находится рядом со Своим Божественным Сыном, Ее молитвы о нас имеют особую силу. Хотя не нужно забывать, что святые отцы учат нас: неважно, к какому святому или иконе какого святого будет обращена наша молитва, потому что только Господь может исполнить просимое, только Он податель всех благ, а святых и Пресвятую Богородицу мы просим лишь походатайствовать за нас пред Богом, молитвенно помочь нам, как мы просим друзей походатайствовать за нас перед начальником. Кроме того, надо помнить, что по православному учению мы поклоняемся не иконе, т.е. не доске и краскам, а прообразу, который изображен на иконе, а это совершенно разные понятия.

Молитва – величайший, бесценный дар Творца, через нее мы можем беседовать с Богом, как с отцом (ведь все мы Его дети). А Отцу можно и пожаловаться, и поплакать, и попросить, но только искренне, от души, и Он обязательно услышит. И неважно, как будущая мамочка будет предаваться молитве: своими словами или по молитвослову, самое главное – чтобы молитва была живой, искренней и теплой, с верой и доверием в Божью помощь.

Читайте так же:  Сильная молитва от алкоголизма

Какие молитвы читать при беременности?

Молитва своими словами может быть примерно такой:
Премилосердный Господи, услышь смиренную молитву мою, прости мне Господи все согрешения мои, вольные и невольные, ведомые и неведомые, и по неисчерпаемому милосердию Твоему даруй мне, грешной рабе Твоей (имя), выносить плод чрева моего и разрешиться от бремени благополучно и в срок, установленный Тобою… Не остави меня, Господи, услышь молитву мою, но да будет воля Твоя, ныне и присно и во веки веков, Аминь.

Молитвы из православного молитвослова:

Молитва Пресвятой Богородице пред Ее иконой «Феодоровская»
К кому воззову, Владычице, к кому прибегну в печали моей; к кому принесу слезы и воздыхания моя, аще не к Тебе, Царице Небесе и земли: кто исторгнет мя от тины грехов и беззаконий, аще не Ты, о Мати Живота, Заступнице и Прибежище рода человеческаго. Услыши стенание мое, утеши мя и помилуй в горести моей, защити в бедах и напастях, избави от озлоблений и скорбей и всяких недугов и болезней, от враг видимых и невидимых, умири вражду стужающих мне, да избавлен буду от клеветы и злобы человеческия; такожде от своея ми плоти гнусных обычаев свободи мя. Укрый мя под сению милости Твоея, да обрящу покой и радость и от грехов очищение. Твоему Матернему заступлению себе вручаю; буди мне Мати и надежде, покров и помощь и заступление, радость и утешение и скорая во всем Помощнице. О чудная Владычице! Всяк, притекающий к Тебе, без Твоея всесильныя помощи не отходит: сего ради и аз недостойный к Тебе прибегаю, да избавлен буду от внезапныя и лютыя смерти, скрежета зубнаго и вечнаго мучения. Небесное же Царствие получити сподоблюся и Тебе во умилении сердца реку: Радуйся, Мати Божия, Предстательница и Заступница наша усердная, во веки веков. Аминь.

Молитва жене перед родами ко Господу Иисусу Христу

Господи Иисусе Христе Боже наш, от превечнаго Отца рожденный Сыне прежде век, и в последния дни, благоволением и содействием Святаго Духа, изволивый рождену быти от Пресвятыя Девы яко младенцу, повиену и положену во ясли, сам Господи, в начале сотворивый человека и жену спрягий ему, заповедь дав им: раститеся и множитеся и наполните землю, помилуй по велицей милости Твоей рабу Твою (имя) готовящуюся родити по заповеди Твоей. Прости ей вольныя и невольныя грехи, благодатию Твоею даруй ей силу благополучно разрешитися от бремене своего, сохрани сию и младенца во здравии и благомощии, огради я ангелы Твоима и сохрани от неприязненнаго действия лукавых духов, и от всякия вещи злыя. Аминь.

Молитва жене перед родами ко Пресвятой Богородице

Пресвятая Дево, Мати Господа нашего Иисуса Христа, яже веси рождение и естество матере и чада, помилуй рабу Твою (имя) и помози в час сей да разрешится бремене своего благополучно. О всемилостивая Владычице Богородице, яже не потребовала еси помощи в рождении Сына Божия, подаждь помощь сей рабе твоей помощи требующей, наипаче же от Тебе. Даруй ей благомощие в час сей, и младенца иже имать родитися и внити в свет мира сего сподоби в благопотребное время и умнаго света во святем крещении водою и духом. Тебе припадаем, Мати Бога вышняго, молящеся: Буди милостива мати сей, ейже прииде время быти мати, и умоли воплотившагося из Тебе, Христа Бога нашего, да укрепит ю силою своею свыше. Аминь.

Еще одна молитва, составленная скорее всего кем-то из мирян и встречающаяся только в некоторых молитвословах:
Молитва Господу

Молитва о сохранении беременности

Беременность – поистине ни с чем несравнимое состояние, особенно, если она долгожданная и желанная. Маленький человечек под сердцем способен сделать любую женщину самой счастливой в мире. С нетерпением ждут его появления на свет, готовясь к предстоящим родам и психологически, и материально, и духовно… Однако так часто беременность сопровождается серьезными угрозами. Порой сохранить жизнь неродившемуся ребенку практически невозможно. Врачи разводят руками, а верующие христианки уповают к Господу в молитве о сохранении желанной беременности.

На все воля Божья, во всем Его промысел. Однако искренняя молитва творит чудеса. Вряд ли я ошибусь, сказавши, что практически каждая женщина, услышав неприятную новость об угрозе ее беременности, подсознательно мысленно обращается к Всевышнему. Молитва в первую очередь успокаивает. А ведь спокойствие будущей матери – главное условие нормального течения беременности. Даже врачи, заподозрив что-то неладное, пытаются не напугать беременную женщину и весь «беременный» период рекомендуют провести в спокойствии.

Если речь идет о сохранении беременности, то каждый опытный гинеколог назначит вам наиболее безопасное и эффективное лечение. А каждый духовник посоветует строго придерживаться назначений врача и не забывать о молитве.

Видео (кликните для воспроизведения).

Любой беременной женщине нужна квалифицированная помощь специалистов, и не менее важно укреплять свое душевное состояние. Молитва в дни беременности должна стать усердней. Уже в утробе мы питаем душу своего малыша верой, молитвой. Будущей маме желательно часто исповедоваться и причащаться Христовых Таин, особенно в трудные периоды вынашивания. Особую силу оказывает Иисусова молитва, молитвы ко Пресвятой Богородице, к святым Божьим угодникам. Молятся о сохранении беременности перед чудотворными иконами Божьей Матери: «В родах помощница», «Взыграние младенца», «Феодоровская», «Целительница», «Скоропослушница»…: Принято также молиться родителям Пресвятой Богородицы (Иоакиму и Анне), родителям Иоанна Предтечи (Захарию и Елисавете). Эти угодники Божьи в старости лет по милости Всевышнего испытали счастье родительства.

В чем же истинная суть молитвы о сохранении беременности? Святые отцы учат, что неважно, перед какой именно иконой вы приклонитесь в молитве, какой акафист или канон будете читать, какому святому поклонитесь и попросите помощи и заступничества, главное – искренне верить в милость Божью и постоянно пребывать в молитве. Многие женщины делятся своим опытом, рассказывая, какие именно молитвы они читали и подтверждают, что они им помогали. Трудные беременности заканчивались благополучными родами. Опять же святые отцы говорят, что молитва имеет особую невидимую силу. Читая Святое Писание, каждый человек успокаивается. Молитва дает утешение, веру в благополучный исход, именно поэтому она так важна при трудной беременности.

Духовные отцы учат молиться мысленно, своими словами, прося помощи и заступничества. Однако существует немало специально составленных молитв именно для беременных женщин. Читая их, будущие матери укрепляют свою веру, обретают силу, которая им помогает перенести все испытания и трудности.

Читайте так же:  Молитва о получении квартиры

Вот несколько вариантов молитв о сохранении беременности, которыми делятся состоявшиеся матери.

Молитва беременной женщины

Всемогущий, Милостивый Боже, Создатель и Сохранитель неба и земли, и всех тварей. Сам изрекший на всех христианских супругов благословение: вот наследие от Господа — дети, плод чрева, награда от Него. Благодарю Тебя, что Ты соделал меня причастною этого благословения и дара Твоего в супружеском состоянии моем, и молю Тебя, благоволи благословить дарованный мне Тобою плод чрева, облагодатствовать его Святым Духом Твоим, восприять в число возлюбленных чад Твоих и соделать причастным святых таинств Церкви возлюбленного Сына Твоего, Господа моего Иисуса Христа, чтобы он чрез то освятился и очистился от ядоносной заразы наследственного греха, в котором он зачат. Господи Боже!

Боже, Спасе мой, подаждь мне твердость и в благовремени родить сие чадо мое, ныне уже возлюбленное, и воспитать его в добрых христианских началах, и посвятить его на служение Тебе и Церкви Твоей Святой. Аминь.

Молитва о сохранении беременности ко Господу Иисусу Христу

Всемогущий Боже, Творец всего видимого и невидимого! К Тебе, возлюбленному Отцу, прибегаем мы, одаренные разумом создания, потому что Ты по особенному совету создал род наш, с неизреченною мудростию сотворив наше тело из земли и вдохнув в него душу от Своего Духа, чтобы мы были Твоим подобием. И хотя в Твоей воле было сотворить нас сразу, как и ангелов, только бы Ты восхотел, но Твоей премудрости угодно было, чтобы через мужа и жену, в Тобою установленном порядке брака, умножался род человеческий; Ты восхотел благословить людей, чтобы они росли и множились и наполняли не только землю, но и ангельские сонмы. О Боже и Отче! Да будет во веки славимо и прославляемо имя Твое за все, что Ты для нас сделал!

Благодарю Тебя также за Твое милосердие, что не только я, по Твоей воле, от Твоего чудного творения произошла и пополняю число избранных, но что Ты удостоил меня благословить в супружестве и послал мне плод чрева. Это Твой дар, Твоя Божественная милость, о Господи и Отче духа и тела! Потому обращаюсь я к Тебе одному и молю Тебя со смиренным сердцем о милости и помощи, чтобы то, что Ты творишь во мне Твоею силою, было сохранено и приведено к благополучному рождению. Ибо я знаю, о Боже, что не в силах и не во власти человеческой избирать свой путь; мы слишком слабы и склонны к падению, чтобы миновать всех тех сетей, которые расставляет нам по Твоему соизволению злой дух, и избегнуть тех злополучии, в которые ввергает нас наше легкомыслие. Твоя же мудрость безгранична. Кого Ты пожелаешь. Ты невредимо через ангела Твоего сохранишь от всякой напасти.

Поэтому и я, милосердный Отче, предаю себя в печали моей в Твои руки и молю, чтобы Ты посмотрел на меня оком милосердия и сохранил от всякого страдания. Пошли мне и милому мужу моему отраду, о Боже, Владыко всякой радости! Чтобы мы, при виде Твоего благословения, от всего сердца поклонялись Тебе и служили радостным духом. Я не хочу быть изъятой из того, что наложил Ты на весь род наш, повелев в болезнях родить чада. Но смиренно прошу Тебя, чтобы Ты помог мне перенести страдания и послал благополучный исход. И если Ты услышишь эту молитву нашу и пошлешь нам здоровое и хорошее дитя, то клянемся привести его снова к Тебе и посвятить Тебе, чтобы Ты пребыл для нас и семени нашего милосердным Богом и Отцом, как мы клянемся всегда быть Тебе верными слугами вместе с нашим ребенком. Услыши, милосердный Боже, молитву рабы Твоей, исполни мольбу сердца нашего, ради Иисуса Христа, нашего Спасителя, Который ради нас воплотился, ныне же пребывает с Тобою и Святым Духом и правит в вечности. Аминь.

Молитва о сохранении беременности ко Пресвятой Богородице

Молитва беременной женщины перед иконой Божьей Матери «Казанская»

Царице моя преблагая, Надеждо моя Богородице приятилище сирых и странных предстательнице, скорбящих радосте, обидимых покровительнице! Зриши мою беду, зраши мою скорбь, помози ми яко немощну, окорми мя яко странна. Обиду мою веси, разреш ту, яко волиши, яко не имам иныя помощи, разве Тебе, ни иныя предстательницы, ни благия утишительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохраниши мя и покрыеши во веки веков. Аминь

Пресвятая Богородице, не отврати лица Твоего от меня, грешной рабы Божьей (имя), и благодати твоей от сей Чудотворной иконы Казанской не отыми от мене, и прими молитву сию, к Тебе от всего сердца возносимую, сохрани плод чрева моего и благополучно родить во время благо положенное благоволи Твоею великою и неизреченною милостью. Аминь.

Молитва при родах

Родов боится почти каждая женщина: одни помнят боль предыдущих схваток и потуг, иные наслышаны от бабушек, подруг и соседок, как же тяжело рожать. Но, так или иначе, к этому событию готовятся абсолютно все и весьма разными способами. Кто-то ищет хорошего врача и роддом, кто-то узнает о средствах обезболивания при родах, кто-то бегает по магазинам, покупая пеленки, чепчики и комод в детскую комнату… Без спору все дела важны. Но главное в этой суете не забыть о молитве.

Верующая женщина хорошо знает, что без помощи Божьей ей не справиться. Молитва ее не покидает ни в дни подготовки к зачатию, ни в дни беременности, ни при родах. Многие может быть возразят: а как молиться при родах рожающей женщине? Ведь думать нужно о схватках, потугах… Святые отцы учат, что человек должен молиться каждую свободную минутку. Это относится и к роженице во время схваток. Чтение молитвы успокаивает, а ее сила невидимо помогает в самую трудную минуту.

Духовная подготовка

К родам нужно готовиться не только физически и психологически, но и духовно. Что это значит? Беременная женщина должна обязательно перед родами посетить храм, побыть на службе, исповедаться и причаститься Христовых Таин. В независимости от того, как вы «носите» своего малыша, роды могут быть непредсказуемы. И не всегда врачи в силах повлиять на исход родоразрешения. Всемилостив и всемогуч лишь Господь.

Еще несколько столетий назад, роженица не могла ни на кого положиться, кроме Бога. Знахарки-повитухи не приступали к беременной женщине, не помолившись. В углу перед иконами горела лампадка, а все близкие искренне молились. Сегодня же люди в основном полагаются на врачей, и только в крайних случаях вспоминают о молитве. Мало кто верит нынче в чудеса. А ведь они происходят. По вере нашей и будет нам. Известно немало случаев, когда молитва при родах творила чудеса: сильные родовые боли утихали, те, кто не мог разрешиться от бремени, разрешались, и даже кровотечения в родах останавливались.

Читайте так же:  Матрона Московская молитва на замужество

Кому молиться?

С давних времен из поколения в поколение передается традиция при родах молиться перед иконами Божьей Матери «В родах помощница», «Взыграние младенца», «Феодоровская», «Целительница», «Скоропослушница»… И это далеко не полный список, ведь Чудотворных икон в православной церкви много. Но главное не то, перед какой иконкой преклониться в молитве, главное – искренняя молитва. Молиться о роженице должны близкие люди. Хорошо на эти дни заказать в храме молебен, читать акафисты Божьей Матери и другим святым.

В первую очередь во всех скорбях мы обращаемся к Богородице. Она слышит нас и помогает. По своей чистоте и святости Пресвятая Дева родила Сына Божия безболезненно. Испытав же человеческие трудности, она понимает каждого из нас.

При родах также молятся Святой Великомученице Екатерине, Ксении Петербургской, Анастасии Узоразрешительнице. При трудных родах молитесь праведным Иоакиму и Анне, родителям Пресвятой Богородицы, Захарию и Елисавете, родителям Иоанна Предтечи. Обе супружеские пары до старости своей были бесплодны, однако не теряли веру и непрестанно молились, пока Господь не даровал им чадо.

Молитвы

Молитва ко Господу Иисусу Христу

Господи Иисусе Христе, Боже наш, от Предвечнаго Отца рожденный Сыне прежде век, и в последния дни, благоволением и содействием Святаго Духа, изволивый рождену быти от Пресвятыя Девы яко младенцу, повиену и положену во ясли. Сам Господи, в начале сотворивый человека и жену спрягай ему, заповедь дав им: Раститеся, и множитеся, и наполняйте землю; помилуй по велицей милости Твоей рабу Твою (имя), готовящуюся родити по заповеди Твоей. Прости ей вольныя и невольныя грехи, благодатию Твоею даруй ей силу благополучно разрешитися от бремене своего, сохрани сию и младенца во здравии и благомощии, огради я Ангелы Твоими и сохрани от неприязненнаго действия лукавых духов, и от всякия вещи злыя. Яко Благ и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь

Молитвы иконе Божией Матери «В родах Помощница»

О, Пресвятая Госпоже Владычице Богородице, в земной жизни нас не оставляющая! К кому молитвы вознесу, к кому слезы и воздыхания принесу аще не к Тебе, всех верных Утешение! Со страхом, верою, любовию, Мати Живота, молю: Да вразумит Господь люди православныя во спасение, да даст рождать нам чад Тебе и Сыну Твоему во благоугождение, да соблюдет нас в чистоте смирения, в надежде о Христе спасения, и дарует нам всем, в покровах благодати Твоея, земное утешение. Храни нас под сению милости Твоей, Пречистая, молящимся о родах помози, наветов злых свободи, тяжких бед, напастей и смертей отврати. Даждь благодатное прозрение, дух сокрушения о гресех, даждь зрети всю высоту и чистоту дарованнаго нам Христова учения; храни нас от погибельнаго отчуждения. Да вси, благодарне воспевающе величия Твоя, сподобимся Небесного успокоения и тамо с возлюбленными Твоими, со всеми святыми прославим в Троице Единого Бога: Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице перед Ее иконой «Феодоровская»

Тропарь, глас 4-й: Пришествием честныя Твоея иконы, Богоотроковице, обрадованный днесь, богохранимый град Кострома, якоже древний Израиль к кивоту завета, притекает ко изображению лица Твоего и воплотившагося от Тебе Бога нашего, да Твоим Матерним к нему предстательством присно ходатайствуеши всем под сень крова Твоего прибегающим мир и велию милость.

Кондак 1-й: Взбранней Воеводе, Пренепорочней Деве Богородице, Заступнице нашей и Предстательству христиан непостыдному, явлением чудныя иконы Своея радование подавшей земле Российстей и вся верныя чада Церкве просветившей, благодарение усердно приносим Ти, Богородице, и припадающе пречудному образу Твоему, умильно глаголем. Спаси, Госпоже, и помилуй рабы Твоя, зовущия: Радуйся, Матерь Божия, Предстательнице и Заступнице наша усердная.

Молитва: К кому воззову, Владычице, к кому прибегну в печали моей; к кому принесу слезы и воздыхания моя, аще не к Тебе, Царице Небеси и земли: кто исторгнет мя от тины грехов и беззаконий, аще не Ты, о Мати Живота, Заступнице и Прибежище рода человеческаго. Услыши стенание мое, утеши мя и помилуй в горести моей, защити в бедах и напастях, избави от озлоблений и скорбей, и всяких недугов, и болезней, от враг видимых и невидимых, умири вражду стужающих мне, да избавлен буду от клеветы и злобы человеческия; такожде от своея ми плоти гнусных обычаев свободи мя. Укрый мя под сению милости Твоея, да обрящу покой и радость и от грехов очищение. Твоему Матернему заступлению себе вручаю; буди мне Мати и надеждо, покров, и помощь, и заступление, радость и утешение, и скорая во всем Помощнице. О, чудная Владычице! Всяк притекает к Тебе, без Твоея всесильныя помощи не отходит; сего ради и аз недостойный к Тебе прибегаю, да избавлен буду от внезапныя и лютыя смерти, скрежета зубнаго и вечнаго мучения. Небесное же Царствие получити сподоблюся и Тебе во умилении сердца реку: Радуйся, Мати Божия, Предстательница и Заступница наша усердная, во веки веков. Аминь.

Молитва при родах

Не обязательно молиться именно эти молитвы, стоя перед определенной иконой. Молитесь «Отче наш…», произносите Иисусову молитву, молитесь своими словами, прося помощи в родах.

Помните, спасение женщины, по промыслу Божьему, — в чадородии. Поверьте, Бог не оставит нас на пути к спасению!

Молитва рожающей женщине. Молитва перед родами о рождении здорового ребенка

Беременность — особое, во многом таинственное (в духовном, да и в физическом плане) состояние христианки. Старайтесь больше молиться: молитесь утром и вечером, уходя на работу или на прогулку и возвращаясь домой, молитесь перед едой и после трапезы. Молитва освящает жизнь беременной и жизнь будущего ребеночка; обращение ко Господу, Божией Матери, к святым угодникам, к небесному покровителю, к Ангелу Хранителю помогает в житейских затруднениях, утешает душу и приводит к состоянию внутреннего покоя и смирения перед Творцом — а это так необходимо беременной.

Например, медитация на раны Христа влечет за собой репетицию количества капель крови, пролитой от имени христиан; молитвы Раны со стороны Христа стимулируют мысли о мучительных мучениях, которые страдал Христос, и о прибежище от боли, предлагаемой сердечной раной, известной как «колодец спасения». Богословское соединение боли Христа с освобождением от греха и смерти может резонировать с женщиной, которая должна преодолеть боль и угрозу смерти. В-третьих, рулоны содержали инструкции на английском языке для ритуального использования их содержания, в том числе молитв для декламации на латыни и изображений, в сочетании с медитациями на меру высоты Христа, раны и капель крови.

Читайте так же:  Что такое утренняя и вечерняя молитва

Молитва во время беременности

Беременные часто молитвенно обращаются к Божией Матери. Есть икона, которая называется “Помощница в родах”. Перед этим образом возносят такую молитву:

В-четвертых, узкая ширина некоторых рулонов представляла собой форму пояса собственного пояса Богородицы, реликвию, которая, согласно легенде, упала на Св. Эта конструкция позволила проложить всю длину рулона или конкретных изображений над беременным животом женщины, как указано в небесном письме, или препоясаться о ее личности. Выполнение ритуалов, гарантированных тем, кто молится с помощью броска, что спасение души было несомненным. Близость объекта в одиночестве, его талисманная ценность, или взглянув на него в тот день, он сохранил один от внезапного умирания в состоянии греха.

Молитва для беременных женщин

Ритуалы, выполняемые женщинами и клириками: англо-саксонские доказательства

Для женщины, «рождающей ребенка», ее целью было сохранить ее и ее ребенка через опасность рождения. Такое очарование, записанное на родовом поясе как часть сложной медитативной и визуальной программы, иллюстрирует заметное изменение в средствах массовой информации от устных выступлений прелестей, полностью зависящих от мощности произносимых слов и широких ритуальных действий, как показано ниже. Среди самых старых материалов, доступных нам для Англии, есть набор англосаксонских ритуалов для проблем, связанных с зачатием и здоровой беременностью ребенка.

Молитва жене перед родами ко Господу Иисусу Христу

Господи Иисусе Христе Боже наш, от превечнаго Отца рожденный Сыне прежде век, и в последния дни, благоволением и содействием Святаго Духа, изволивый рождену быти от Пресвятыя Девы яко младенцу, повиену и положену во ясли, сам Господи, в начале сотворивый человека и жену спрягий ему, заповедь дав им: раститеся и множитеся и наполните землю, помилуй по велицей милости Твоей рабу Твою (имя) готовящуюся родити по заповеди Твоей. Прости ей вольныя и невольныя грехи, благодатию Твоею даруй ей силу благополучно разрешитися от бремени своего, сохрани сию и младенца во здравии и благомощии, огради я ангелы Твоима и сохрани от неприязненнаго действия лукавых духов, и от всякия вещи злыя. Аминь.

Эти произносимые слова являются метрическими и народными. Они, похоже, опираются на местные обычаи, но записаны в монашеской коллекции медицинских средств. Набор начинается с древнеанглийских народных, поэтических формул, «для женщины, которая не может кормить своего ребенка», то есть она не может успешно привести своего ребенка к понятию и благополучно доставить его. Уязвимая женщина должна читать стихи, когда она ступает по могиле, возможно, из ранее потерянного ребенка. Поэтические линии первого раздела отражаются в следующем разделе, который обеспечивает здоровое развитие нерожденного плода.

Молитва жене перед родами ко Пресвятой Богородице

Пресвятая Дево, Мати Господа нашего Иисуса Христа, яже веси рождение и естество матере и чада, помилуй рабу Твою (имя) и помози в час сей да разрешится бремене своего благополучно. О всемилостивая Владычице Богородице, яже не потребовала еси помощи в рождении Сына Божия, подаждь помощь сей рабе Твоей, помощи требующей, наипаче же от Тебе. Даруй ей благомощие в час сей, и младенца иже имать родитися и внити в свет мира сего сподоби в благопотребное время и умнаго света во святем крещении водою и духом. Тебе припадаем, Мати Бога вышняго, молящееся: буди милостива мати сей, ейже прииде время бытии мати, и умоли воплотившагося из Тебя Христа Бога нашего, да укрепит ю силою Своею свыше. Аминь.

Самоначисление женщины-докладчика необычайно. В первых двух частях она выполняет два шагающих ритуала в разных местах, когда она говорит эти слова. В третьем ритуале женщина идет в церковь, чтобы объявить о ее беременности. Строки, которые будут озвучены, представлены вместе с переводами.

Это поможет мне в этом ненавистном медленном рождении. Когда женщина знает, что она беременна, она может стремиться обеспечить хороший прогресс, повторив это обаяние, пока она ступает над мужем, лежащим в постели. С полносрочным, а не с неудачным. Когда беременная женщина уверена, что ребенок жив, она должна пойти в церковь и, стоя перед алтарем, провозгласить следующее.

Молитва при трудных родах, перед кесаревым сечением

Пресвятой Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии перед Ея иконою, именуемую Феодоровскою. К кому воззову, Владычице, к кому прибегну в печале моей; к кому принесу слезы и воздыхания моя, аще не к Тебе, Царице Небеси и земли: кто исторгнет мя от тины грехов и беззаконий, аще не Ты, о Мати Живота, Заступнице и Прибежище рода человеческаго. Услыши стенание мое, утеши мя и помилуй в горести моей, защити в бедах и напастях, избави от озлоблений и скорбей и всяких недугов и болезней, от враг видимых и невидимых, умири вражду стужающих мне, да избавлен буду от клеветы и злобы человеческия; такожде от своея ми плоти гнусных обычаев свободи мя. Укрый мя под сению милости Твоея, да обрящу покой и радость и от грехов очищение. Твоему Материному заступлению себе вручаю; буди мне Мати и надеждо, покров и помощь и заступление, радость и утешение и скорая во всем Помощнице. О чудная Владычице! Всяк притекает к Тебе, без Твоея всесильныя помощи не отходит: сего ради и аз недостойный к Тебе прибегаю, да избавлен буду от внезапныя и лютыя смерти, скрежета зубного и вечнаго мучения. Небесное же Царствие получити сподоблюся и Тебе во умиление сердца реку: Радуйся, Мати Божия, Предстательница и Заступница наша усердная, во веки веков. Аминь

Христос сказал, что это явлено. После этих ритуалов в рукопись записаны еще два романа, связанные с рождением, и ритуальные акты. Этот последний ритуал требует расширенной последовательности действий. Женщина должна взять молоко из коровы одного цвета и выпить ее из ее руки и выплюнуть в поток.

Эти ритуалы уникальны в средневековом материале во-первых, потому что они явно полагаются на стихи и поступки, взятые из местных местных источников, а во-вторых, потому что ни в каких других средневековых ритуалах перформанса нет голоса и действия отдельной женщины, которая будет выполнять эти ритуалы,, Ее действия и слова повторяют традиции, которые приобрели авторитет в устно-слуховом мире того, что женщина может сделать, чтобы повысить ее шансы на успешную концепцию и беременность и рождение здорового ребенка.

Видео (кликните для воспроизведения).

С удовольствием разместим Ваши статьи и материалы с указанием авторства.
Информацию присылайте на почту

Молитва о рожающей жене
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here