Молитва Николая Чудотворца краткая

Молитвенное правило: Молитва Николая Чудотворца краткая | golgoffa.ru - ответы из святых книг и открытых источников в сети.

Молитвы святителю Николаю, архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу

Тропарь, глас 4 *

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,/ воздержа́ния учи́теля/ яви́ тя ста́ду твоему́/ я́же веще́й и́стина;/ сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая,/ нището́ю бога́тая./ О́тче священнонача́льниче Нико́лае,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Правилом веры и образом кротости, воздержания учителем явила тебя стаду твоему непреложная Истина. Потому ты приобрел смирением – высокое, нищетою – богатство. Отче, святитель Николай, моли Христа Бога о спасении душ наших.

Кондак, глас 3 *

В Ми́рех, свя́те, священноде́йствитель показа́лся еси́:/ Христо́во бо, преподо́бне, Ева́нгелие испо́лнив,/ положи́л еси́ ду́шу твою́ о лю́дех твои́х/ и спасл еси́ непови́нныя от сме́рти;// сего́ ра́ди освяти́лся еси́, я́ко вели́кий таи́нник Бо́жия благода́ти.

Перевод: В Мирах, святитель, ты явился как совершитель священного служения, ибо исполнив Христово Евангелие, преподобный, ты положил душу свою за людей твоих и спас неповинных от смерти, потому и освятился ты как великий служитель Таинств Божией благодати.

Молитва 1-я ** ​

О, всесвяты́й Нико́лае, уго́дниче преизря́дный Госпо́день, теплый наш засту́пниче и везде́ в скорбех ско́рый помо́щниче. Помози́ мне, гре́шному и уны́лому, в настоя́щем житии́, умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти ми оставле́ние всех мои́х грехо́в, ели́ко согреши́х от ю́ности моея́, во всем житии́ мое́м, де́лом, сло́вом, помышле́нием и все́ми мои́ми чу́вствы, и во исхо́де души́ моея́ помози́ ми, окая́нному, умоли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Соде́теля, изба́вити мя возду́шных мыта́рств и ве́чнаго муче́ния, да всегда́ прославля́ю Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха и твое́ ми́лостивное предста́тельство, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: О, всесвятой Николай, преславный служитель Господень, горячий наш заступник, и везде в скорбях скорый помощник! Помоги мне, грешному и унывающему: в нынешней жизни умоли Господа Бога даровать мне отпущение всех моих грехов, сколько согрешил я от юности моей в течение всей моей жизни делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами; и при исходе души моей помоги мне, несчастному, умоли Господа Бога, всего творения Создателя, избавить меня от воздушных мытарств и вечного мучения, дабы я постоянно прославлял Отца, и Сына, и Святого Духа, и твое милостивое предстательство, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Молитва 2-я **

О, всеблаги́й о́тче Нико́лае, па́стырю и учи́телю всех, ве́рою притека́ющих ко твоему́ заступле́нию и те́плою моли́твою тебе́ призыва́ющих, ско́ро потщи́ся и изба́ви Христо́во ста́до от волко́в, губя́щих е, и вся́ку страну́ христиа́нскую огради́ и сохрани́ святы́ми твои́ми моли́твами от мирска́го мяте́жа, тру́са, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от гла́да, пото́па, огня́, меча́ и напра́сныя сме́рти. И я́коже поми́ловал еси́ трие́х муже́й, в темни́це седя́щих, и изба́вил еси́ их царе́ва гне́ва и посече́ния ме́чного, та́ко поми́луй и мене́, умо́м, сло́вом и де́лом во тьме грехо́в су́ща, и изба́ви мя гне́ва Бо́жия и ве́чныя ка́зни, я́ко да твои́м хода́тайством и по́мощию, Свои́м же милосе́рдием и благода́тию Христо́с Бог ти́хое и безгре́шное житие́ даст ми пожи́ти в ве́це сем и изба́вит мя шу́ияго стоя́ния, сподо́бит же десна́го со все́ми святы́ми. Ами́нь.

Перевод: О, всеблагой отче Николай, пастырь и учитель всех, с верою прибегающих к твоему заступничеству и в горячей молитве тебя призывающих! Скоро поспеши и избавь Христово стадо от волков, губящих его, и всякую страну христианскую огради и сохрани святыми твоими молитвами от мирского мятежа, землетрясения, нашествия иноплеменников и междоусобной войны, от голода, наводнения, огня, меча и от внезапной смерти. И как ты помиловал трех мужей, в темнице сидевших, и избавил их от царского гнева и от усечения мечом, так помилуй и меня, умом, словом и делом во тьме грехов пребывающего, и избавь меня от гнева Божия и вечного наказания, да твоим ходатайством и помощью, Своим же милосердием и благодатию Христос Бог тихую и безгрешную жизнь даст мне прожить в веке сем и избавит меня от участи стоящих слева, и сподобит стать справа со всеми святыми. Аминь.

Молитва 3-я

Молитва 4-я

О, вели́кий засту́пниче, архиере́ю Бо́жий, Нико́лае преблаже́нне, и́же подсо́лнечную осия́вый чудесы́, призыва́ющим же тя ско́рый услы́шатель явля́йяся, и́хже при́сно предваря́еши и спаса́еши, и избавля́еши, и от бед вся́ческих изъима́еши, от Бо́га да́нною ти чуде́с и даро́в благода́тию! Услы́ши мя недосто́йнаго, с ве́рою тя призыва́юща и моле́бное тебе́ принося́ща пе́ние; тебе́ бо хода́тая на умоле́ние ко Христу́ предлага́ю. О преслову́щий в чудесе́х, святи́телем высото́! я́ко име́яй дерзнове́ние, ско́ро Влады́це предста́ни, и преподо́бнии свои́ ру́це моле́бне к Нему́ простри́ о мне гре́шнем, и от Него́ щедро́ты бла́гости пода́ждь ми, и приими́ мя в свое́ заступле́ние, и от всех бед и зол мя изба́ви, от наше́ствия враго́в ви́димых и неви́димых свобожда́я, и тех всех наве́ты и злохи́трства погубля́я, и борю́щих мя во всей жи́зни мое́й отража́я; прегреше́нием же мои́м проще́ние испроси́, и спасе́на мя Христу́ предста́ви и Ца́рствия Небе́снаго сподо́би улучи́ти за мно́жество того́ человеколю́бия, Ему́же подоба́ет вся́ка сла́ва, честь и поклоне́ние, со безнача́льным его Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 5-я **

Личное прошение

О, святи́телю Христо́в Нико́лае! Услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся тебе́ (имя) и призыва́ющих в по́мощь ско́рое предста́тельство твое́. Ми́лостива к нам сотвори́ Бо́га на́шего, да по Свое́й бла́гости пода́ст нам (содержание прошения). Изба́ви нас, уго́дниче Христо́в, от зол, находя́щих на нас, и во вся́кой жите́йской нужде́ и потре́бе посли́ нам свою́ по́мощь. Ами́нь.

Читайте так же:  Молитвы от аварии на дороге

Краткое житие

Дни памяти 9/22 мая, 6/19 декабря

Святитель Николай — один из самых горячо любимых на Руси святых. За свое милостивое и сострадающее сердце сподобился от Бога многочисленных духовных дарований. Житие свт. Николая исполнено различных чудес и случаев помощи, как при жизни, так и по отшествии от земли. Участвуя в I Вселенском Соборе обличал нечестивого Ария и в порыве ревности даже ударил того по лицу. За последнее был наказан, но вскоре оправдан повелением Самой Пресвятой Богородицы, явившейся нескольким отцам Собора. Свт. Николай — один из самых чтимых на Руси святых, ему молятся путешествующие, о помощи в различных житейских затруднениях, о жизненном устройстве детей, о вступлении в брак, об исцелении в различных недугах.

Молитва Николаю Чудотворцу на желание

В этом мире все чего-то хотят, исключением являются разве только святые люди, которые достигли отрешенности от этого мира и полного беспристрастия. При этом удивительным образом не имея сами никаких потребностей, они стремятся помогать другим и достигать благих целей. Вот почему молитва Николаю Чудотворцу на желание может принести вам различные блага, если знать, как обратиться к святому.

Образ святого Николая Угодника

Его почитают в разных странах и на территории Руси особенно. Он творил множество чудес, будучи епископом в своем небольшом городе, и еще больше сотворил после того как оставил мир бренный. На протяжении около двух тысяч лет (святитель родился спустя примерно 250 лет после Христа) молитва Николаю Чудотворцу исполняющая желания помогает людям во всем мире, его просят самые разные представители рода человеческого:

Помимо этого, есть целые группы людей, которые прибегают к помощи именно этого святого, среди таковых:

 • взрослые, которые молятся о детках;
 • моряки и другие путешественники;
 • торговцы и бизнесмены.

Весьма популярной является молитва Николаю Чудотворцу об исполнении желания замужества, так как он помогает одиноким женщинам.

Вообще, святой считается одним из самых добрых заступников людских, поэтому ему молятся о самом разном. Главное тут – сохранять искренность и веру.

Отличия молитвы и заклинания

Многие верующие до сих пор имеют магическое сознание и путают весьма существенные концепции. Даже, если перед вами сильная молитва на исполнение желания Николаю Угоднику не следует считать такой набор фраз заклинанием или чем-то подобным, ведь молитва:

 • исполняется всегда в итоге по воле Божьей, а не молящего;
 • имеет основной целью возвышение души, а не обретение земных благ.

Даже, если вы молитесь святому Николаю Чудотворцу, то все равно обращаетесь к Господу и настоящая даже очень мощная молитва исполняющая желание имеет именно такой механизм, в отличие от заклинаний или чего-то подобного, когда обращение может быть к самым разным (в том числе и инфернальным) сущностям, которые далеко не всегда заботятся о благе людском в отличие от святых и Всевышнего.

Как молиться святому Николаю Чудотворцу

Помимо понимания указанных ранее пунктов, нужно также соблюдать и некоторое упорство, и старание. Иногда исполнение желания за один день не свершается, но, как говорят священники, такое тоже делается не от попустительства Господа, а по потребности. Если вы не получили нужного сразу, то либо неусердно молились, либо Господь специально немного откладывает исполнение по определенным причинам, о которых со временем узнаете и вы.

Поэтому не следует проявлять маловерие, если хотите получить помощь от святого Николая Чудотворца в исполнении желания. Лучше проявить больше старания и соблюдать условия:

 • уединение – к примеру, дома нужно устраиваться для молитвы в тихой и спокойной атмосфере, чтобы не отвлекаться;
 • сосредоточение – не следует за молитвой размышлять о том чем нужно заняться после или какова будет погода в ближайшие дни;
 • искренность – молитва представляет собой в том числе и своеобразную работу души, всегда нужно стремиться к более высокой вере и искренности;
 • отрешенность – в молитве даже на тело не следует обращать внимание, есть только взывающая душа и объект взывания;
 • старательность – требуется, как и в любом другом деле, только тут нужна не «глупая» старательность в прочтении определенного количества молитв, но больший акцент на качество и труд души.

Помимо этого, потребуется выучить текст молитв Николаю Чудотворцу на желания, но начинать надо, возможно, и с бумажкой.

Молитвы на желание Николаю Чудотворцу

О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче! Помози мне грешному и унылому в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечного мучения: да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

О всеблагий отче Николае, пастырю и учителю, всех верою притекающих к твоему заступлению и теплою молитвою тебе призывающих! Скоро потщися, и избави Христово стадо от волков губящих е; и всяку страну христианскую огради и сохрани святыми твоими молитвами от мирскаго мятежа, труса, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани, от глада, потопа, огня, меча и внезапныя смерти. И якоже помиловал еси триех мужей в темнице седящих, и избавил еси их царева гнева и посечения мечнаго, тако помилуй и мене, умом, словом и делом во тме грехов суща, и избави мя гнева Божия и вечныя казни, яко да твоим ходатайством и помощию, Своим же милосердием и благодатию, Христос Бог тихое и безгрешное житие даст ми пожити в веце сем, и избавит мя шуияго стояния, сподобит же деснаго со всеми святыми во веки веков. Аминь.

Чудотворец Николай, помоги мне в желаниях моих бренных. Не сердись на просьбу дерзкую, но и не покинь меня в делах суетных. Что во благо возжелаю, исполни своей милостью. Коли лихое хочу, отврати напасти. Пускай все желания праведные исполнятся, а жизнь моя счастьем наполнится. Да будет воля твоя, Аминь.

О, всесвятый Николай, угодник Господа, наш заступник и в любых скорбях помощник. Помоги мне грешному да унылому в моем житие, умоли Господа даровать мне оставление моих грехов, совершенных от юности и в течение жизни всей, делом, словом и помышлением и всеми моими чувствами. И помоги мне, окаянному, умоли Господа Бога избавить меня от мытарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца, Сына и святого Духа, и твое милостивое предстательство, ныне и присно и во веки веков, Аминь.

Молитва Николаю Угоднику о помощи

На Руси немало святых, много людей славили Господа и удостоились чудесных умений и почитания другими людьми. Но только один из них имеет особое почитание и назван Божьим Угодником. Именно поэтому молитва святому Николаю Чудотворцу о помощи обладает таким сильным воздействием, именно поэтому к нему обращаются нуждающиеся в самых трудных ситуациях и получают поддержку божьего угодника.

Читайте так же:  Василий поляномерульский о молитве

Почему так сильна помощь Николая Угодника

Каждый может сам обращаться к Господу и молитва, так или иначе, будет услышана, только вот эффекты могут быть разными. Того, кто действительно развил в себе веру и самоотречение Господь ближе подпускает к себе, а точнее, они сами становятся ближе к нему. Благодаря этому и молитвы таких святых слышны ему лучше и своим приближенным чадам Он помогает по просьбе.

Таким образом молитва Николаю Угоднику о помощи просит святого самого обратиться о вас или вашей проблеме к Господу. В этом смысл подобной практики, которая активно используется на Руси с давних времен. Вы просите святого молиться о вас, ведь зачастую эти люди и после того как почили, продолжают заботиться о верующих и помогать в делах насущных.

На самом деле трудно стать угодником божьим, ведь стандарты невероятно высоки. Лучший пример – Христос, Он угодил Господу, но, кто может повторить Его пример?

Из этого факта становится понятным, насколько своеобразное «звание», которое дано Николаю Чудотворцу является почетным и высоким и почему помощь от этого святого является такой эффективной и утешает верующих.

Как молиться о помощи

Для того, чтобы иметь всегда возможность обратиться к святителю, лучше всего знать наизусть как звучит сильная молитва Николаю Чудотворцу о помощи, ведь не всегда есть возможность посмотреть, например, в молитвослов.

Конечно, есть канонические слова не запомнены, вполне допустимо молиться и своими словами.

Так или иначе, есть много свидетельств о том, как молитва о помощи святителю Николаю Чудотворцу помогала:

 • в непогоду морякам и летчикам;
 • в пугающих ситуациях;
 • когда требовалась поддержка и только чудо могло помочь;
 • справиться со страстями и дурными помыслами.

Помимо этого, полезно молится не только за себя и просить о помощи в жизни, но и взывать о помощи человеку, который вам близок и дорог. Такая просьба Николаю Чудотворцу тоже является действенной и эффективной.

Следует вспомнить о земном пути святого, который творил множество чудес и всегда помогал людям. Также Николай Угодник был священником, то есть наставлял людей в вере и занимался проповедью. Поэтому к нему полезно обращаться регулярно, даже, когда просто требуется поддержка и есть намерение укрепиться в вере.

Он услышит мольбы искренне верующего и поможет стать на верный путь. Вот разные варианты как искать помощи Николая Чудотворца.

Молитвы о помощи Николаю Чудотворцу

О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче! Помози мне грешному и унылому в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечного мучения: да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

О всехвальный, великий чудотворче, святителю Христов, отче Николае!

Молим тя, буди надежда всех христиан, верных защитель, алчущих кормитель, плачущих веселие, болящих врач, по морю плавающих управитель, убогих и сирых питатель и всем скорый помощник и покровитель, да мирное зде поживем житие и да сподобимся видети славу избранных Божиих на небеси, и с ними непрестанно воспевати единаго в Троице поклоняемого Бога во веки веков. Аминь.

О добрый наш пастырю и богомудрый наставниче, святителю Христов Николае! Услыши нас грешных, молящихся тебе и призывающих в помощь скорое предстательство твое; виждь нас немощных, отвсюду уловляемых, всякаго блага лишенных и умом от малодушия помраченных; потщися, угодниче Божий, не оставити нас в греховнем плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяниих наших.

Моли о нас недостойных Содетеля нашего и Владыку, ему же ты со безплотными лики предстоиши: милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делом нашим и по нечистоте сердец наших, но по своей благости воздаст нам.

На твое бо ходатайство уповающе, твоим предстательством хвалимся, твое заступление на помощь призываем, и ко пресвятому образу твоему припадающе, помощи просим: избави нас, угодниче Христов, от зол находящих на нас, и укроти волны страстей и бед возстающих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тине страстей наших. Моли, святителю Христов Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велию милость, ныне и присно и во веки веков.

О великий заступниче, архиерею Божий, Николае преблаженне, иже подсолнечную осиявый чудесы, призывающим же тя скорый услышатель являйяся, ихже присно предваряеши и спасаеши, и избавляеши, и от бед всяческих изъимаеши, от Бога данною ти чудес и даров благодатию!

Услыши мя недостойнаго, с верою тя призывающа и молебное тебе приносяща пение; тебе бо ходатая на умоление ко Христу предлагаю.

О пресловущий в чудесех, святителем высото! яко имеяй дерзновение, скоро Владыце предстани, и преподобнии свои руце молебне к Нему простри о мне грешнем, и от Него щедроты благости подаждь ми, и приими мя в свое заступление, и от всех бед и зол мя избави, от нашествия врагов видимых и невидимых свобождая, и тех всех наветы и злохитрства погубляя, и борющих мя во всей жизни моей отражая; прегрешением же моим прощение испроси, и спасена мя Христу представи и Царствия Небеснаго сподоби улучити за множество того человеколюбия, Емуже подобает всяка слава, честь и поклонение, со безначальным Его Отцем, и с Пресвятым и Благим и Животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков.

Молитвы Николаю Чудотворцу о здравии

С этими молитвами вы можете обратиться к Николаю Чудотворцу с просьбами о здравии (себя и родных), а также об исцелении и избавлении от недуга.

Читайте так же:  Молитва Николая Угодника на деньги

Выберите нужное из меню:

 • За здравие
  • Родителей
  • Матери
  • Детей
  • Мужа и близких
  • О своем здоровье
 • Болящему
  • Об исцелении от болезней
 • От пагубного
  • О избавлении от пьянства
 • Другое
  • О счастье и здоровье

Все молитвы подряд:

Молитва Николаю Чудотворцу о здравии родителей

Святой Чудотворец Николай, с искренней мольбой обращаюсь к тебе.

Прошу тебя защитить моих родителей от болезней, от немощи и слабости.

Помоги им идти по пути праведному и даруй им надежду на Царствие Небесное.

Не позволь поддаться греховным искушениям.

Заступись за них перед Господом нашим.

Да будет воля твоя.

Молитва Николаю Угоднику о здравии мамы

О, Святой Николай Угодник.

Помоги выздороветь моей любимой матери,

И не прогневайся на меня за греховную скорбь.

Молитва о здоровье детей Николаю Чудотворцу

О, пресвятой Божий Угодник – Святой Николай Чудотворец.

Даруй милость на выздоровление моего любимого чада.

Прошу, прости мне греховную скорбь и не гневайся на меня за невежество.

Молитва о здравии мужа и близких людей Николаю Угоднику

О всехвальный, великий чудотворче, святителю Христов, отче Николае!

Молим тя, буди надежда всех христиан, верных защитель, алчущих кормитель, плачущих веселие, болящих врач, по морю плавающих управитель, убогих и сирых питатель и всем скорый помощник и покровитель,

да мирное зде поживем житие и да сподобимся видети славу избранных Божиих на небеси, и с ними непрестанно воспевати единаго в Троице поклоняемого Бога во веки веков.

Молитва Николаю Чудотворцу о своем здоровье

О, Николай Всесвятой, угодник Господней, вечный заступник наш, и повсюду во всех бедах помощник наш.

Помоги мне, Божьему рабу (имя), унылому и грешному, в настоящей жизни, попроси Господа даровать мне оставление грехов моих, ибо согрешил я делом, словом, в помыслах и всеми своими чувствами.

Помоги мне окаянному, Святой Чудотворец, попроси Господа нашего о здравии крепком, избавь меня от мучений и мытарств.

Молитва об исцелении от болезней Николаю Чудотворцу

Святой Николай Чудотворец, Спаситель наших заблудших душ.

Видео (кликните для воспроизведения).

Обращаемся к тебе со смиренной просьбой в болезни и немощи.

Отстрани от (имя) порчу и тяжкий недуг.

Отпусти (имя) все грехи, ставшие причиной столь тяжких страданий.

Прими раскаяние болящего и его близких.

Пусть все болезни покинут его бренное тело и прибудет несокрушимое здоровье и благодать.

Пусть Господь через тебя услышит нашу смиренную просьбу и не осудит ее.

Попроси, о Святителе Николай, чтобы все невзгоды отпустили и болезни покинули навсегда.

На все твоя воля.

Молитва Николаю Угоднику об избавлении от пьянства

Святой Чудотворец, Николай Угодник!

С просьбой к Тебе обращаюсь.

Смилуйся и пошли избавление от пьянки горькой Рабу Божьему (имя).

Нашли на него омерзение к водке, и избавь от тяги пагубной ко всему хмельному.

Чтобы не мог он пить, пригубить напиток хмельной без отвращения и мерзости.

Пусть не пьет он ни днем, ни ночью, ни утром, ни дома, ни в гостях, ни в постный день, ни в праздник.

Слово его Твое Святое от хмеля остановит как никто из святых водку не пил, так пусть и раб Божий (имя) не пьет.

Ключ. Замок. Язык.

Молитва о счастье и здоровье Николаю Чудотворцу

О, добрый наш пастырю, и богомудрый наставниче, святителю Христов Николае!

Услыши нас, Почитаемый верующими людьми во всём мире Святитель Николай, он же Николай Чудотворец, Мирликийский чудотворец, грешных, молящихся тебе и призывающих в помощь скорое предстательство твое;

виждь нас немощных, отвсюду уловляемых, всякаго блага лишенных и умом от малодушия помраченных; потщися, угодниче Божий, не оставити нас в греховнем плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяниих наших.

Читайте так же:  Молитва о получении квартиры

Моли о нас недостойных Содетеля нашего и Владыку, ему же ты со безплотными лики предстоиши:

милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делом нашим и по нечистоте сердец наших, но по своей благости воздаст нам.

На твое бо ходатайство уповающе, твоим предстательством хвалимся, твое заступление на помощь призываем, и ко пресвятому образу твоему припадающе, помощи просим:

избави нас, угодниче Христов, от зол, находящих на нас, и укроти волны страстей и бед возстающих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тине страстей наших.

Моли, святителю Христов Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велию милость, ныне и присно и во веки веков.

Как молиться свт. Николаю Чудотворцу о помощи в делах

Спасибо что зашли на наш сайт, перед тем как начать чтение вы можете подписаться на интересную православную mail рассылку, для этого вам необходимо кликнуть по этой ссылке «Подписаться»

Свт. Николай Чудотворец

Содержание страницы

Молитвы свт. Николаю Угоднику

О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче!

Помози мне грешному и унылому в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечного мучения: да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков.

Молитва вторая

О великий заступниче, архиерею Божий, Николае преблаженне, иже подсолнечную осиявый чудесы, призывающим же тя скорый услышатель являйяся, ихже присно предваряеши и спасаеши, и избавляеши, и от бед всяческих изъимаеши, от Бога данною ти чудес и даров благодатию!

Услыши мя недостойнаго, с верою тя призывающа и молебное тебе приносяща пение; тебе бо ходатая на умоление ко Христу предлагаю.

О пресловущий в чудесех, святителем высото! яко имеяй дерзновение, скоро Владыце предстани, и преподобнии свои руце молебне к Нему простри о мне грешнем, и от Него щедроты благости подаждь ми, и приими мя в свое заступление, и от всех бед и зол мя избави, от нашествия врагов видимых и невидимых свобождая, и тех всех наветы и злохитрства погубляя, и борющих мя во всей жизни моей отражая; прегрешением же моим прощение испроси, и спасена мя Христу представи и Царствия Небеснаго сподоби улучити за множество того человеколюбия, Емуже подобает всяка слава, честь и поклонение, со безначальным Его Отцем, и с Пресвятым и Благим и Животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков.

Молитва третья

О всехвальный, великий чудотворче, святителю Христов, отче Николае!

Молим тя, буди надежда всех христиан, верных защитель, алчущих кормитель, плачущих веселие, болящих врач, по морю плавающих управитель, убогих и сирых питатель и всем скорый помощник и покровитель, да мирное зде поживем житие и да сподобимся видети славу избранных Божиих на небеси, и с ними непрестанно воспевати единаго в Троице поклоняемого Бога во веки веков. Аминь.

Почему святителя просят о помощи в делах и успешном их завершении?

Иконография: Николай Чудотворец (поясной)Датировки: XIX в. Материал: Дерево, темпера, позолота. Размеры иконы:высота 32,5 см, ширина 27 см Поясное изображение святителя. Его голова увенчана короной. В левой руке он держит Евангелие, а правая поднята в благословляющем жесте. Справа и слева от его лика в облаках представлены полуфигуры Христа и Богоматери. © Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля

Николай Чудотворец, имя твое – синоним теплоты, любви, защиты, душевного спокойствия. В храмах твоих – несть числа паломников. Там, где икона твоя, всегда и тот, кто поклонится лику твоему. Слезы пролить перед тобой – как поделиться сокровенной болью с близким другом. Нет такого христианина, который бы не знал, не слышал и, наверное, ни разу не молился бы Святителю Николаю, Мир Ликийских Чудотворцу.

Полезные материалы

Еще при жизни Николай Угодник стал благодетелем рода человеческого: за помощью к нему прибегали верующие и язычники – никто не знал отказа от святого. Вот что говорит о святителе Николае его современник святой Андрей Критский:

Двери дома святителя Николая были открыты круглосуточно для всех страждущих: так велика была любовь в его сердце к ближнему своему. Для сирот он стал отцом, для алчущих – кормителем, для болящих – врачевателем, для угнетенных – заступником.

Не перестал творить он добрые дела и после своей земной кончины, лишь расширил границы своей «епархии» и стал пастырем всех душ человеческих. Святителю Николаю молятся по всякой надобности:

 • о возвращении здоровья,
 • о семейном счастии,
 • в поисках работы,
 • в крайней материальной нужде,
 • в путешествии,
 • девицы – о замужестве,
 • осужденные невинно о благоприятном исходе суда,
 • моряки о покровительстве,
 • заключенные об облегчении участи,
 • учащиеся о помощи в учебе,
 • в любых тяжелых жизненных обстоятельствах.

Реальные случаи помощи от святого

Как правильно молиться святому?

Иконография: Николай Чудотворец (поясной) Датировки: XIX в. Вторая половина XIX века. Происхождение: д.Колекино, Вышковский с/с, Лихославльский район. Материал: Дерево, масло. Размеры иконы: высота 78 см, ширина 48 см Поясное изображение благословляющего Николая Чудотворца с Евангелием в руке. По сторонам от него Иисус Христос с Евангелием и Богоматерь с омофором.

Читайте так же:  Молитва к велесу перед началом дела

Молитва – это обращение к Богу. Даже если вы молитесь святому, вы все равно обращаетесь, прежде всего, к Богу, потому что святой может творить чудеса только через Господа.

Молитва – это диалог. Важно не только высказаться, но и быть услышанным.

Для этого нужно настроиться на молитву. Иногда этого очень сложно добиться: отвлекает телесная боль, леность ума, закосневшего в привычке нерадения, полная расслабленность души, и тела. Мы носим свои пороки как одежду и сбросить ее тяжело. Надо постараться найти внутренний покой, прислушаться к своему сердцу и тогда оно само начнет говорить… Тогда все слова молитвы, которые вы будете читать с листа или по памяти, переплавятся сердечным огнем, и будут звучать искренне…а не произноситься на «автомате»…

Саму молитву очень полезно прочесть про себя еще до обращения к святому, дабы постараться вникнуть в суть и истолковать для себя церковнославянский язык, который с непривычки может показаться труднодоступным для понимания.

Есть люди разочарованные, разуверившиеся, которые говорят: «Мне не помог…» Значит не было на то позволения Божиего… К сожалению не все складывается в жизни так, как мы хотим. Не стоит воспринимать святого как волшебную палочку… Возможно, ваш случай – как отдельное предложение в контексте всей вашей жизни, не может рассматриваться выдернутым из общей картины… В такой ситуации можно посоветовать лишь не отчаиваться, не думать что святой вас игнорирует.

Очень важно не забывать благодарить Николая Чудотворца: сходить в храм, поставить свечку перед образом, возможно заказать молебен или акафист. По свидетельствам многих, те, кто хотя бы раз получал помощь от святителя Николая, обретали в его лице поддержку на всю свою жизнь.

Святитель Христов Николай стал той лествицею в небо, по которой мы можем приблизиться к Господу. Его называют «самым быстрым помощником» потому что он слышит обращенное к нему молитвенное слово всегда и везде.

В народе к его имени неизменно прибавляют эпитеты «теплый», «любимый», ласково называют «батюшкой». Образ его преисполнен такого всеобъемлющего милосердия и добросердечия, что его хватает на всех. Только позови – как мытарь позвал Господа, попроси – как дитя просит свою мать. Он увидит в сердце твоем нужду и придет.

Краткое житие

Николай Чудотворец с житием в 18 клеймах.

Только слышишь его имя и в сердце сразу разливается теплота…Вот он рядом, его присутствие как незримый источник света — невидимо, но ощутимо: и согреет, и от ненастья житейского оградит, и поможет.

Родился будущий подвижник в городе Патары, в области Ликия, что на юге Малой Азии. Родители его были люди благочестивые и набожные, сам Николай тоже с малых лет питал любовь к Господу. Сохранилось предание о том, как во время затянувшегося по какой-то причине таинства крещения, он простоял в купели целых три часа, воздавая таким образом славу Святой Троице.

Как только он подрос, дядя его, епископ Патарский, забрал отрока во храм, где юноша начал свое служение в должности низшего клирика – чтеца. Позже епископ возвел благочестивого отрока в сан пресвитера.

Вступив в священнический сан, Николай Чудотворец ужесточил и без того свою аскетичную жизнь: долгие часы проводил в молитве, посте, принимал пищу только раз в сутки – по вечерам, никогда не отказывал тем, кто прибегал к нему за помощью.

Биография святителя полнится эпизодами, характеризующими его как человека отзывчивого и чуткого к чужой беде. Как-то во время морской поездки в Палестину разыгралась буря, которую Чудотворец усмирил своими молитвами, а разбившегося о палубу матроса вернул к жизни.

Другой раз он помог не имущему христианину устроить судьбу дочерей. Девицы остались бесприданницами, и отчаяние едва не толкнуло их на стезю блуда. Святитель Николай тайно бросил им в окно три узелочка с золотом, предотвратив тем самым их нравственное падение и обеспечив приданым.

Он жил в городе Миры (крупной метрополии в Ликийской земле), когда ведомый божественным промыслом взошел на кафедру архиепископа.

Жить он продолжал скромно, удивляя всех своим постничеством, простотой и добросердечием.

Еще при жизни прославился многими чудесами: спасением жителей города от голода, усмирением мятежа только одним своим словом и присутствием, спасением тонущего корабля, на котором как бы появился бесплотный дух его и вместо кормчего повел судно в тихую гавань, спасением невинно осужденных на смертную казнь….

Несмотря на кроткий нрав и незлобливое сердце, святитель Николай вел непримиримую борьбу с язычеством и идолопоклонством. Во время гонений христиан при императоре Диоклетиане даже сидел в темнице, а во время распространения ереси Ария вновь был заключен под стражу.

Дело было так. На Первом Вселенском соборе в Никее в 325 году, слушая очередную богохульную речь Ария, отвергавшего единосущие Бога Отца и Бога Сына, святитель Николай был охвачен таким возмущением, что не выдержал и ударил лжеучителя по щеке. Отцы Собора нашли поведение архиепископа неподобающим и лишили его атрибута его духовного сана: омофора. После чего Чудотворец был препровожден в темницу.

Однако вскоре священники вернули ему и свободу, и сан, — некоторым из них было видение, в котором сам Иисус Христос и Пресвятая Матерь Его выступили защитниками дерзновенного священника.

Видео (кликните для воспроизведения).

Господь судил Николаю Угоднику долгую жизнь, за время которой благочестивый архиерей совершил множество чудес и добрых дел.

Молитва Николая Чудотворца краткая
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here