Молитва крупным шрифтом да воскреснет Бог

Молитвенное правило: Молитва крупным шрифтом да воскреснет Бог | golgoffa.ru - ответы из святых книг и открытых источников в сети.

Молитва Честно́му Кресту (Да воскреснет Бог. )

Зна́менуй себя крестом и говори молитву Честно́му Кресту:

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут; я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ лю́бящих Бо́га и зна́менующихся кре́стным зна́мением, и в весе́лии глаго́лющих: ра́дуйся, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день, прогоня́яй бе́сы си́лою на тебе́ пропя́таго Го́спода на́шего Иису́са Христа́, во ад сше́дшаго и попра́вшего си́лу диа́волю, и дарова́вшаго нам тебе́ Крест Свой Честны́й на прогна́ние вся́каго супоста́та. О, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день! Помога́й ми со Свято́ю Госпоже́ю Де́вою Богоро́дицею и со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.

Или кратко:

Огради́ мя, Го́споди, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Твоего́ Креста́, и сохра́ни мя от вся́каго зла.

Молитвы в бесовских напастях и искушениях

Молитва Честному Кресту 1

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут; я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ лю́бящих Бо́га и зна́менующихся кре́стным зна́мением, и в весе́лии глаго́лющих: ра́дуйся, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день, прогоня́яй бе́сы си́лою на тебе́ пропя́таго Го́спода на́шего Иису́са Христа́, во ад сше́дшаго и попра́вшего си́лу диа́волю, и дарова́вшаго нам тебе́ Крест Свой Честны́й на прогна́ние вся́каго супоста́та. О, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день! Помога́й ми со Свято́ю Госпоже́ю Де́вою Богоро́дицею и со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.

Или кратко:

Огради́ мя, Го́споди, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Твоего́ Креста́, и сохрани́ мя от вся́каго зла.

Псалом 90

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся, рече́т Го́сподеви: Засту́пник мо́й еси́ и Прибе́жище мое́, Бо́г мо́й, и упова́ю на Него́. Я́ко То́й изба́вит тя́ от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна: плещма́ Свои́ма осени́т тя́, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя́ и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни́, от ве́щи во тме́ преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма́ одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится: оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты́, Го́споди, упова́ние мое́: Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло́, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́ : я́ко А́нгелом свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя́ во все́х путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя́, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́: на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва́ и зми́я. Я́ко на Мя́ упова́, и изба́влю и́: покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне́, и услы́шу его́: с ни́м е́смь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́: долгото́ю дни́й испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние Мое́.

Перевод: Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу: «прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!» Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение – истина Его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится: только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал: «Господь – упование мое»; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим; не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему; ибо Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею; на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона. «За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое». 2

Молитва Святому и Животворящему Кресту Господню

О, ди́вный чудоде́йственною си́лою четвероконе́чный и трисоста́вный Кре́ст Христо́в! У подно́жия твоего́ во пра́х распросте́ртый, поклоня́юся ти́, честно́е Дре́во, отгоня́ющее от на́с вся́кое де́монское стреля́ние и освобожда́ющее на́с от все́х бе́д, скорбе́й и напа́стей. Ты́ бо еси́ Дре́во жи́зни, ты́ еси́ очище́ние возду́ха, освяще́ние свята́го хра́ма, огражде́ние на́шего жили́ща, охране́ние одра́ моего́, просвеще́ние ума́ моего́, се́рдца и все́х мои́х чу́вств. Твое́ свято́е зна́мение огражда́ет мя́ со дня́ моего́ креще́ния, оно́ со мно́ю и на мне́, во вся́ дни́ живота́ моего́, на су́ше и на вода́х, оно́ же сопровожда́ть мя́ бу́дет до моги́лы, осени́т и пра́х мо́й, оно́ бо, свято́е зна́мение чудоде́йственнаго Креста́ Госпо́дня, возвести́т все́й вселе́нной о часе́ всео́бщаго воскресе́ния ме́ртвых и после́дняго стра́шнаго и пра́веднаго Суда́ Бо́жия.
О, Кре́сте Всечестны́й! Осене́нием твои́м вразуми́, научи́ и благослови́ мя, недосто́йнаго, всегда́ несомне́нно ве́рующаго в непобеди́мую си́лу твою́, огради́ мя от вся́каго врага́ и супоста́та, исцели́ вся́ неду́ги моя́ душе́вныя и теле́сныя.
Г о́споди, Иису́се Христе́ Сы́не Бо́жий! Си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́ Твоего́ поми́луй и спаси́ мя, гре́шнаго. Ами́нь.

Псалом 45

Бо́г на́м Прибе́жище и Си́ла, Помо́щник в ско́рбех обре́тших ны́ зело́. Сего́ ра́ди не убои́мся, внегда́ смуща́ется земля́, и прелага́ются го́ры в сердца́ морска́я. Возшуме́ша и смято́шася во́ды и́х, смято́шася го́ры кре́постию Его́. Ре́чная устремле́ния веселя́т гра́д Бо́жий: освяти́л е́сть селе́ние Свое́ Вы́шний. Бо́г посреде́ его́, и не подви́жится: помо́жет ему́ Бо́г у́тро зау́тра. Смято́шася язы́цы, уклони́шася ца́рствия: даде́ гла́с Сво́й Вы́шний, подви́жеся земля́. Госпо́дь си́л с на́ми, Засту́пник на́ш Бо́г Иа́ковль. Прииди́те и ви́дите дела́ Бо́жия, я́же положи́ чудеса́ на земли́: отъе́мля бра́ни до коне́ц земли́, лу́к сокруши́т и сло́мит ору́жие, и щиты́ сожже́т огне́м. Упраздни́теся и разуме́йте, я́ко А́з е́смь Бо́г: вознесу́ся во язы́цех, вознесу́ся на земли́. Госпо́дь си́л с на́ми, Засту́пник на́ш Бо́г Иа́ковль.

Читайте так же:  Молитва самая маленькая

Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его; он не поколеблется: Бог поможет ему с раннего утра. Восшумели народы; двинулись царства: [Всевышний] дал глас Свой, и растаяла земля. Господь сил с нами, Бог Иакова заступник наш. Придите и видите дела Господа, – какие произвел Он опустошения на земле: прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сжег огнем. Остановитесь и познайте, что Я – Бог: буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иакова. 2

Молитва «Да воскреснет Бог» или молитва Честному и Животворящему Кресту

Наверняка, Вы встречали такой тип людей, которые исподлобья смотрят на жизнь и езде и всюду видят если не врагов, то недругов. Они живут в постоянном опасении и переживании. Встречая таких людей, удивляешься, неужели Евангелия и мать-церковь научили их подобному мироощущению – смотреть на все искоса, в каждом видеть потенциального врага и все время опасаться того, что служители тьмы, колдуны, ворожеи или просто соседи что-то такое придумают, от чего они потерпят ущерб.

Обычно такие люди любят защищаться от темных сил с помощью самодельных молитв или молитв, содержание которых для них остается не совсем ясным. Молитвы, переписанные своими словами, представляют собой смесь грамматических и смысловых ошибок. Часто такие молитвы, даже написанные на церковно-славянском языке, ничего не значат и больше напоминают заклинание.

Христианское созерцание и мироощущение – очень светлое и жизнеутверждающее. А таким страшливым и боязливым стоит напомнить слова самого Господа: «Да просияет свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного».

Значение и сила молитвы

Воскресная молитва Кресту «Да воскреснет Бог» – самая сильная, действующая, могущественная молитва, завершающая вечернее правило, прочитав которую, бояться точно ничего не нужно. Бояться стоит только собственной глупости и неразумения, которые в итоге дают маловерие и неумение полагаться всецело на милость Божью.

В вечернее правило эту молитву поместили не Святые отцы, а пращур Господа Иисуса Христа по плоти Царь Давид. Именно он действием Святого Духа сказал в одном из своих псалмов: «Да воскреснет Бог, и расточаться врази его».

Интересно, что на старинных крестах, нательных крестиках до никоновской печати с обратной стороны гравировались слова «Да воскреснет Бог и разойдутся врази его». Наши прабабушки и прадедушки во всех тяжких обстоятельствах, осеняя себя крестным знаменем, с душевной бодростью и даже радостью произносили «Да воскреснет Бог, и расточаться врази его». И враги откладывают свои преступные намерения, чувствуя что-то тревожное, и у самого человека, читающего молитву, на душе становится спокойно, уходят страх и тревоги. Душа ощущает себя под покровом Божьим.

За тысячу лет до Рождества Христова открытым текстом Царь Давид предвидел Христово Воскресенье. В том, что он предвидел, нет сомнений, так как в других местах священного писания, в том числе и псалмах, замечательные пророчества о том, что Христу надлежит восстать из мертвых.

В этом случае славянское выражение «Да воскреснет Бог» означает нечто иное – «воскреснет», «восстанет», «явит свое всемогущество и силу», «откликнется на призывание с верой его святого имени».

Каждый раз, когда мы произносим это молитвенное заклинание, падшие духи подлинно бегут от нас во всю сторону, видя, как мы освящаем себя знаменем крестным.

Обратим внимание на церковно-славянское слово «воскресенье». В его конце как будто слышится слово крест, но это только на первый взгляд. Это совпадение, впрочем, характерное для языка святых Кирилла и Мефодия, где и крестьянин – христианин, и крест кажутся словами единого значения.

Однако умудренные филологи, испытывающие на вкус значение каждого древнего слова, Вам скажут, что основа в этом «воскресение» говорит об искре, которая высекается из камня. Отсюда кресало. Пособие для того, чтобы высечь искру и, таким образом, добыть огонь. Замечательно, что русское слово «воскресение» насыщено вот этой энергией Божьей благодати. Тело, с которым Господь вновь соединился своей безгрешной душою и с тех пор уже не расстается, взойдя Небесному Отцу не просто как бог, и не просто как человек, а как богочеловек.

Итак, произнеся слово «воскресение» или воскресную молитву «Да воскреснет Бог, и расточатся врази», мы христиане становимся как будто бы светильником, свечей и исходит от нас (невидима для нас, но видима для падших духов) божественная энергия в виде молний, опаляющих воюющих против нас бесов, заставляющих их скрыться во тьме кромешной.

Слова «Да воскреснет Бог, и расточаться врази его», которыми начинается эта замечательная молитва, избавляют нас от всяких страхов, учат смотреть жизни в лицо, вселяют в нас надежду на то, что и волос единый с главы нашей не упадет.

Молитва Честному и Животворящему Кресту

Эта молитва имеет непростую и даже страшную историю. В просьбе мы обращаемся к Животворящему Кресту, тому, на котором были распят Иисус Христос. Молиться Животворящему Кресту Господню принято от болезней, сглаза, порчи и других всевозможных напастей.

Святая церковь празднует Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Это день, когда великие христианские святыни (гроб Господень и Животворящий Крест) были вновь обретены христианами и открыты для поклонения.

Во II веке римский император язычник Адриан, пытаясь полностью уничтожить в человечестве воспоминания о священных местах, где пострадал за людей и воскрес наш Господь Иисус Христос, приказал засыпать землей Голгофу и гроб Господень и поставить на этом месте капище языческое. В нем стали собираться язычники, да совершать свои идольские жертвоприношения. Но через 300 лет промыслом Божьим христианские святыни были вновь обретены христианами благодаря равноапостольному царю Константину Великому, первому из римских императоров, прекратившим гонения на христиан. Он и мать его царица Елена мечтали обрести животворящий крест, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. Они искренне верили в его силу, а потому отправилась царица в Иерусалим. После долгих и безуспешных поисков повстречался им старый еврей, который рассказал о месторасположении.

Читайте так же:  Молитва перед обедом шарден

Разрушив капище, да с молитвой взрывая землю, наткнулись они на сам гроб Господень, а с ним выкопали и три креста и другие великие святыни. Но надо же было узнать, какой из трех крестов является Животворящим. Тогда патриарх Макарий стал поочередно возлагать кресты на новоусопшего, и произошло чудо – от креста Господнего мертвец ожил.

Все христиане, которые в великом множестве прибыли поклониться кресту святому, увидев чудо воскресения, убедились, что наконец-то найден Животворящий Крест.

Взывая «Господи помилуй», благоговейно кланялся народ честному древу, обретенному в 326 году от Рождества Христова. На этом святом месте царем Константином был воздвигнут величественный храм в честь Воскресения Христова. И на следующий день после его освещения было установлено празднование Воздвижение Честного и Животворящего креста Господня. Этот праздник мы празднуем и по сегодняшний день.

«Да воскреснет Бог» молитва: текст на русском

Краткая версия

Даже краткая версия молитвы Животворящему Кресту Господню обладает невероятной силой и обеспечивает мощную защиту Всевышнего в разных случаях. Христиане искренне верят в ее силу и на протяжении многих веков молятся Кресту, на котором мучился Создатель, чтобы оградить свою семью от любых напастей. Также молитва позволяет приобщиться к Господу, почувствовать его присутствие, получить душевное спокойствие и счастье.

Сила молитвы непосредственно зависит от произносящего ее человека. Все потому, что просьба должна исходить от чистого сердца и с душой. Часто к этой молитве прибегают, чтобы изгнать порчу, очистив душу. Обычно в таких случаях, приходя в церковь, ставят свечу иконе Господа, три раза произносят слова молитвы, псалом 90 и «Честнейшую херувим».

Внимание! Молитва на Пасху входит в обязательные песнопения. Воскресение Христа говорит о том, что он умер за нас грешников, но смерть и грех побеждены, и человечеству доступна вечная жизнь в Царстве Небесном. Поэтому на Пасху принято говорить «Христос Воскрес», а другой человек подтверждает это и говорит «Воистину Воскрес».

Полная версия на старославянском языке

Эта православная молитва не только признание Всевышнему за его деяния, в ней содержится вся суть мира и предназначение человека. Слова, произнесенные искренне и с верой, исцеляют физическое тело и помогают умиротворить духовное.

За все время было известно немало случаев проявления Животворности креста: начиная от исцеления людей от тяжелых болезней и заканчивая воскрешением умерших. Также Крест помогал одолеть врагов и избавиться от демонов.

С помощью креста совершались и совершаются по сей день все церковные таинства:

 • освящается вода, все стихии, верующие;
 • православные носят крест на персях;
 • крестом знаменует Церковь и по смерти во время надгробных песнопений;
 • крест устанавливается на могилу умерших православных людей (кроме самоубийц и отступников).

Внимание! Крест получил название Животворящий (воскрешающий, дарующий жизнь), потому как Иисус Христос после распятия на кресте избавил человечество от вечной смерти в аду, подарив вечную жизнь в Царстве Небесном.

Как читать молитву Честному Кресту «Да воскреснет Бог»

Одни верующие знают много молитв, другие обходятся одной «Отче наш» на все случаи жизни, а некоторые привыкли общаться с Господом своими словами. Пусть молитва «Да воскреснет Бог» не настолько популярна, но если вдруг в Вашей жизни возникла сложная ситуация, Вы пострадали от злых сил или Вам тяжело удержаться от соблазна, она станет незаменимой. То есть читать молитву нужно в час беды. К счастью, текст на русском языке очень простой, поэтому Вы легко его выучите. Но произносить слова нужно правильно, не механично, а понимать смысл каждого слова. Если Вы испытываете сложности с произношением определенных слов или ударением, то поправить себя можно, послушав молитву на видео.

Слушать онлайн «Да воскреснет Бог» 40 раз бесплатно

Стоит тренироваться до тех пор, пока не выучите текст молитвы, произношение и перестанете запинаться. Конечно, сложнее всего будет тем, кто не имеет практики с церковно-славянским языком. В таком случае рекомендуем выучить молитву «Да воскреснет Бог» на русском языке.

Строгих правил чтения молитвы нет. Вы можете адресовать просьбу на протяжении всего дня. Если иконы не оказалось рядом, можете поцеловать нательный крестик.

Молитва «Да воскреснет Бог». Молитва животворящему Кресту Господню

Молитва «Да воскреснет Бог»

Молитву «Да воскреснет Бог» еще называют «молитвой животворящему Кресту Господню» или «молитвой Честному Кресту». Обращаемся мы при этом к Господу с просьбой защитить нас от бесов и диавола. Мы знаем, что Христос после смерти на кресте сошел во ад, чтобы вывести оттуда праведников, смертью смерть попрал и победил ад. Поэтому, раз уж самим нам не под силу совладать со злом, мы обращаемся к Тому, Кто спас нас и выкупил нас ценой своей смерти на Кресте.

Молитва «Да воскреснет Бог»: текст на русском языке

Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящии Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголющих: радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень, прогоняяй бесы силою на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса Христа, во ад сшедшаго и поправшаго силу диаволю, и даровавшаго нам тебе Крест Свой Честный на прогнание всякаго супостата. О, Пречестный и Животворящий Кресте Господень! Помогай ми со Святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь.

Перевод: Да воскреснет Бог, и рассеются Его враги, и пусть бегут от Него все ненавидящие Его. Как исчезает дым, так и они пусть исчезнут; и как тает воск от огня, так пусть погибнут бесы перед любящими Бога и знаменующимися знамением креста и в радости восклицающими: Радуйся, Многочтимый и Животворящий Крест Господень, прогоняющий бесов силою на тебе распятого Господа нашего Иисуса Христа, Который сошел в ад и уничтожил силу диавола и дал нам Тебя, Свой Честный Крест, на прогнание всякого врага. О, Многочтимый и Животворящий Крест Господень, помогай мне со Святою Госпожою Девою Богородицею и со всеми святыми во все века. Аминь.

Видео (кликните для воспроизведения).
Читайте так же:  Молитва о душевном покое от невроза к Матроне Московской

Огради мя, Господи, силою Честнаго и Животворящаго Твоего Креста, и сохрани мя от всякаго зла.

Огради — огороди, защити.

Перевод: Защити меня, Господь, силою Честного (Чтимого) и Животворящего Твоего Креста, и сохрани меня от всякого зла.

Когда читать молитву

 • Эту молитву следует произносить перед самым сном, поцеловав крест, носимый на груди, и оградив себя и постель крестным знамением.
 • К молитве «Да воскреснет Бог» обращаются тогда, когда кажется, что злые силы совсем рядом: искушают бесы, появляются сомнения в вере.
 • Когда человеку становится необъяснимо страшно, и он хочет попросить защиты у Бога.

Суть молитвы «Да воскреснет Бог»

Чтобы понять суть молитвы «Да воскреснет Бог», надо хорошо понимать ее текст. Мы дадим перевод слов, которые могут вызвать затруднения:

 • Расточатся — рассеются, разбегутся.
 • Беси — бесы, диаволы.
 • Знаменующийся — осеняющийся, накладывающий на себя знамение.
 • Глаголющий — говорящий.
 • Пречестный — многочтимый.
 • Поправшаго — победившего, одержавшего верх.
 • Пропятый — распятый. Супостат — противник, враг.
 • Животворящий — дарующий жизнь, воскрешающий.

Суеверное убеждение в том, что злые силы, домовые и другие персонажи преследуют нас повсюду, конечно, не имеет отношения к действительности. Но мы понимаем, что бесы все-таки существуют и иногда в образе искушений они пытаются заставить людей свернуть с пути ко Христу. Но Христос был распят на кресте, пострадав за наши грехи и пришел в мир, чтобы защитить нас. Крест называется Животворящим потому, что Господь избавил нас от власти ада и вечной гибели, даровав жизнь в Царстве Небесном. Поэтому в Его силах уберечь нас от смерти и ада.

Слова во ад сшедшаго и поправшаго силу диаволю напоминают нам о том, что Христос спускался в ад и вывел оттуда святых людей (например, Адама, Моисея), а значит попрал силу диавола, победил его.

Молитва “Да воскреснет Бог и расточатся врази” на русском языке

«Спаси, Господи!». Благодарим что посетили наш сайт и перед тем, как начать читать необходимую информацию просим Вас посмотреть нашу страничку в Инстаграм «Господи, Спаси и Сохрани †» — ссылка https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . Перейдите и посмотритее ее, пожалуйста. В сообществе уже больше 48 000 подписчиков, единомышленников. Если Вам понравится наша группа, пожалуйста подписывайтесь на нее. Мы выкладываем православные редкие молитвы из молитвослова, высказывание святых, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Ангела Хранителя Вам и хорошего, бгагодатного дня! (информация на правах рекламы)

В христианстве существует много молитв, и каждая индивидуальна и красива по-своему. Но есть те, которые создают вокруг человека своеобразный духовный щит, оставаясь настоящим оберегом на всю жизнь. Одной из самых сильных является молитва Честному Кресту “Да воскреснет Бог”. Она защищает от всего злого, нечистых сил и оберегает душу, наполняя её Божьим светом, чистотой и искренностью.

Молитва Животворящему Кресту Господню

Молитвенное слово “Да воскреснет Бог” имеет и второе название – молитва Честному Кресту, псалом 90. Чтобы понять её значение, нужно обратиться к истории становления православия.

В начале IV века император Рима Константин, который впоследствии был назван равноапостольным, Великим и причислен к лику святых, считал своим долгом отыскать Крест, на коем был распят Христос. Его мать, царица Елена, также ставшая святой и почитаемой в христианской религии, отправилась с этой миссией в Иерусалим.

На определённом месте было найдено три креста, на одном из которых, исходя из известных фактов, был воздвигнут для распятия Иисуса, на двух других – разбойники, получившие смерть от казни вместе с ним. Каким из них был настоящий Крест, не ведал никто, и мудрая царица решила, что сам Сын Божий подскажет правильный ответ.

Так ко всем крестам по очереди подносили тяжелобольную женщину – и лишь один, третий, исцелил её. Такой же обряд провели с телом умершего мужчины: у третьего креста он воскрес. Таким образом все сомнения были развенчаны: именно на этом Кресте свои муки принял Иисус, что при жизни исцелял больных и воскрешал умерших, а также продолжал это делать и после Своего Воскресения.

Именно так это орудие казни сохранило в себе великую исцеляющую силу самого Спасителя. А значит, люди, обратившиеся с молитвой к нему как к символу Господней защиты от злых сил, обретают помощь и восстанавливают свои физические и душевные силы.

Как молится

Молитва “Да воскреснет Бог” и псалом 90 — это одни из сильнейших молитвословий, которые способны уберечь верующего и помочь в нуждах всяких. Как известно, дабы молитва имела смысл и не утратила своей сути, необходимо придерживаться определенных правил, главное из которых – осознавать всем сердцем произносимое. Что ж касается данной, то здесь следует понимать некоторые аспекты, а именно:

 • сочетание слов “расточатся врази Его” в первой строке на современном русском языке будет звучать как “рассеются враги Его”;
 • те, кто крестится, названы знаменующимися, кто говорит – глаголющими;
 • Крест Господень имеет название Пречестный и Животворящий – в значении “очень почитаемый и дарующий жизнь”;
 • устаревшее причастие “пропятый” соответствует новому “распятый”;
 • истинный смысл фразы “во ад сшедшаго и поправшего силу диаволю” заключается в моменте, когда Иисус после своей смерти спустился в ад и освободил всех святых;
 • важно знать и тот факт, что до Воскресения Христова понятия Рай не существовало совсем. Оно появилось только тогда, когда Христос победил смерть, воскрес и таким образом уничтожил силу врага всего человеческого рода – “попрал силу диаволю”.
Видео (кликните для воспроизведения).

Смыcл молитвы очень глубокий, и перед его изучением обязательно нужно прочесть как можно больше соответствующей православной литературы, чтобы познать этот вопрос во всей полноте.

Молитвы отчиточные крупным шрифтом. Молитва Господня

Название Молитва Господня
Анкор Молитвы отчиточные крупным шрифтом.docx
Дата 24.09.2017
Размер 23.82 Kb.
Формат файла
Имя файла Молитвы отчиточные крупным шрифтом.docx
Тип Документы
#6475
Каталог

Молитвы на очищение Души и отгнание и избавление от злых духов, сущностей — (наговоров, порчи, болезни, зависимости от вредных привычек и т.д.) и о сохранение от зла и тьмы.

Читаются молитвы по 9 раз каждую, 7 дней подряд не пропуская. Желательно поститься и посещать храм. Если чувствуется большая тяжесть или давление, или потеря сознания, или повышение температуры до 38-40 – бояться не нужно, с вами ничего не случиться: если сильно тяжело, можно читать одну или несколько недель по 3 раза каждую молитву вместо 9 раз, но бросать не нужно, а потом постепенно перейти до 7 и до 9 раз. Если читать постоянно по 3 раза каждый день, чистятся все рядом живущие во круге и все родственники, и избавляются от супостатов и меняют свой образ жизни – становятся добрее, перестают ругаться, обижаться, извиняются, бросают все вредные привычки и пристрастия, выздоравливают и поворачиваются лицом к Богу!

Отче Наш, Иже еси не небесех! Да святиться имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко на Всея есть Твое царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва на отгнание злых духов.

Тебе, Богу и Творцу моему, в Троице Святей славимому Отцу, и Сыну и Святому Духу, поклоняюся и вручяю душу и тело мое, и молюся: Ты мя благослови, Ты мя помилуй и от всякого и мирскаго, диавольского и телесного зла избави. И даждь в мире без греха прейти день сей, в славу Твою и во спасение души моея. Аминь.

В руце Твоего превеликаго милосердия, о Боже мой, вручаю душу и тело мое, чувства и глаголы моя, советы и помышления моя, дела моя и вся тела и души моея движения. Вход и исход мой, веру и жительство мое, течение и кончину живота моего, день и час издыхания моего, преставление мое, упокоение души и тела моего. Ты же, о Премилосерде Боже, всего мира грехами непреодолеваемая Благосте и Незлобие, Господи, мене, паче всех человеков грешнейшаго, приими в руце защищения Твоего и избави от всякого зла, очисти от множество беззаконий моих, подаждь исправление злому и окаянному моему житию и от грядущих грехопадений лютых всегда восхищай мя, да ни в чемже когда прогневаю Твое человеколюбие, имже покрывай немощь мою от бесов, страстей и злых человеков. Врагом видимым и невидимым запрети, руководствуя мя спасенным путем, доведи к Тебе, пристанищу моему и желаний моих краю. Даруй ми кончину христианску, непостыдну, мирну от воздушных духов злобы соблюди, на Страшном Твоем Суде милостив рабу Твоему буди и причти мя одесную благословенным Твоим овцам, да с ними Тебе, Творца моего славлю во веки. Аминь.

Слава Тебе, Царю, Боже Вседержителю, Иже Божественным Твоим и человеколюбным промыслом сподобил мя еси, грешнаго и недостойнаго, от сна встати получити вход святаго дому Твоего: приими, Господи, и глас моления моего, якоже святых и умных Твоих сил, и благоволи сердцем чистым и духом смиренным приноситися Тебе хвалу от скверных устен моих, яко да и аз общник буду мудрым девам, со светлою свещею души моея, и славлю Тя во Отце и Дусе славимаго Бога Слова. Аминь.

Молитва к Богородице.(о даровании просветления и сил)

Богородице дево, услыши обращение мое. Преславная Мария, прикоснись ко мне и очисти душу мою светом Своим, и дай мне почувствовать тепло руки Твоей на плече моем. Очисти скверну с головы и ушей моих, и дай мне услышать робкое дыхание и краткую и тихую речь посланий Твоих, во дни и нощи. Богоявленная, сними с глаз моих неверие мое и позволь проснуться душе моей от сна вечнаго, и увидеть яркий Свет от лица Твоего и Краснозлатое одеяние Твое.

О, Достойная и Благочестивая Царице – Ангелов, Архангелов, Серафимов и Херувимов! Благославенная Мария умоли и попроси Отца нашего, даровать нам Свою помощь, Силы и Знания победить и растлить зло, сатанину и тьму: мечом, огнем и Крестом Животворящим и поддержи легионами Твоих Ангелов на прогнание супостата с телесе людскаго. Наставь и научи нас творить Волею Отца Господа Бога нашего в помощь всем людям, природе и земли Матушки. Во веки веков. Аминь.

Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единародного, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребена. И воскресшаго в третий день по Писанием. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном споклоняема и сславима, глаголовшаго пророки. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. Аминь.

Заменуй себя крестом и говори молитву Честному Кресту:

Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголющих: радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень, прогоняяй бесы силою на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса Христа, во ад сшедшаго и проправшаго силу диаволю, и даровавшаго нам тебе Крест Свой Честный на прогнание всякаго супостата. О Пречестный и Животворящий Кресте Господень! Помогай ми со Святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь.

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словеси мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися, оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящие во дни, от вещи во тме преходящи, от сряща и беса полуденнаго. Падет от страны Твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло и рана не приближется телеси твоему, яко ангелом Своим заповесть от тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да некогда преткнеши о камень ногу твою, на аспида и василиска наступиши, и поперши льва и змия. Яко на мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое.

Молитва Св. великомученику и Победоносцу Георгию.

О всехвальный, святый великомучениче и чудотворче Георгие! Призри на ны скорою твоею помощию и умоли Человеколюбца Бога, да не осудит нас, грешных раб божиих (имена…), по беззаконием нашим, но да сотворит с нами по велицей Своей милости: изряднее же да оградит нас святых Ангел Своих ополчением, во еже избавитися нам, по исходе нашем из жития сего, от козней лукаваго и тяжких воздушных мытарств его, и не осужденным предстати Престолу Господа Славы. Услыши нас, страстотерпче Христов Георгие, и моли за ны непрестанно Триипостастнаго Владыку всех Бога, да благодатию Его и человеколюбием, твоею же помощию и заступлением, обрящем милость со Ангелы и Архангелы и всеми святыми одесную Правосуднаго Судии стати и Того непрестанно славити со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва Архангелу Михаилу.

Господи, Боже Великий, Царю безначальный, пошли Архангела Твоего Михаила на помощь всем людям, живущим на земле и рабам Твоим (имена: близких, соседей, знакомых…). Защити, Архангеле, нас от всяких врагов, видимых и невидимых.

О, Господень Великий Архангеле Михаиле! Демонов сокрушитель, запрети всем врагам, борющимся с человеком, и сотвори их яко выцы, и смири их злобные сердца, и сокруши их, яко прах перед лицем ветра.

О, Господень Великий Архангеле Михаиле! Шестикрылый первый Князь и Воевода Небесных Сил – Херувимов и Серафимов, буди нам помощник во всех бедах, скорбях, в печалях, в пустыни и на морях тихое пристанище.

О, Господень Великий Архангеле Михаиле! Избави нас от всякия прелести диавольския, егда услышишь нас, грешных, молящихся Тебе, и призывающих имя Твое Святое. Ускори нам на помощь и побори всех, противящихся нам, силою Честнаго и Животворящего Креста Господня, молитвами святых Апостолов, Святителя Чудотворца Николая, Андрея, Христа ради, юродивого, святого пророка Илии и всех святых великомучеников: …Пантелеймона, Екатерины, Анастасии,…святых мучеников Никиты и Евстафия, преподобного Серафима Саровского, Сергия Радонежского, Антония и Феодосия Печерских и всех преподобных отцов наших, от века Богу угодивших и всех святых Небесных Сил.

О, Господень Великий Архангеле Михаиле! Помоги нам грешным и избавь нас от труса, потопа, огня, меча и напрасной смерти, от великого зла, от врага льстиваго, от бури поносимой, от лукавого избавь нас всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святой Архистратиг Божий Михаил, молниеносным мечом Твоим отжени от мене (имя) духа лукавого, искушающего и томящего мя. Аминь.

Молитва Святителю Николаю Чудотворцу.

О, Всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбех скорый помошниче! Помози нам, грешным и унылым рабам: (имена…) в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати нам оставление всех наших грехов, елико согреших от юности нашей, во всем житии нашем, делом, словом, помышлением и всеми нашими чувствы; и во исходе души нашей помози нам, окаянным, умолите Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити нас воздушных мытарств и вечнаго мучения: да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивое предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва св. преподобному Серафиму Саровскому.

О, пречудный отче Серафиме, великий Саровский чудотворче, всем прибегающим к тебе скоропослушный помощниче! Во дни земнаго жития твоего никтоже от тебя тощь и неутешен отыде, но всем в сладость бысть видение лика твоего и благоуветливый глас словес твоих. К сим же и дар исцелений, дар прозрения, дар немощных душ врачевания обилен в тебе явися. Егда же призва тя Бог от земных трудов к небесному успокоению, николиже любы твоя преста от нас, и невозможно есть исчислити чудеса твоя, умножившаяся, яко звезды небесныя; се бо по всем концем земли нашея людям Божиим являешися и даруеши им исцеления. Тем же и мы вопием ти: о, претихий и кроткий угодниче Божий, дерзновенный к Нему молитвенниче, николиже призывающия тя отреваяй! Вознеси о нас благомощную твою молитву ко Господу сил за людей (имена…), да дарует, нам вся благопотребная в жизни сей и вся к душевному спасению полезная, да оградит нас от падений греховных и истинному покаянию да научит нас, во еже безпреткновенно внити нам в вечное небесное Царство, идеже ты ныне в незаходимой сияеши славе, и тамо воспеваети со всеми святыми Живоначальную троицу во веки веков. Аминь.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Господи, я люблю тебя всем сердцем своим и душой.

Господи, прости мои грехи, обиды, печаль, жалость, зависть, жадность, агрессию, ненависть, чувство вины, ревность, корысть, эгоизм, и все мои пороки, и все мои чувства, которые причиняли боль моей душе, моему телу, моим близким, родственникам, детям, всем людям, всему живому на Земле и Земле-Матушке. Прости меня, Господи. Аминь.

Господи, прости грехи моих предков и их неправильные поступки и деяния, очисти их души и прими их в Царствие Небесное. Аминь.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. Аминь.

Аллилуя, Аллилуя, Аллилуя (9 раз). Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

перейти в каталог файлов
Молитва крупным шрифтом да воскреснет Бог
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here