Автор молитвы врача кто

Молитвенное правило: Автор молитвы врача кто | golgoffa.ru - ответы из святых книг и открытых источников в сети.

Молитва на принятие лекарства и иного врачевания

Го́споди, Бо́же наш, созда́вый врача́ и разли́чная врачева́ния, я́коже рече́ Писа́ние 1 , во е́же неду́ги исцеля́ти и боле́зни облегча́ти дарова́вый! При́зри ми́лостивно на мя, гре́шнаго, прости́ беззако́ния моя́ и грехи́, исцели́ ду́шу мою́, те́лу же пода́ждь здра́вие врачева́нием сим, да, восприи́м милосе́рдную по́мощь Твою́, послужу́ Тебе́ со вся́ким благодаре́нием. Я́ко Ты еси́ Исто́чник исцеле́ний, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: Господи, Боже наш, создавший врача и различные лекарства, как сказано в Писании 1 ; для исцеления недугов и облегчения болезней даровавший их! Призри милостиво на меня, грешного, прости беззакония мои и грехи, исцели душу мою, телу же подай здравие этим лекарством, да, приняв милосердную помощь Твою, послужу Тебе со всякою благодарностью. Ты – Источник исцелений, и Тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Текст молитвы на принятие лекарства и иного врачевания утвержден решением Священного Синода от 26 февраля 2019 года (журнал № 12).

Молитвы о болящих

Тропарь, глас 4 1

Ско́pый в заступле́нии Еди́н сый, Хpисте́,/ ско́pое свы́ше покажи́ посеще́ние стра́ждущим раба́м Твои́м (стра́ждущему рабу́ Твоему́, стра́ждущей рабе́ Твое́й),/ и изба́ви от неду́г и го́pьких боле́зней;/ и воздви́гни во е́же пе́ти Тя и сла́вити непpеста́нно,// моли́твами Богоpо́дицы, Еди́не Человеколю́бче.

Кондак, глас 2

На одре́ боле́зни лежа́щих (лежа́щаго) и сме́ртною ра́ною уя́звленных (уя́звленнаго),/ я́коже иногда́ воздви́гл еси́, Спа́се, Петро́ву те́щу,/ и рассла́бленнаго, на одре́ носи́маго,/ си́це и ны́не, Милосе́рде, стра́ждущих (стра́ждущаго) посети́ и исцели́:/ Ты бо Еди́н еси́ неду́ги и боле́зни ро́да на́шего понесы́й,// и вся моги́й, я́ко Многоми́лостив.

Молитва Пресвятой Троице

О, Премилосе́рдый Бо́же, О́тче, Сы́не и Святы́й Ду́ше, в Неразде́льней Тро́ице покланя́емый и сла́вимый, при́зри благоутро́бно на раба́ Твоего́ (и́мя), боле́знию одержи́маго; отпусти́ ему́ вся́ согреше́ния его́; пода́й ему́ исцеле́ние от боле́зни; возврати́ ему́ здра́вие и си́лы теле́сные; пода́й ему́ долгоде́нственное и благоде́нственное житие́, ми́рныя Твои́ и преми́рныя бла́га, что́бы о́н вме́сте с на́ми приноси́л благода́рныя мольбы́ Тебе́, Всеще́дрому Бо́гу и Созда́телю на́шему.

Молитва 1-я ко Господу 2

Влады́ко, Вседержи́телю, Святы́й Царю́, наказу́яй и не умерщвля́яй, утвержда́яй низпа́дающия и возводя́й низве́рженныя, теле́сныя челове́ков ско́рби исправля́яй, мо́лимся Тебе́, Бо́же наш, раба́ Твоего́ (и́мя) немощству́юща посети́ ми́лостию Твое́ю, прости́ ему́ вся́кое согреше́ние во́льное и нево́льное. Ей, Го́споди, враче́бную Твою́ си́лу с Небесе́ низпосли́, прикосни́ся телеси́, угаси́ огне́вицу, укроти́ стра́сть и вся́кую не́мощь тая́щуюся, бу́ди врач раба́ Твоего́ (и́мя), воздви́гни его́ от одра́ боле́зненнаго и от ло́жа озлобле́ния це́ла и всесоверше́нна, да́руй его́ Це́ркви Твое́й благоугожда́юща и творя́ща во́лю Твою́. Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я ко Господу

Влады́ка Вседержи́телю, Врачу́ ду́ш и теле́с на́ших, смиря́яй и вознося́й, наказу́яй и па́ки исцеля́яй! Раба́ Твоего́ (и́мя) немощству́юща посети́ и исцели́ его́, возста́вив от одра́ и не́мощи. Запрети́ ду́ху не́мощи, оста́ви от него́ вся́ку я́зву, вся́ку боле́знь, и е́же е́сть в не́м согреше́ние или́ беззако́ние, осла́би, оста́ви, прости́ Твоего́ ра́ди человеколю́бия. Е́й, Го́споди, пощади́ созда́ние Твое́ во Христе́ Иису́се, Го́споде на́шем, с Ни́м же благослове́н еси́, и со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В честь иконы Божией Матери «Целительница»

Приими́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему. По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В честь иконы Божией Матери «Всецарица» («Пантанасса») 3

Молитва 1-я

О, Всеблага́я, досточу́дная Богоро́дице Пантана́сса, Всецари́це! Несмь досто́ин, да вни́деши под кров мой, но я́ко ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, рцы сло́во, да исцели́тся душа́ моя́ и укрепи́тся немощству́ющее те́ло мое́. И́маши бо держа́ву непобеди́мую, и не изнемо́жет у Тебе́ всяк глаго́л, о Всецари́це! Ты за мя упроси́, Ты за мя умоли́, да просла́вляю пресла́вное и́мя Твое́ всегда́, ны́не и в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Перевод: О, Всеблагая, изумления достойная, чудная Богородица, Пантанасса, Всецарица! Не достоин я, чтобы Ты вошла под кров мой! Но как милостивого Бога любящая милосердие Матерь, изреки слово, да исцелится душа моя и да укрепится немощное тело мое. Ибо Ты имеешь мощь непобедимую и не останется у Тебя бессильным никакое слово, о Всецарица! Ты за меня упроси, Ты за меня умоли, дабы я прославлял преславное имя Твое всегда, ныне и в бесконечные века. Аминь.

Читайте так же:  Молитва и тропарь девяти мученикам кизическим

Молитва 2-я

О, Пречи́стая Богома́ти, Всецари́це! Услы́ши многоболе́зненное воздыха́ние на́ше пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, из уде́ла Афо́нскаго в Росси́ю пренесе́нною, при́зри на чад Твои́х, неисце́льными неду́ги стра́ждущих, ко свято́му о́бразу Твоему́ с ве́рою припа́дающих! Я́коже пти́ца крило́ма покрыва́ет птенцы́ своя́, та́ко и Ты ны́не, при́сно жи́ва су́щи, покры́й нас многоцеле́бным Твои́м омофо́ром. Та́мо, иде́же наде́жда исчеза́ет, несумне́нною Наде́ждою бу́ди. Та́мо, иде́же лю́тыя ско́рби превозмога́ют, терпе́нием и осла́бою яви́ся. Та́мо, иде́же мрак отчая́ния в ду́ши всели́ся, да возсия́ет неизрече́нный свет Божества́! Малоду́шныя уте́ши, немощны́я укрепи́, ожесточе́нным сердца́м умягче́ние и просвеще́ние да́руй. Исцели́ боля́щия люди́ Твоя́, о Всеми́лостивая Цари́це! Ум и ру́ки врачу́ющих нас благослови́, да послу́жат ору́дием Всемо́щнаго Врача́ Христа́ Спа́са на́шего. Я́ко живе́й Ти, су́щей с на́ми, мо́лимся пред ико́ною Твое́ю, о Влады́чице! Простри́ ру́це Твои́, испо́лненныя исцеле́ния и врачбы́, ра́досте скорбя́щих, в печа́лех утеше́ние, да чудотво́рную по́мощь ско́ро получи́вше, прославля́ем Живонача́льную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: О, Пречистая Богоматерь, Всецарица! Услышь многоскорбное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из удела Афонского в Россию принесенною, воззри на чад Твоих, неисцелимыми недугами страдающих, ко святому образу Твоему с верою припадающих! Как птица крылами покрывает птенцов своих, так ныне и Ты, вечно живая, покрой нас многоцелебным Твоим омофором. Там, где надежда исчезает, будь Надеждой, чуждою сомнений. Там, где лютые скорби превознемогают, Терпением и Облегчением для нас явись. Там, где мрак отчаяния в души вселился, да воссияет неизреченный свет Божества! Малодушных утешь, немощных укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение даруй. Исцели болящих людей Твоих, о Всемилостивая Царица! Ум и руки врачующих нас благослови, да послужат они орудием Всемогущего Врача Христа, Спасителя нашего. Тебе как живой, находящейся здесь, с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычица! Простри руки Твои, исполненные исцелений и врачеваний, Радость скорбящих, в печалях Утешение, дабы мы, чудотворную помощь скоро получив, прославляли Живоначальную Нераздельную Троицу, Отца, Сына, и Святого Духа во веки веков. Аминь.

Св. Архангелу Рафаилу

О, святы́й Арха́нгеле Рафаи́ле! Всеусе́рдно мо́лим тя́, бу́ди на́м путеводи́тель в жи́зни на́шей, сохрани́ от все́х ви́димых и неви́димых вра́г, исцели́ душе́вныя и теле́сныя боле́зни на́ша, упра́ви жи́знь на́шу к покая́нию во гресе́х и ко творе́нию до́брых де́л. О, святы́й вели́кий Рафаи́ле Арха́нгеле! Услы́ши на́с, гре́шных рабо́в Бо́жиих (имена́), моля́щихся тебе́, и сподо́би в зде́шней и в бу́дущей жи́зни благодари́ти и сла́вити о́бщаго Созда́теля на́шего в безконе́чныя ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва святым врачам

О, вели́ции Христо́вы уго́дницы и чудотво́рцы Пантелеи́моне, Косма́ и Дамиа́не, Ки́ре и Иоа́нне, Ермола́е, Диоми́де, Фо́тие и Аники́то! Услы́шите на́с, моля́щихся ва́м (имена́). Вы́ ве́сте на́ша ско́рби и неду́ги, слы́шите воздыха́ния мно́жества к ва́м притека́ющих. Сего́ ра́ди к ва́м, я́ко ско́рым помо́щником и те́плым моли́твенником на́шим зове́м: не оставля́йте на́с ва́шим у Бо́га хода́тайством. Мы́ при́сно заблужда́ем от пути́ спасе́ния, руководи́те на́с, ми́лостивии наста́вницы. Мы́ не́мощны есмы́ в ве́ре, утверди́те на́с, Правове́рия учи́тели. Мы́ зело́ убо́зи сотвори́хомся до́брых де́л, обогати́те на́с, милосе́рдия сокро́вища. Мы́ при́сно наве́туеми есмы́ от вра́г ви́димых и неви́димых и озлобля́еми, помози́те на́м, безпомо́щных засту́пницы. Гне́в пра́ведный, дви́жимый на ны́ за беззако́ния на́ша, отврати́те от на́с ва́шим хода́тайством у престо́ла Судии́ Бо́га, Ему́же вы́ предстоите́ на Небеси́, свя́ти и пра́ведницы. Услы́шите на́с, вели́ции Христо́вы уго́дницы, ва́с с ве́рою призыва́ющих, и испроси́те моли́твами ва́шими у Отца́ Небе́снаго все́м на́м проще́ние грехо́в на́ших и от бе́д избавле́ние. Вы́ бо помо́щницы, засту́пницы и моли́твенницы, и о ва́с сла́ву возсыла́ем Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва (от зубной боли)
священномученику Антипе, епископу Пергама Асийского 4

О, пресла́вный священному́чениче Анти́по и ско́рый помо́щниче христиа́ном в боле́знех! Ве́рую от всея́ души́ и помышле́ния, я́ко даде́ся тебе́ от Го́спода дар боля́щия исцеля́ти, неду́гующия врачева́ти и разсла́бленныя укрепля́ти. Сего́ ра́ди к тебе́, я́ко благода́тному врачу́ боле́зней, аз, не́мощный, прибега́ю и, твой досточти́мый о́браз с благогове́нием лобыза́я, молю́ся: твои́м предста́тельством у Царя́ Небе́снаго испроси́ мне, боля́щему, исцеле́ние от удруча́ющия мя зубны́я боле́зни, а́ще бо и недосто́ин есмь тебе́, бла́гостнейшаго отца́ и при́снаго засту́пника моего́, но ты, быв подража́тель человеколю́бия Бо́жия, сотвори́ мя досто́йна твоего́ заступле́ния чрез мое́ обраще́ние от злых дел к благо́му житию́, уврачу́й оби́льно дарова́нною тебе́ благода́тию я́звы и стру́пы души́ и те́ла моего́, да́руй ми здра́вие и спасе́ние и во всем благо́е поспеше́ние, да, та́ко ти́хое и безмо́лвное житие́ пожи́в во вся́ком благоче́стии и чистоте́, сподо́блюся со все́ми святы́ми сла́вити всесвято́е и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Молитва святым врачам

Молитва святым врачам

О велиции Христовы угодницы и чудотворцы Пантелеймоне, Косма и Дамиане, Кире и Иоанне, Ермолае, Диомиде, Фотие и Аникито! Услышите нас, молящихся вам (имена) . Вы весте наша скорби и недуги, слышите воздыхания множества к вам притекающих. Сего ради к вам, яко скорым помощником и теплым молитвенником нашим зовем: не оставляйте нас вашим у Бога ходатайством. Мы присно заблуждаем от пути спасения, руководите нас, милостивые наставницы. Мы немощны есмы в вере, утвердите нас, Правоверия учители. Мы зело убози сотворихомся добрых дел, обогатите нас, милосердия сокровища. Мы присно наветуеми есмы от враг видимых и невидимых и озлобляеми, помозите нам, безпомощных заступницы. Гнев праведный, движимый на ны за беззакония наша, отвратите от нас вашим ходатайством у престола Судии Бога, Емуже вы предстоите на Небеси, святи и праведницы. Услышите нас, велиции Христовы угодницы, вас с верою призывающих, и испросите молитвами вашими у Отца Небеснаго всем нам прощение грехов наших и от бед избавление. Вы бо помощницы, заступницы и молитвенницы, и о вас славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Читайте так же:  Молитва к великомученице параскеве

Похожие главы из других книг

Молитва святым благоверным князьям Борису и Глебу

Молитва Святым Угодникам и Деве Марии

Молитва Святым Угодникам и Деве Марии Христос одесную Бога, Он и ходатайствует за нас Рим.8,34 Параллельно с культом поклонения мощам, совершенно естественно развился другой культ — культ поклонения душам умерших мучеников. Всех умерших за веру во Христа, как мы потом

Молитва для наставления на истинный путь всем святым и бесплотным Небесным Силам

Молитва для наставления на истинный путь всем святым и бесплотным Небесным Силам Боже святый и во святых почиваяй, трисвятым гласом на небеси от Ангел воспеваемый, на земли от человек во святых Своих хвалимый: давый Святым Твоим Духом комуждо благодать по мере дарования

31. МОЛИТВА СВЯТЫМ

31. МОЛИТВА СВЯТЫМ Традиция почитания святых в христианской Церкви очень древняя, она существует с самого момента появления Церкви, с первых лет ее существования. Христианские храмы в древности строились на гробах мучеников. И именно кровь мучеников, по словам одного

Молитва святым врачам

Молитва святым врачам О велиции Христовы угодницы и чудотворцы Пантелеймоне, Косма и Дамиане, Кире и Иоанне, Ермолае, Диомиде, Фотие и Аникито! Услышите нас, молящихся вам (имена) . Вы весте наша скорби и недуги, слышите воздыхания множества к вам притекающих. Сего ради к

Молитва святым мученикам-бессребреникам Киру и Иоанну

Молитва святым мученикам-бессребреникам Киру и Иоанну О, святые чудотворцы и врачи безмездные Кире и Иоанне, прибегаем к вам, от болезней наших страдая люто. Во дни жизни вашея проповедовали вы, яко недуг души тяжелее всех недугов тела и, егда душа грехами болезнует, часто

Молитвы святым врачам (при всяких болезнях)

Молитвы святым врачам (при всяких болезнях) Врач Пантелеимон (Пантелеймон) лечил страждущих безмездно, то есть бесплатно. Врачевание Христовым именем во времена жестоких гонений на христиан стоило жизни. Но Господь оберегал целителя: меч против него был бессилен, на его

Молитва святым врачам

Молитва святым врачам О велиции Христовы угодницы и чудотворцы Пантелеймоне, Косма и Дамиане, Кире и Иоанне, Ермолае, Диомиде, Фотие и Аникито! Услышите нас, молящихся вам (имена). Вы весте наша скорби и недуги, слышите воздыхания множества к вам притекающих. Сего ради к вам,

Молитва всем святым и Безплотным Небесным силам (8/21 ноября)

Молитва всем святым и Безплотным Небесным силам (8/21 ноября) Боже святый и во святых почиваяй, трисвятым гласом на небеси от Ангел воспеваемый, на земли от человек во святых Своих хвалимый: давый Святым Твоим Духом комуждо благодать по мере дарования Христова, и тою

Молитва святым мученикам Флору и Лавру

Молитва святым мученикам Флору и Лавру День памяти 18/31 августаЖившие в II–III веках в Иллирии братья Флор и Лавр были искусными камнетесами. Когда-то они страдали от пагубной страсти к вину, но Господь послал им благочестивых учителей Прокла и Максима, наставивших братьев

Молитва всем святым и бесплотным Небесным Силам

Молитва всем святым и бесплотным Небесным Силам Боже святый и во святых почиваяй, трисвятым гласом на небеси от Ангел воспеваемый, на земли от человек во святых Своих хвалимый: давый Святым Твоим Духом комуждо благодать по мере дарования Христова, и тою поставивый Церкви

Молитва всем святым и ангелам

Молитва всем святым и ангелам Все святые и ангелы Господни, молите Бога о больном рабе Его (имя).

Молитва святым мученикам-бессребреникам Киру и Иоанну

Молитва святым мученикам-бессребреникам Киру и Иоанну О, святые чудотворцы и врачи безмездные Кире и Иоанне, прибегаем к вам, от болезней наших страдая люто. Во дни жизни вашея проповедовали вы, яко недуг души тяжелее всех недугов тела и, егда душа грехами болезнует, часто

МОЛИТВА КО СВЯТЫМ

МОЛИТВА КО СВЯТЫМ Во Имя Отца и Сына и Святого Духа ! О, святые угодники Божии (имена и звания), поздравляю с днем вашей памяти и от всей души благодарю за прекрасную нравоучительную жизнь во Христе Иисусе. Вы, как лучи, исходящие от Истинного Солнца, показываете нам

Молитва всем святым и бесплотным небесным силам

Молитва всем святым и бесплотным небесным силам Боже святой и во Святых почивающий, трисвятой песнью на небесах Ангелами воспеваемый, на земле людьми во святых Твоих Церквях славимый, давший Святым Твоим Духом благодать, каждому по мере дарования Христова, и ею

Молитва ко всем святым, земли Российской просиявшим

Молитва ко всем святым, земли Российской просиявшим О всеблаженнии и богомудрии угодницы Божии, подвиги своими землю Русскую освятившии и телеса своя, яко семя веры, в ней оставльшии, душами же своими престолу Божию предстоящии и непрестанно о ней молящиися! Се ныне в

Духовный облик врача

Кто же такой врач, исповедующий Православие? Каков его портрет? Что отличает его от остальных типов?
Православный врач — это, прежде всего, христианин, член Тела Церкви, Тела Христова, активно живущий жизнью Церкви, жизнью во Христе. Почему я говорю об активной жизни в Церкви? Это не только участие в Таинствах и богослужении, это — православное понимание жизни и православная реакция на жизненные проблемы и обстоятельства…

Типы врачей по отношению к Богу

В настоящее время можно выделить несколько типов отношения врачей к Богу.
I тип: врач–атеист.
Врач, воспитанный на материалистической базе и вере, что Бога не существует. Таких врачей в российской медицине около 30%.
II тип: врач–нехристианин.
Врач, верующий в Бога, но не исповедующий Св. Троицу и Иисуса Христа как Сына Божия. Это — мусульмане, буддисты, иудеи.
III тип: врач–инославный христианин.
Это врачи, придерживающиеся католического, лютеранского и другого неправославного вероучения.
IV тип: врач, признающий Православие.
Это врач — крещенный в Православии, уважительно относящийся к Церкви и ее Таинствам, но не живущий церковной жизнью, правил ианонов Церкви не соблюдающий. Т.е. это мало или невоцерковленный человек. Таких врачей в российских медицинских учреждениях большинство. Около 80% врачей считают себя православными, таковыми по сути не являясь.
V тип: врач–оккультист.
Врач, понимающий Бога в неправильных представлениях мистического характера, считая Его просто разумом, силой, наделенной энергией, чем–то (именно не кем–то), а чем–то свыше. Такой врач относится к Богу, как некоей энергии, которую можно полезно использовать в своих медицинских лечебных целях.
VI тип: врач, исповедующий Православие.
Кто же это такой? Каков его портрет? Что отличает его от остальных типов?

Читайте так же:  Чтобы долг отдали молитва

Портрет православного врача

[1]Святитель Лука (Войно–Ясенецкий). Дух, душа и тело. Артос–Медиа. М., — 2006 г., С. 91–93.
[2]Святитель Лука (Войно–Ясенецкий). Дух, душа и тело. Артос–Медиа. М., — 2006 г., С. 146–147.

Молитва православного врача

Видео (кликните для воспроизведения).

[1]Святитель Лука Крымский (Войно–Ясенецкий). Автобиография. Я полюбил страдание. Приход Святаго Духа сошествия. М. — 2007., С. 126.
[2]Святитель Лука Крымский (Войно–Ясенецкий). Автобиография. Я полюбил страдание. Приход Святаго Духа сошествия. М. — 2007., С. 173.
[3]Святитель Лука Крымский (Войно–Ясенецкий). Автобиография. Я полюбил страдание. Приход Святаго Духа сошествия. М. — 2007., С. 173.
[4]Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. Материалы. Издательский совет Московского Патриархата. М. — 2001., С. 380.

Как врачу сохранить свою совесть

[1]Святитель Лука Крымский (Войно–Яс енецкий). Автобиография. Я полюбил страдание. Приход Святаго Духа сошествия. М. — 2007., С. 65.
[2]Сокровищница духовной мудрости. Издание Московской духовной академии и Введенской Оптиной пустыни. VI том. М. — 2005., С. 10.
[3]Сокровищница духовной мудрости. Издание Московской духовной академии и Введенской Оптиной пустыни. IV том. М. — 2005., С. 10.
[4]Сокровищница духовной мудрости. Издание Московской духовной академии и Введенской Оптиной пустыни. IV том. М. — 2005., С. 10-11.
[5]Сокровищница духовной мудрости. Издание Московской духовной академии и Введенской Оптиной пустыни. IV том. М. — 2005., С. 11.
[6]Преп. Никодим Святогорец. Невидимая брань. Издательство им. Свт. Игнатия Ставропольского. М. — 2000., С. 267.
[7]Святитель Лука Крымский (Войно–Ясенецкий). Автобиография. Я полюбил страдание. Приход Святаго Духа сошествия. М. — 2007., С. 175–176.
[8]Святитель Лука Крымский (Войно–Ясенецкий). Автобиография. Я полюбил страдание. Приход Святаго Духа сошествия. М. — 2007., С. 178.
[9]Святитель Лука Крымский (Войно–Ясенецкий). Автобиография. Я полюбил страдание. Приход Святаго Духа сошествия. М. — 2007., С. 94–95, 127.
[10]Преп. Никодим Святогорец. Невидимая брань. Издательство им. Свт. Игнатия Ставропольского. М. — 2000., С. 267.

Врачебные грехи

[1]Святитель Лука Крымский (Войно–Яс енецкий). Автобиография. Я полюбил страдание. Приход Святаго Духа сошествия. М. — 2007., С. 178–179.
[2]Святитель Лука Крымский (Войно–Яс енецкий). Автобиография. Я полюбил страдание. Приход Святаго Духа сошествия. М. — 2007., С. 130.

Молитва врача

Женщина решилась на аборт на Светлой седмице. Уговорили свекровь и родная сестра. Сама Наталья долго не хотела убивать своих детей, но родственники настояли и всё устроили. Ночью в тонком сне ей явилась Матерь Божия в красных одеждах. Она привела к ещё не ставшей убийцей матери двойняшек в белых платьицах. Богородица заплакала о них кровавыми слезами. Утром Наталья рассказала этот сон соседкам по палате. И — отправилась на аборт. Робкие вразумления не возымели действия, хотя двойняшки развивались «без патологий». Их участь никого уже не волновала…

Потом, после аборта, отходя от наркоза, в полубреду Наталья несколько раз громко простонала: «Господи, поми-и-луй!» В больничной палате при этом всем стало не по себе, несмотря на пасхальное тёплое солнце в окне… Об этом случае рассказала мне моя жена, ожидавшая ребёнка и лежавшая в одной палате с той молодой женщиной. А я вспомнил о нём тогда, когда познакомился с православным участковым врачом-гинекологом женской консультации № 7 г.Курска Ольгой Евгеньевной Гланц.

— В нашей консультации мы стремимся предотвратить аборты, — рассказала Ольга Евгеньевна. — Раньше почти каждая женщина могла прервать беременность по «социальным показаниям» на поздних сроках, когда ребёночек уже шевелится. Достаточно было просто предъявить врачам справку о невысокой зарплате или о плохих жилищно-бытовых условиях, и женщина была вправе требовать сделать ей аборт. Сейчас положение несколько изменилось. Приказом Минздрава № 405 от 11 августа 2003 г. список условий, являющихся основанием для прерывания беременности по социальным показаниям, значительно сокращён.

Врач-гинеколог Ольга Евгеньевна Гланц рассказала мне об одном из многих счастливых случаев из своей практики.

Этим летом молодая беременная женщина Елена, 1982 года рождения, пришла к ней на прием с просьбой прервать беременность «по социальным показаниям». Одета была очень прилично, красиво, на руках врач заметила золотые украшения, золотое кольцо с надписью «Спаси и сохрани».

— Вы верите в Бога? — Ольга Евгеньевна задала пациентке прямой вопрос, но та промолчала.

— Потом мне всё же удалось поговорить с ней с глазу на глаз, — вспоминает Ольга Евгеньевна. — Жила она, как оказалось, в нормальных условиях и, в общем, жила неплохо. Когда я стала её отговаривать от аборта, внезапно в кабинете появилась её мама, которая стала себя вести очень агрессивно. Мама крикнула: «Вы здесь все ненормальные! Я знала нормальных врачей…»

Читайте так же:  Молитва заговор от колдунов

«Пусть мы, по-вашему, ненормальные, — согласилась я, — но мы не убийцы!»

Было очень скверно на душе, и я стала молиться. Такое бывает (Ольга Евгеньевна широко перекрестилась). Я просто молилась, как могла, за эту совсем еще юную женщину, на которую оказывала пагубное влияние её родная мать. Я не поверила своим глазам, когда через день она пришла и встала на учёт, этот перелом в её душе произошёл 10 июля, когда она была беременна уже около 20 недель. Мы сделали ей УЗИ, она была в шоке от того, что она увидела живого ребёнка, и — оттого, что она сама хотела убить своего ребёнка! «А когда же он будет шевелиться, а каким он родится?» — спрашивала она с большим эмоциональным волнением. Потом я увидела, как она причащалась на праздник Батюшки Серафима Саровского…

Я узнала и то, что вместе с её парнем они приняли решение повенчаться. Ещё не рождённый ребенок спас их любовь: ведь если бы случилось непоправимое, они бы, скорее всего, расстались. Невинно пролитая кровь, убийство разлучило бы их навсегда. Сейчас у Лены всё хорошо, её беременность протекает нормально, мы вместе с нею молимся, и я могу сказать, что это наша, вместе выпрошенная, беременность.

— И часто вам приходится молиться за пациенток? — спросил я.

— Есть те, за кого я молюсь каждый день по благословению своего духовника.

Я снова вспомнил запавший в душу рассказ жены и живо представил себе душераздирающий вопль несчастной детоубийцы в светлый пасхальный день: «Господи, поми-и-луй!». Рядом с ней не нашлось православного врача, просто православного человека, который не только словами (как часто безсильны бывают слова!), но и живой душой, теплом молитвы к Богу остановил бы страшное влечение к небытию, к убийству, к смерти. Впрочем, ведь явилась же той женщине Сама Пречистая в слезах о ней, о её детях. Не вразумилась. Убийство, наверное, тоже влечёт к себе, как всякая страсть.

— Бывают тяжёлые неудачи, — сожалеет Ольга Евгеньевна.

— Чаще, чем победы.

— Пятьдесят на пятьдесят. Я считаю, что каждая неудача — это моя причастность к детоубийству. Не смогла, значит, повлиять, убедить, помочь, отвратить от аборта. Я каюсь в этом на исповеди, это моя боль, которая долго не проходит.

Но я вновь расспрашивал доктора о том, как счастливо Господь через неё избавляет от смерти еще не рождённых детей.

— Валерия, около 20 лет, пришла на аборт. Опять же мама вмешалась: рано рожать тебе, дочь, выучись сначала, получи диплом, устройся в жизни. Ну какую только чушь не говорят! Простите за откровенность, но когда я вижу на приёме молодую женщину с мамой, меня пробирает дрожь. Конечно, я не права, но это уже возникает непроизвольно… Маме противостоял молодой человек Валерии, отец ещё не родившегося ребёнка, который искренне хотел, чтобы она родила ребёнка. С этим парнем, с его подругой я разговаривала и при встречах, и по телефону часами. Это было мучительно. Она несколько раз приходила на аборт, в последний момент спохватывалась и убегала уже из операционной одной из городских клиник. Слава Богу, в конце концов Валерия встала на учёт и родила мальчика. С Божией помощью удаётся кое-что сделать.

— За Валерию тоже молились?

— Молилась. Господь её уберёг от смертного греха.

Ольга Евгеньевна Гланц не одинока в своих усилиях спасти жизни не увидевших ещё свет младенцев. Её позицию разделяют и главный врач этой женской консультации, и её коллеги.

…В коридоре консультации на стене я увидел «кричащий» плакат: окровавленное, будто бы недоваренное в кипятке тельце убитого абортом, поджавшего мёртвые ножки мальчика. Чьим братом, мужем и отцом мог бы быть этот ребёнок? Об этом могла бы знать та, которая никогда не услышит от него святое слово «мама».

Евгений МУРАВЛЁВ, г.Курск, Портал православной газеты «Благовест»

Молитва православного врача перед началом рабочего дня

Господи, благослови мой грядущий день. Благослови меня с любовию и терпением принимать всех больных, которые приидут ко мне. Не дай забыть, что все они посланы Тобой. Вразуми и просвети меня, помоги правильно ставить диагнозы и лечить больных моих, всех, кого Ты вверяешь в руки мои. Во всем наставь и вразуми меня. Дай мне духа безкорыстия, незлобия, милосердия и сострадания к больным моим. Помяни их в телесной и душевной скорби и подаждь терпения в болезни, исцеления души и тела, покаяния в грехах своих. Крест болезни да послужит им во спасение. Мирен дух подай мне с коллегами и сотрудниками моими. Через служение мое да прославится Святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа. Благодарю Тебя за все. Аминь.

По книге прот. Сергия ФИЛИМОНОВА «Духовный облик православного врача и лечение болезней в свете учения Святителя Луки Крымского о духе, душе и теле».

Молитва святым врачам

Молитва святым врачам

О велиции Христовы угодницы и чудотворцы Пантелеймоне, Косма и Дамиане, Кире и Иоанне, Ермолае, Диомиде, Фотие и Аникито! Услышите нас, молящихся вам (имена). Вы весте наша скорби и недуги, слышите воздыхания множества к вам притекающих. Сего ради к вам, яко скорым помощником и теплым молитвенником нашим зовем: не оставляйте нас вашим у Бога ходатайством. Мы присно заблуждаем от пути спасения, руководите нас, милостивые наставницы. Мы немощны есмы в вере, утвердите нас, Правоверия учители. Мы зело убози сотворихомся добрых дел, обогатите нас, милосердия сокровища. Мы присно наветуеми есмы от враг видимых и невидимых и озлобляеми, помозите нам, безпомощных заступницы. Гнев праведный, движимый на ны за беззакония наша, отвратите от нас вашим ходатайством у престола Судии Бога, Емуже вы предстоите на Небеси, святи и праведницы. Услышите нас, велиции Христовы угодницы, вас с верою призывающих, и испросите молитвами вашими у Отца Небеснаго всем нам прощение грехов наших и от бед избавление. Вы бо помощницы, заступницы и молитвенницы, и о вас славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Читайте так же:  Молитва Богородице всецарице на русском

Похожие главы из других книг

Молитва святым благоверным князьям Борису и Глебу

Молитва Святым Угодникам и Деве Марии

Молитва Святым Угодникам и Деве Марии Христос одесную Бога, Он и ходатайствует за нас Рим.8,34 Параллельно с культом поклонения мощам, совершенно естественно развился другой культ — культ поклонения душам умерших мучеников. Всех умерших за веру во Христа, как мы потом

Молитва для наставления на истинный путь всем святым и бесплотным Небесным Силам

Молитва для наставления на истинный путь всем святым и бесплотным Небесным Силам Боже святый и во святых почиваяй, трисвятым гласом на небеси от Ангел воспеваемый, на земли от человек во святых Своих хвалимый: давый Святым Твоим Духом комуждо благодать по мере дарования

31. МОЛИТВА СВЯТЫМ

31. МОЛИТВА СВЯТЫМ Традиция почитания святых в христианской Церкви очень древняя, она существует с самого момента появления Церкви, с первых лет ее существования. Христианские храмы в древности строились на гробах мучеников. И именно кровь мучеников, по словам одного

Молитва святым врачам

Молитва святым врачам О велиции Христовы угодницы и чудотворцы Пантелеймоне, Косма и Дамиане, Кире и Иоанне, Ермолае, Диомиде, Фотие и Аникито! Услышите нас, молящихся вам (имена) . Вы весте наша скорби и недуги, слышите воздыхания множества к вам притекающих. Сего ради к

Молитва святым мученикам-бессребреникам Киру и Иоанну

Молитва святым мученикам-бессребреникам Киру и Иоанну О, святые чудотворцы и врачи безмездные Кире и Иоанне, прибегаем к вам, от болезней наших страдая люто. Во дни жизни вашея проповедовали вы, яко недуг души тяжелее всех недугов тела и, егда душа грехами болезнует, часто

Молитвы святым врачам (при всяких болезнях)

Молитвы святым врачам (при всяких болезнях) Врач Пантелеимон (Пантелеймон) лечил страждущих безмездно, то есть бесплатно. Врачевание Христовым именем во времена жестоких гонений на христиан стоило жизни. Но Господь оберегал целителя: меч против него был бессилен, на его

Молитва святым врачам

Молитва святым врачам О велиции Христовы угодницы и чудотворцы Пантелеймоне, Косма и Дамиане, Кире и Иоанне, Ермолае, Диомиде, Фотие и Аникито! Услышите нас, молящихся вам (имена). Вы весте наша скорби и недуги, слышите воздыхания множества к вам притекающих. Сего ради к вам,

Молитва всем святым и Безплотным Небесным силам (8/21 ноября)

Молитва всем святым и Безплотным Небесным силам (8/21 ноября) Боже святый и во святых почиваяй, трисвятым гласом на небеси от Ангел воспеваемый, на земли от человек во святых Своих хвалимый: давый Святым Твоим Духом комуждо благодать по мере дарования Христова, и тою

Молитва святым мученикам Флору и Лавру

Молитва святым мученикам Флору и Лавру День памяти 18/31 августаЖившие в II–III веках в Иллирии братья Флор и Лавр были искусными камнетесами. Когда-то они страдали от пагубной страсти к вину, но Господь послал им благочестивых учителей Прокла и Максима, наставивших братьев

Молитва всем святым и бесплотным Небесным Силам

Молитва всем святым и бесплотным Небесным Силам Боже святый и во святых почиваяй, трисвятым гласом на небеси от Ангел воспеваемый, на земли от человек во святых Своих хвалимый: давый Святым Твоим Духом комуждо благодать по мере дарования Христова, и тою поставивый Церкви

Молитва всем святым и ангелам

Молитва всем святым и ангелам Все святые и ангелы Господни, молите Бога о больном рабе Его (имя).

Молитва святым мученикам-бессребреникам Киру и Иоанну

Молитва святым мученикам-бессребреникам Киру и Иоанну О, святые чудотворцы и врачи безмездные Кире и Иоанне, прибегаем к вам, от болезней наших страдая люто. Во дни жизни вашея проповедовали вы, яко недуг души тяжелее всех недугов тела и, егда душа грехами болезнует, часто

МОЛИТВА КО СВЯТЫМ

МОЛИТВА КО СВЯТЫМ Во Имя Отца и Сына и Святого Духа ! О, святые угодники Божии (имена и звания), поздравляю с днем вашей памяти и от всей души благодарю за прекрасную нравоучительную жизнь во Христе Иисусе. Вы, как лучи, исходящие от Истинного Солнца, показываете нам

Молитва всем святым и бесплотным небесным силам

Молитва всем святым и бесплотным небесным силам Боже святой и во Святых почивающий, трисвятой песнью на небесах Ангелами воспеваемый, на земле людьми во святых Твоих Церквях славимый, давший Святым Твоим Духом благодать, каждому по мере дарования Христова, и ею

Молитва ко всем святым, земли Российской просиявшим

Видео (кликните для воспроизведения).

Молитва ко всем святым, земли Российской просиявшим О всеблаженнии и богомудрии угодницы Божии, подвиги своими землю Русскую освятившии и телеса своя, яко семя веры, в ней оставльшии, душами же своими престолу Божию предстоящии и непрестанно о ней молящиися! Се ныне в

Автор молитвы врача кто
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here